Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

852. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, stran 2229.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva 
SPLOŠNO 
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, za katere Občina Cerkno subvencionira varstvo predšolskih otrok, določa upravičence, višino subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.
UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen
S subvencijo se staršem oziroma otroku zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z varstvom otroka, ki ni vključen v vrtec.
Upravičenec do subvencije je eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka:
– ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Cerkno, oziroma otrok tujcev, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, ki je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, stalno prebivališče na območju Občine Cerkno,
– katerega otrok je dopolnil starost 11 mesecev pod pogojem, da starši ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
– katerega otrok zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca ni sprejet v vrtec v Občini Cerkno ter ni vključen v noben drug vrtec, pod pogojem, da je bil otrok v vrtec v Občini Cerkno vpisan in je uvrščen na čakalni seznam ali evidenčni seznam.
Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena je do subvencije upravičen tudi:
– starš otroka, ki je prejel obvestilo o sprejemu otroka v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno, pa so zaradi hudih zdravstvenih težav, kar dokazujejo z zdravniškim potrdilom, starši pisno umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec ali ga izpisali. Pogoj za pridobitev subvencije je, da so v tej isti starostni skupini lahko kljub umiku vloge, zasedena vsa prosta mesta v skupini.
Če je starš otroka, za katerega se uveljavlja subvencija, na podaljšanem porodniškem dopustu, vlagatelju za čas podaljšanega porodniškega dopusta subvencija ne pripada.
Če živi otrok z enim od staršev, uveljavlja pravico do subvencije tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
Če otrok ne živi pri enem od staršev, pravica do subvencije po tem členu pripada zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku otroka, pri katerem otrok prebiva, na podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
VIŠINA SUBVENCIJE 
3. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 100,00 EUR neto mesečno za enega otroka, ki izpolnjuje pogoje, kot so navedeni v 2. členu.
Višino subvencije lahko s sklepom na predlog župana spremeni občinski svet.
UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 
4. člen
Pravico do subvencije uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu za čas, ko so izpolnjeni v tem pravilniku določeni pogoji za prejemanje te pravice.
Upravičencem je vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, na voljo v sprejemni pisarni Občine Cerkno in na spletni strani Občine Cerkno.
Upravičenec predpisan izpolnjeni obrazec z dodanimi zahtevanimi prilogami posreduje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Cerkno.
Pisni vlogi mora biti priloženo:
– obvestilo, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem in vključitev otroka v vrtec oziroma dokazilo o uvrstitvi njihovega otroka na čakalni seznam,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
5. člen 
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, občinska uprava opozori vlagatelja na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
6. člen 
O pravici do subvencije odloča na prvi stopnji občinska uprava v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Z odločbo se opredeli tudi časovno obdobje prejemanja subvencije, ki je lahko od enega meseca do največ enega leta.
7. člen 
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožbo.
Pritožbo se vloži v pisni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti obrazložena.
O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.
8. člen 
Subvencija se izplača za vsak polni mesec. Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo, pod pogojem, da je že nastopil željen datum vključitve otroka v vrtec, naveden na vlogi za vpis v vrtec.
Občinska uprava odobrene subvencije izplačuje do 20. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.
9. člen 
Kadar obstaja velika verjetnost, da vlagatelj subvencije ne bo namenil za koristi otroka in bo zato ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko občinska uprava na podlagi pisnega mnenja Centra za socialno delo odloči, da se subvencija ali posamezen prejemek subvencije ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.
Občinska uprava odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, če tako zahtevajo koristi otroka, kadar njeno domnevo o nenamenski porabi subvencije potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti in podobno.
10. člen 
Subvencija po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE IN OBVEZNOST SPOROČANJA SPREMEMB 
11. člen 
Pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja te pravice.
Z dnem vključitve otroka v programe vrtca ali z vključitvijo v šolo vlagatelj izgubi pravico do subvencije po tem pravilniku.
Starši morajo sporočiti občinski upravi dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na priznano pravico do subvencije v 15 dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala oziroma so zanjo izvedeli.
Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega pravilnika, občinska uprava začne postopek po uradni dolžnosti.
V kolikor je staršem ponujeno mesto v vrtcu v Občini Cerkno, pa le-tega odklonijo, do prejema subvencije niso več upravičeni.
ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV 
12. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži k vlogi.
Če pristojni organ ugotovi, da so bili posredovani neresnični podatki ob vložitvi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice po tem pravilniku ali da pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku niso več izpolnjeni, občinska uprava izda odločbo o prenehanju te pravice oziroma o njeni spremembi. V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka na transakcijski račun Občine Cerkno vrniti sredstva za celotno neupravičeno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
V primeru, da vlagatelj dolgovanih sredstev v roku ne vrne, Občina Cerkno pred pristojnim sodiščem začne postopek izterjave.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
13. člen
Občina Cerkno lahko podatke, ki jih dobi od vlagateljev, uporabi samo za potrebe postopka odločanja in za vodenje evidenc po tem pravilniku.
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi področnimi predpisi.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja in otroka, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost in zavarovati tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen
Sredstva za izplačilo subvencij po tem pravilniku zagotovi Občina Cerkno iz proračuna.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ne glede na to določbo se pravno zaščiten interes do uveljavljanja pravic po tem pravilniku šteje od 1. 11. 2019.
Št. 007-0002/2019
Cerkno, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost