Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

851. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2019, stran 2228.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2019 
1. člen 
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje:
(v €)
I. 
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78
5.379.687
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.555.583
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.917.260
700 Davki na dohodek in dobiček
3.575.471
703 Davki na premoženje
217.573
704 Domači davki na blago in storitve
124.282
706 Drugi davki in prispevki 
–66
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
638.323
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
373.382
711 Takse in pristojbine
4.521
712 Denarne kazni 
2.840
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.989
714 Drugi nedavčni prihodki
245.591
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
67.879
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
66.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialneg premoženja
1.879
73 
PREJETE DONACIJE
1.925
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.925
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
754.300
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
754.300
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.203.760
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.651.368
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
293.219
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
44.886
402 Izdatki za blago in storitve
1.097.952
403 Plačila domačih obresti
12.458
409 Rezerve
202.853
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.857.737
410 Subvencije
82.196
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.097.478
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
215.558
413 Drugi tekoči domači transferi
462.505
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.519.265
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.519.265
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
175.390
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
131.951
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
43.439
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
175.927
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJI IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJIL IN SPREMEMBE KAPITALSKI DELEŽEV (IV.-V.)
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
209.748
500 Domače zadolževanje
209.748
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
151.265
55 
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
151.265
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
234.410
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
58.483
XI. 
NETO FINANCIRANJE
–175.927
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
702.599
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0035/2018-7
Cerkno, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost