Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, stran 2159.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18); 36. in 38. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 2. dopisni seji dne 6. aprila 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/10; v nadaljevanju: odlok) v delu, ki se nanaša na pogoje za imenovanje direktorja ter v delu, ki se nanaša na imenovanje vršilca dolžnosti.
2. člen 
Besedilo 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;
– ima najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– pozna strokovno področje zavoda;
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik;
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– aktivno obvlada slovenski jezik.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.«
3. člen 
Besedilo 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če direktorju predčasno preneha mandat, ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, če se na javni razpis za imenovanje direktorja nihče ne prijavi oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Vršilec dolžnosti je lahko imenovan do imenovanja novega direktorja, vendar največ za eno leto.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2020
Ribnica, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost