Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020

Kazalo

758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice, stran 2069.

  
Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 9. redni seji dne 10. 3. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice 
1. člen 
V 4. členu pravilnika se dodata novi prva in druga alineja, ki se glasita:
»– sprejem letnega programa kulture,
– sprejem sklepa o začetku postopka,«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Občinska uprava po sprejemu proračuna pripravi letni program kulture, ki ga predloži v sprejem občinskemu svetu.«
2. člen 
5. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Župan sprejme sklep o začetku postopka, s katerim določi vrsto postopka, datum objave in besedilo javnega razpisa.«
3. člen 
V prvem odstavku 6. člena pravilnika se doda nova alineja, ki se glasi: »višino sredstev razpisa«.
Zadnji stavek 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Moravske Toplice.«
4. člen 
11. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet tega pravilnika je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračunske postavke, namenjene dejavnosti kulturnih društev po razpisu.
Dodelitev sredstev za programe, projekte in investicije, ki so v proračunskem letu financirane iz drugih proračunskih postavk, ni predmet tega pravilnika.«
5. člen 
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00006/2019-5
Moravske Toplice, dne 11. marca 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost