Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

806. Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (SD OPN 2), stran 2158.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je župan Občine Radeče dne 6. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o pripravi drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (SD OPN 2) 
1. člen 
(potrditev izhodišč za drugo spremembo in dopolnitev OPN) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (v nadaljevanju: SD OPN 2), sprejetega z Odlokoma o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11 in 7/15, v nadaljevanju: OPN). Izhodišča za pripravo SD OPN 2 so bila pripravljena in potrjena v skladu s 108. členom ZUreP-2.
(2) Postopek priprave SD OPN 2 se na Ministrstvu za okolje in prostor vodi pod identifikacijsko številko 1609.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja SD OPN 2) 
Predmet SD OPN 2 je širitev naselja za potrebo gradnje stanovanjske hiše. Območje širitve se nahaja na vzhodnem delu naselja Obrežje na parceli številka 503/1 in del parcele številka 503/11, obe k.o. Obrežje.
3. člen 
(način pridobivanja strokovnih rešitev) 
Akt se izdela in sprejme na podlagi utemeljenih razvojnih potreb občine in občanov, usmeritev iz državnih in lokalnih strateških dokumentov, prikaza stanja prostora, obstoječih, dopolnjenih in novih strokovnih podlag, ter smernic nosilcev urejanja prostora. V primeru, da se skozi postopek ugotovi, da je potrebno iz vsebinskih ali formalnih razlogov izdelati dopolnilne strokovne podlage ali to zahtevajo NUP, se izdelajo tudi te.
4. člen 
(vrste postopka) 
Spremembe in dopolnitve, vključno s potrebnimi prilogami, se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(rok za pripravo) 
Okvirni roki za izvedbo posameznih faz so:
– prejem mnenj o vplivih posega na okolje ter odločbe o potrebnosti izdelave CPVO – marec 2020
– izdelava osnutka in oddaja vlog za prva mnenja NUP – marec 2020,
– prejem vseh prvih mnenj – april 2020,
– usklajevanje prvih mnenj, izdelava dopolnjenega osnutka – maj 2020,
– izvedba javne razgrnitve – junij 2020,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – julij 2020,
– izdelava predloga, oddaja v druga mnenja – julij 2020,
– uskladitev drugih mnenj NUP – avgust 2020,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – september 2020.
V primeru izvedbe CPVO se rok predvidoma podaljša za šest mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, pristojni za izdajo smernic za načrtovanje in mnenje glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V postopku naj sodelujejo tisti državni in lokalni nosilci urejanja prostora (NUP) pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Pristojni nosilci urejanja prostora na državni ravni so:
1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Pristojni nosilci urejanja prostora na lokalni ravni pa so naslednji:
7. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
8. Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Titova ulica 107, 1433 Radeče,
9. Telekom Slovenije, d.d., Novi trg 7a, 8000 Ljubljana,
10. Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (pristojne občinske službe za področje gospodarstva in lokalnih cest).
O pričetku postopka se obvesti tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje. V postopek sprejemanja se lahko po potrebi naknadno vključi tudi druge nosilce urejanja prostora.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Dne 25. 2. 2020 je bilo na spletni strani Občine Radeče objavljeno javno naznanilo o predstavitvi delovnega gradiva za pripravo izhodišč SD OPN 2. V okviru postopka je predvidena javna razgrnitev in izvedba ene javne obravnave ter zatem obravnava in objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve. Javnih obravnav bo po potrebi v času javne razgrnitve lahko speljanih več.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Radeče. Veljati začne naslednji dan po objavi. Objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor.
Št. 3503-1/2019/9
Radeče, dne 6. aprila 2020
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost