Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 2160.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12 in 111/13); 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18); 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) ter Predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 6221-0005/2018-3 z dne 14. 9. 2018 je Občinski svet Občine Ribnica na 2. dopisni seji dne 6. aprila 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 39/19; v nadaljevanju: odlok) v delu ki se nanaša na obseg spomenika in vplivno območje spomenika.
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 3. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»Spomenik obsega nepremičnine: parc. št. 622/67 (južni del parcele), št. stavbe 297, vse k.o. 1616 – Velike Poljane.
Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parc. št. 622/92; 622/93; 622/66 (severovzhodni del) ter 622/67, vse v k. o. 1616 – Velike Poljane.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020
Ribnica, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost