Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020

Kazalo

757. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna, stran 2067.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne 31. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna 
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Dobrna začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna (v nadaljevanju: SD ZN).
Pravna podlaga za pripravo SD ZN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12, v nadaljevanju: OPN).
Območje sprememb in dopolnitev se nahaja znotraj območja, ki ga pokriva Odlok o Zazidalnem načrtu Dobrna (Uradni list SRS, št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92, 75/96, 57/04, 130/04, 22/10).
2. člen 
(izhodišča za pripravo SD ZN) 
Priprava SD ZN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, obstoječih pogojih iz ZN ter na pobudi investitorja priprave SD ZN, z dne 24. 3. 2020.
Ker so usmeritve za pripravo SD ZN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
SD ZN se izdelujejo za del območja. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj tega območja je CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
Kot okvirne usmeritve za izdelavo SD ZN se na podlagi tretjega odstavka 67. člena, upoštevajoč investicijsko namero iz pobude, upoštevajo, in sicer:
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 11220 večstanovanjske stavbe, pri čemer je v pritličjih dopustna umestitev tudi storitvenih dejavnosti, in sicer gostilne, restavracije in točilnice (CC-SI 12112), trgovske stavbe (CC-SI 12301) ter stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI 12304), 2 Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP,
– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je max 3,5,
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 0,9,
– predlagana je max. etažnost je K+P+2+M pod pogojem, da višina slemena strehe ne sme presegati višine slemen streh sosednjih najvišjih stavb,
– predlagani pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja, so: pomembna je revitalizacija jedra; poleg strukturne revitalizacije ter prenove,
– z novimi posegi se nadaljuje morfologija trške zgoščene prostostoječe gradnje,
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene,
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani,
– vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno izredno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico, vse fasade naj bodo bele ali v pastelnih barvah, živih barv ni dovoljeno uporabljati, zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo,
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti, kot so zunanja stopnišča in leseni hodniki, fasadne členitve, portali, somernost (navidezna simetrija) fasad,
– enakomerna ritmična razmerja med fasadnimi odprtinami in podobno, okenske odprtine stanovanjskih stavb morajo biti pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša,
– stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni,
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, strme, nakloni strešin od 35° do 45°, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je možno s frčadami, drugi arhitekturni elementi streh niso dovoljeni, napušči morajo biti minimalni, kritina pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja SD ZN) 
Okvirno območje SD ZN zajema zemljišča s parcelno številko 1579/8, 1579/9, 1579/10, 1580/1, 1580/4, 1581/2, 1581/6, 1583/1, 1583/2, 1995/1, 1995/2, vse k.o. 1056 Dobrna. Okvirna površina območja SD ZN je 3.485 m2. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
Predmet načrtovanja SD ZN je možnost gradnje povečanja etažnosti in sprememba naklona strešine pri že umeščeni stavbi 'C', možnost gradnje balkonov in lož izven dopustnih gabaritov stavbe, možnost umestitev in ograditve atrijev v pritličju znotraj parcele namenjene gradnji ter drugačna umestitev parkirišč in kioska, umestitev nove stavbe južno od stavbe 'C' v istih gabaritih s pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo SD ZN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN in idejnih zasnovah s strani investitorja.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave SD ZN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo SD ZN se izdela elaborat ekonomike.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka SD ZN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja SD ZN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo SD ZN in njegovih posameznih faz) 
Roki za pripravo SD ZN in njegovih posameznih faz so naslednji:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave SD ZN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
april 2020
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD ZN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka SD ZN 
60 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4)
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo z objavo osnutka SD ZN na spletnih straneh 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka SD ZN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD ZN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka SD ZN in OP na podlagi mnenj iz faze (8) 
30 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka SD ZN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga SD ZN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
30 dni/po prejemu stališč
(14) Objava predloga SD ZN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD ZN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14)) 
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD ZN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem SD ZN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga SD ZN na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine 
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o SD ZN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Dobrna na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije,
4. Telekom Slovenije – Poslovna enota Celje,
5. Telemach d.d., Ljubljana,
6. Vodovod – kanalizacija Celje d.o.o.,
7. Simbio d.o.o., Celje,
8. Občina Dobrna.
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov SD ZN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
3. Ministrstvo za zdravje,
4. Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za SD ZN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi SD ZN z objavo na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem SD ZN v fazi izdelave osnutka SD ZN kot je predvideno v 6. členu, faza (6).
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem SD ZN z objavo dopolnjenega osnutka SD ZN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave SD ZN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor.
Sredstva za vodenje postopka SD ZN in uradne objave (v uradnem glasilu, spletni strani, ipd.) zagotovi občina.
10. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0005/2020-11 (1)
Dobrna, dne 31. marca 2020
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost