Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

810. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Ribnica, stran 2160.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 2. dopisni seji dne 6. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Ribnica 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Ribnica (v nadaljevanju: pravilnik) določa merila za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna, za subvencioniranje prevozov pitne vode občanom Občine Ribnica, s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
(1) Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva oziroma uporabniki s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica (v nadaljevanju: uporabniki), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, kot edini vir pitne vode pa uporabljajo vodnjak, ki se polni s kapnico, oziroma so priključeni na drug, v sušnem obdobju presihajoč vodni vir. Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
(2) Subvencioniran prevoz vode ne pripada uporabnikom, katerim je omogočen priklop na zgrajeno vodovodno omrežje, vendar priklopa še niso izvedli. Prav tako subvencioniran prevoz vode ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE 
3. člen 
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravičen pod pogojem, da vodo uporabi izključno za lastne potrebe. Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti.
4. člen 
(1) Subvencioniran prevoz pitne vode se izvaja v sušnem obdobju, ko uporabnik ne razpolaga s potrebno količino pitne vode za lastne potrebe.
(2) Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, kateremu je bila na podlagi vloge izdana odločba o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode. Vloga se poda pri oddelku občinske uprave Občine Ribnica, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja. Iz vloge mora izhajati, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa ta pravilnik, in sicer:
– da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: izvajalec),
– da gre za porabo vode za lastne potrebe,
– da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
– da se voda dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
(3) V kolikor so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, občinska uprava izda odločbo o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode (v nadaljevanju: Evidenca). V nasprotnem primeru se vloga z odločbo zavrne. Zoper odločbo o zavrnitvi je možna pritožba na župana občine.
(4) Občina Evidenco sproti ažurira in jo posreduje dobavitelju pitne vode. Vpis uporabnika v Evidenco je pogoj za subvencioniranje prevoza pitne vode.
5. člen 
(1) Uporabnik naroča dobavo pitne vode neposredno dobavitelju.
(2) Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo čim prej, oziroma najkasneje v oseminštiridesetih urah po prejemu naročila.
(3) Dobavitelj je pravna ali fizična oseba, ki ima ali upravlja s cisterno in pripadajočo opremo za polnjene in za distribucijo pitne vode ali se ukvarja s prevozom pitne vode.
(4) Občina in dobavitelj skleneta pogodbo, s katero dogovorita naloge ter medsebojne pravice in obveznosti glede subvencioniranega prevoza pitne vode.
6. člen 
(1) Uporabnik je dolžan dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja.
(2) Uporabnik je odgovoren za higiensko ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja.
(3) Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter v lastnih cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
(4) Dobavitelj mora spoštovati zakonodajo s področja pitne vode in priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7. člen 
(1) Odvzem pitne vode lahko dobavitelj opravi samo na za to določenih polnilnih mestih, ki so opremljena z merilniki iztočene vode in po predhodno pridobljenem pisnem soglasju izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
(2) Izvajalec javne službe za prevzeto pitno vodo izstavi račun uporabniku.
IV. SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE 
8. člen 
(1) Ob vsakem opravljenem prevozu vode izda dobavitelj dobavnico oziroma nalog o količini dobavljene vode ter jo preda uporabniku v potrditev.
(2) Dobavitelj na podlagi potrjene dobavnice izstavi občini račun za subvencijo prevoza pitne vode, potrjeno dobavnico posreduje izvajalcu javne službe, na podlagi katere le-ta izda uporabniku račun za dostavljeno pitno vodo.
(3) Dobavitelj občini izstavi račun iz prejšnjega odstavka praviloma enkrat mesečno. Računu za subvencijo mora dobavitelj priložiti tudi kopijo dobavnice oziroma naloga, potrjenega s strani uporabnika.
9. člen 
(1) Uporabniki so na podlagi prejetega računa dolžni poravnati strošek dobavljene pitne vode po ceni, ki velja za gospodinjstva v Občini Ribnica z vsemi predpisanimi dajatvami vključno z omrežnino.
(2) Občina poravna stroške prevoza pitne vode v deležu 100 % iz namenske proračunske postavke.
10. člen 
(1) Uporabniku oziroma posameznemu gospodinjstvu občina subvencionira največ šest prevozov na leto. V primeru, da je uporabnik gospodinjstvo s štirimi ali več člani, občina subvencionira največ dvanajst prevozov na leto.
(2) Število prevozov je vezano na naslov stalnega prebivališča uporabnika oziroma gospodinjstva.
V. KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0007/2020
Ribnica, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti