Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020

Kazalo

759. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Postojna, stran 2069.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 7. dopisni seji dne 24. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Postojna 
1. člen 
V 5. členu Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 69/19; v nadaljevanju Odlok) se v 25. točki drugega odstavka črta besedilo »iz gospodinjstev«.
2. člen 
V prvem odstavku 9. člena Odloka se črta alineja d), v alineji c) se vejica nadomesti s piko.
3. člen 
V prvem odstavku 10. člena Odloka se besedilo »urnik zbiranja in prevoza komunalnih« nadomesti z besedilom »koledar odvoza«.
V drugem odstavku 10. člena Odloka se datum »31.« nadomesti z datumom »15.«.
V tretjem odstavku 10. člena Odloka se beseda »urnik« nadomesti z besedo »koledar«.
Četrti odstavek 10. člena Odloka se spremeni tako, da glasi:
»(4) Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vsebuje:
– predstavitev območja koncesije,
– podatke o obsegu izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije,
– podatke o prevzemnih mestih, velikosti posod, in pogostosti prevzemanja,
– statistični pregled količin ločeno zbranih odpadkov in analiza stanja ravnanja z odpadki,
– podatke o prihodnje načrtovani letni količini zbranih odpadkov,
– izračun kazalnikov učinkovitosti in primerjava med doseženim (t-1 leto) in pričakovanimi rezultati (t+1 leto),
– poročilo o izvedenih aktivnostih, sistemskih in akcijskih ukrepih,
– nabor korekcijskih ukrepov in načrt aktivnosti za nadaljnje delo,
– analiza cen ravnanja z odpadki s primerljivimi območji,
– časovno finančni predlog načrta investicij v infrastrukturo,
– načrt obveščanja uporabnikov.
4. člen 
V tretjem odstavku 15. člena Odloka se črta besedilo »poskrbi za ureditev platoja in«, besedilo »namestitev opreme ter« se nadomesti z »namesti opremo ter skrbi«.
Peti odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona, odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.«
5. člen 
V četrti alineji tretjega odstavka 16. člena Odloka se črta beseda »vsi« in za besedo odpadkov ter pred piko doda besedilo »iz gospodinjstev«.
V četrtem odstavku 16. člena Odloka se črta besedilo »in oddane nevarne frakcije«.
6. člen 
Četrta alineja prvega odstavka 20. člena Odloka se dopolni tako, da glasi:
»– zelen zabojnik ali črn/siv z zelenim pokrovom za stekleno embalažo,«.
7. člen 
V prvem odstavku 23. člena Odloka se črta besedilo », ki se nahaja neposredno ob lokaciji odlagališča nenevarnih odpadkov Stara vas pri Postojni«.
Tretji odstavek 23. člena Odloka se dopolni in spremeni tako, da glasi:
»(3) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev imajo možnost oddaje vseh ločeno zbranih komunalnih odpadkov, opredeljenih v Prilogi 2 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in odpadke s klasifikacijo 16 01 03 – izrabljene avtomobilske gume, v zbirni center, ki ga upravlja izvajalec zbiranja. Oddaja je brezplačna za vse navedene komunalne odpadke v količinah, ki so značilne za posamezno gospodinjstvo. Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev lahko v zbirni center proti plačilu oddajo tudi:
– odpadke, ki vsebujejo azbest (doplačila nad priznano subvencionirano ceno),
– mešanice gradbenih odpadkov v količini, ki v koledarskem letu presega skupno maso 2000 kg na posamezno gospodinjstvo oziroma v primeru večstanovanjskega objekta na enoto stanovanja,
– zeleni vrtni odrez in ostale biološke odpadke v primeru, da tovrstne odpadke zbirajo v hišnem kompostniku.«
8. člen 
V tretjem odstavku 24. člena Odloka se v prvi povedi črta beseda »začasno«, v drugi povedi tretjega odstavka 24. člena se beseda »začasno« nadomesti z besedo »predhodno«, v četrtem odstavku se beseda »začasnega« nadomesti z besedo »predhodnega«.
9. člen 
V prvem odstavku 26. člena Odloka se črta besedilo »se znotraj zbirnega centra«.
10. člen 
Črtata se prva alineja prvega odstavka in šesti odstavek 29. člena Odloka.
11. člen 
Tretji odstavek 30. člena Odloka se spremeni tako, da glasi:
»(3) Uporabniki individualnih hiš, ki imajo možnost kompostiranja v lastnem vrtu, lahko podajo izjavo o kompostiranju in so oproščeni prepuščanja bioloških odpadkov izvajalcu zbiranja. Uporabniki, ki biološke odpadke kompostirajo, so dolžni izvajalcu zbiranja in nadzornim službam dovoliti vpogled v kompostnik in v nameščene tipske posode.«
12. člen 
V prvem odstavku 32. člena Odloka se črta alineja »–greznične mulje in odpadke, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda,«.
13. člen 
V četrtem odstavku 34. člena Odloka se črta besedilo », kateremu je občina podelila koncesijo«.
14. člen 
V tretjem odstavku 35. člena Odloka se črta besedilo »kateremu je Občina Postojna podelila koncesijo«.
15. člen 
Spremenijo se členi 46., 47. in 48., črtata se člena 49. in 50., preostali členi se preštevilčijo:
46. člen 
(določitev velikosti zabojnika) 
(1) Velikost in število obveznih posod za posamezne povzročitelje odpadkov določi izvajalec javne službe. Glede na pogostnost prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov se število obveznih posod in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov.
(2) Za določitev velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov, se kot najmanjša količina upošteva:
– za mešane komunalne odpadke: 10 litrov na osebo na teden,
– za odpadno embalažo: 15 litrov na osebo na teden,
– za biološke odpadke: 10 litrov na osebo na teden.
(3) V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvo in drugo točko tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode, izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo.
(4) Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev, jo pa le-ti občasno uporabljajo (počitniški objekt), izvajalec določi velikost in število zabojnikov, ki pripadajo dvočlanskemu gospodinjstvu.
(5) Za določitev najmanjše velikosti zabojnika za mešane komunalne odpadke za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, se pri dogovoru med izvajalcem zbiranja in povzročiteljem odpadkov upošteva število zaposlenih, če tega podatka ni, pa velikost prostora, izraženega z neto površino prostora v skladu s priporočili v naslednji razpredelnici:
Velikost zabojnika
Velikost prostora
80 l
do 30 m2
120 l
od 31 do 60 m2
240 l
od 61 do 80 m2
770 l
od 81 do 500 m2
1100 l
od 501 do 1500 m2
Pri številu zaposlenih se upoštevajo normativi, in sicer:
a) Za uporabnike iz dejavnosti in javnega sektorja je velikost določena glede na število zaposlenih in znaša:
– za mešane komunalne odpadke 10 litrov na zaposlenega, vendar ne manj kot 80 litrov,
– za mešano embalažo 15 litrov na zaposlenega, vendar ne manj kot 80 litrov.
b) Za uporabnike iz gostinstva, sobodajalstva in lastnike kampov je velikost določena glede na število zaposlenih in kapaciteto gostinskega lokala oziroma števila ležišč oziroma števila nastanitvenih enot (kampirni prostor, prostor za avtodome in prikolice, šotorišče, glamping) in znaša:
– za mešane komunalne odpadke 10 litrov na osebo oziroma ležišče oziroma nastanitveno enoto, vendar ne manj kot 80 litrov,
– za mešano embalažo 10 litrov na osebo oziroma ležišče oziroma nastanitveno enoto, vendar ne manj kot 80 litrov.
(6) Na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večjo posodo, uporabniki iz dejavnosti, javnega sektorja, gostinstva ali sobodajalstva in lastniki kampov pa lahko, v kolikor dokažejo, da v skladu z zgoraj navedenimi merili določena velikost posode ni sorazmerna z dejansko količino nastalih odpadkov, sporazumno z izvajalcem določijo tudi manjšo velikost zabojnika.
(7) Uporabniki iz dejavnosti, ki imajo registrirano dejavnost na istem naslovu kot gospodinjstvo, lahko na podlagi pisne zahteve in dokazil, da v skladu z zgoraj navedenimi merili določena velikost posode ni sorazmerna z dejansko količino nastalih odpadkov, za zbiranje odpadkov iz dejavnosti uporabijo iste posode kot za gospodinjstvo.
(8) Za določitev velikosti posode za mešane komunalne odpadke pri dejavnostih, ki zahtevajo pretežno skladiščne prostore, se upošteva kriterij velikosti prostora iz tabele iz petega odstavka tega člena.
47. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Cena storitev posamezne javne službe se oblikuje in določi v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine posamezne storitve.
(2) Ceno storitev predlaga izvajalec posamezne javne službe (izvajalec zbiranja, obdelave in odlaganja) najmanj enkrat na tri leta z elaboratom, ki ga predloži pristojnemu občinskemu uradu v pregled, župan pa ga predloži občinskemu svetu v potrditev. Občinski svet določi potrjeno ceno storitev. Izvajalec zbiranja na svoji spletni strani objavi cenik, ki upošteva potrjeno ceno storitev.
(3) Enota količine storitve je izražena v kilogramih (kg).
(4) Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene izvajanja storitev.
(5) Občina in izvajalec posamezne javne službe (izvajalec zbiranja, obdelave in odlaganja) vsa vprašanja glede najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infrastrukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje posamezne javne službe.
(6) Stroške storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvajalec zbiranja prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh storitev, v kolikor teh storitev ne izvaja sam.
(7) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se povzročiteljem odpadkov obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
48. člen 
(obračun storitev) 
(1) Izvajalec mesečno obračunava storitve javne službe uporabnikom na podlagi veljavnega cenika in v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Izvajalec enkrat letno naredi količinski poračun izvedenih storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov, ter zbiranja bioloških odpadkov.
(3) Izvajalec zbiranja pri obračunu storitve javne službe upošteva velikost nameščene posode pri posameznemu povzročitelju odpadkov (oziroma na posameznem zbirnem mestu), ki jo določi v skladu z določili 46. člena, ter pogostnost prevzemanja odpadkov.
(4) Povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstva se obračuna volumen in pogostost praznjenja nameščene posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v odvisnosti od števila članov v gospodinjstvu. Pri obračunu se upoštevajo ponderji, tako da velja pogoj:
– volumen posode X ponder = število oseb X 20 L (za mešane komunalne odpadke),
– volumen posode X ponder = število oseb X 10 L (za biološko razgradljive odpadke).
Ponderji so določeni v Prilogi 1.
(5) V primeru, da izvajalec zbiranja ne izvaja tudi storitve obdelave in odlaganja odpadkov, mesečno obračunava uporabnikom tudi storitve javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(6) Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med posamezne povzročitelje odpadkov, ki uporabljajo skupne posode, se upoštevajo določila drugega odstavka 46. člena, če gre za povzročitelje odpadkov iz gospodinjstva oziroma določila petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 46. člena, če gre za povzročitelje odpadkov iz dejavnosti.
(7) V ceno storitve zbiranja odpadkov je vključen sprejem mešanice gradbenih odpadkov v zbirni center v skupni količini 2.000 kg na koledarsko leto na posamezno gospodinjstvo oziroma v primeru večstanovanjskega objekta na enoto stanovanja.. V primeru, da povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva preseže navedeno količino, mu izvajalec zbiranja tovrstne odpadke obračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na njegovi spletni strani.
(8) Uporabniku, ki ni vključen v sistem zbiranja bioloških odpadkov, torej se je odločil za lastno kompostiranje, bo izvajalec zbiranja obračunal zeleni vrtni odrez in ostale biološke odpadke, ki jih bo dostavil v zbirni center, v skladu z veljavnim cenikom objavljenim na spletni strani izvajalca.
(9) Če izvajalec zbiranja ugotovi, da mu je povzročitelj odpadkov posredoval netočne oziroma lažne podatke ter dokazila o vključitvi oziroma spremembi, lahko izvajalec zbiranja povzročitelju odpadkov zaračuna razliko med zaračunano storitvijo in storitvijo, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj odpadkov posredoval pravilne podatke, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. To velja tudi v primeru, če povzročitelj odpadkov podatkov o vključitvi oziroma spremembi ne pošlje oziroma jih pošlje nepravočasno. Prav tako izvajalec zbiranja ni dolžan vračati preveč zaračunane storitve zbiranja, če mu povzročitelj odpadkov ni pravočasno sporočil nastale spremembe.
(10) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe objekta oziroma izvajanja dejavnosti povzročitelja odpadkov ne odvezuje plačila stroškov zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, razen v izjemnih primerih kot so:
– šolanje v tujini,
– dolgotrajno zdravljenje,
– bivanje v domu upokojencev,
– prestajanje zaporne kazni ipd.
Zgoraj navedene izjeme se upoštevajo v primeru neuporabe objekta neprekinjeno vsaj šest mesecev. Izostanek mora biti podprt s pisnimi dokazili pristojnih organov.
(11) Dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče v Občini Postojna, začasno pa prebivajo izven območja te občine, so v tekočem šolskem letu (od septembra oziroma oktobra do vključno junija) oproščeni plačila stroškov za storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ob predložitvi potrdila o šolanju in potrdila o začasnem prebivališču. Oprostitev plačila stopi v veljavo naslednji mesec po predložitvi zahtevanih potrdil, preostali čas v letu so dijaki in študenti vključeni v obstoječi sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(12) Sobodajalcem in lastnikom kampov, ki se ukvarjajo s sezonsko dejavnostjo, se storitve zaračunavajo za vse mesece, v katerih se je dejavnost opravljala. V kolikor uporabnik svojega izvajanja dejavnosti izvajalcu pravočasno ne sporoči, se mu storitve lahko obračunajo tudi kasneje. V ta namen izvajalec pripravi letni poračun storitev na osnovi podatkov iz različnih drugih evidenc (npr. nočitve po mesecih).
(13) Če povzročitelj odpadkov ne poravnava redno mesečnih faktur za opravljene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in ne vloži ugovora zoper obračun, mu izvajalec zbiranja izda opomin. Če povzročitelj odpadkov ne poravna zapadlih obveznosti niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec zbiranja ravna v skladu z zakonom, ki ureja izvršbe.
(14) Izvajalec zbiranja lahko v okviru ozaveščanja uporabnikov organizira različne akcije zbiranja komunalnih odpadkov, na podlagi katerih se uporabnikom, ki se te akcije udeležijo, pri obračunu storitev ravnanja z odpadki upoštevajo določene ugodnosti. Izvajalec zbiranja objavi podrobnejša pravila in pogoje akcij na svoji spletni strani.
16. člen 
Tretji odstavek 52. člena Odloka se spremeni tako, da glasi:
»(3) Izvajalci posameznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v nasprotju s tem odlokom. Izvajalec mora zagotoviti osebo, ki bo redno izvajala nadzor nad ločevanjem odpadkov, obveščala uporabnike o neustrezno ločenih odpadkih in beležila statistiko nadzora ter izdajala obvestila oziroma opozorila o ugotovljenih nepravilnostih. Izvajalec mora obveščati javnost na krajevno običajen način in na spletni strani izvajalca o rezultatih in ugotovitvah nadzora v posameznih delih naselja.«
17. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 54. člena Odloka se številka »10« nadomesti s številko »12«.
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2019
Postojna, dne 24. marca 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost