Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

811. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ribnica, stran 2162.

  
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 2. dopisni seji dne 6. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine s stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov na območju Občine Ribnica.
2. člen 
Občina Ribnica s podeljevanjem proračunskih sredstev vzpodbuja zamenjavo azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Višina sredstev, ki so letno namenjena za odstranjevanje azbestne kritine, je določena v odloku o proračunu Občine Ribnica za posamezno leto.
3. člen 
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem pravilniku so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ribnica in so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot.
4. člen 
Splošni pogoji za pridobitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine:
– objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirani na območju Občine Ribnica in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi;
– investitorji in izvajalci del morajo pri ravnanju z azbestnimi odpadki izvajati predpisane ukrepe s področja varstva okolja in varstva pri delu;
– prosilec lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška oddaje odpadne azbestne kritine pooblaščenemu prevzemniku v višini 85 % stroškov odlaganja.
II. POSTOPEK ZA DELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
5. člen 
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine v posameznem proračunskem letu se objavi na spletni strani Občine Ribnica, v občinskem glasilu, na oglasni deski Občine Ribnica in drugih medijih.
6. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
– navedbo maksimalne višine sredstev, ki jih lahko prejme posamezni prosilec;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva;
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– navedba pooblaščenega prevzemnika, pri katerem je možno odložiti azbestno kritino;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti izvedena dela;
– skrajni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– naslov, na katerega se vložijo vloge;
– rok, v katerem bo izdana odločba o dodelitvi sredstev;
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi;
– določbo, da se nepopolne in nepravočasno ali nepravilno vložene vloge ne bodo upoštevale;
– druge potrebne podatke.
7. člen 
Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov, parc. št.) objekta na katerem se izvaja poseg;
– soglasje lastnika stanovanjskega, kmetijskega in drugega privatnega gospodarskega objekta k izvedenemu posegu, če je prosilec najemnik;
– ocenjeno količino: teža azbestne kritine in površina strehe katere kritina se bo zamenjala;
– fotografija objekta pred zamenjavo kritine in po zamenjavi kritine;
– drugo dokumentacijo, ki je v razpisu zahtevana;
– izjavo, da za odstranitev azbestne kritine ni bila dodeljena državna pomoč oziroma, če je bila, kolikšen delež je bil pridobljen iz drugih virov.
8. člen 
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan Občine Ribnica.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav pa se določi v javnem razpisu.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni, se kot nepopolna vloga s sklepom zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu v potrditev.
9. člen 
Odločbo o dodelitvi sredstev izda občinska uprava v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo je možna pritožba, ki se v zakonitem roku vloži pri organu, ki jo je izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
10. člen 
Vlagatelj, ki so mu sredstva odobrena, azbestno kritino odda v Zbirnem centru Komunale Ribnica, katera odpadke stehta. Nesofinancirani del stroška oddaje azbestne kritine Komunala Ribnica zaračuna vlagatelju. Za sofinancirani del stroška, pa Komunala Ribnica pošlje Občini Ribnica e-račun do višine sofinanciranja.
11. člen 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Ribnica.
Prosilec je dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali da dela niso bila izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.
III. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-13/2020
Ribnica, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost