Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020

Kazalo

745. Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1F), stran 2061.

  
D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
državnega zbora (PoDZ-1F) 
1. člen 
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) se za 93. členom dodajo naslov novega oddelka ča) ter nova 93.a in 93.b člen, ki se glasijo:
»ča) Seja na daljavo 
93.a člen 
(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi poslanci predstavlja tveganje za zdravje in varnost poslancev, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko predsednik državnega zbora na podlagi odločitve kolegija skliče sejo na daljavo.
(2) O obstoju izrednih okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena ter sklicu in izvedbi seje na daljavo na podlagi 58. člena tega poslovnika odloča kolegij. Odločitev je sprejeta, če predlog podpirajo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo najmanj dve tretjini vseh poslancev v državnem zboru. Kolegij ob odločitvi o izvedbi seje določi potek seje, roke za obravnavanje zadev, rok, v katerem mora matično delovno telo pripraviti in predsedniku državnega zbora poslati poročilo o obravnavi posamezne zadeve, ter čas za razpravo in način glasovanja. Za sejo kolegija, na kateri se odloča o sklicu in izvedbi seje državnega zbora na daljavo, ne veljajo roki iz petega odstavka 21. člena ter osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek 21. člena tega poslovnika. Seja kolegija se skliče najpozneje dan prej.
(3) Seja na daljavo je seja, na kateri del poslancev sodeluje izven sedeža državnega zbora s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža državnega zbora, sporoči poslanec predsedniku državnega zbora v roku, ki ga določi kolegij pri odločitvi o izvedbi seje. Če tega ne stori v določenem roku, lahko na seji sodeluje samo na sedežu državnega zbora. Če poslanec sodeluje izven sedeža državnega zbora, mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.
(4) Dnevni red seje državnega zbora na daljavo se določi s sklicem.
(5) Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto poslanca, ki na seji sodeluje izven sedeža državnega zbora. Seja na daljavo se snema.
(6) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo poslanci, ki so osebno prisotni na sedežu državnega zbora, in poslanci, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko- komunikacijske tehnologije.
(7) Državni zbor na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. Poslanci, ki na seji sodelujejo na sedežu državnega zbora, glasujejo v skladu s 87. in 88. členom tega poslovnika. Poslanci, ki na seji sodelujejo izven sedeža državnega zbora, glasujejo z uporabo glasovalne naprave, če take naprave ni, pa z izrekanjem »za«, »proti«, »vzdržan«, z dvigom zelenega (ZA) ali rdečega (PROTI) kartončka ali na drug dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja poslanca.
(8) Gradiva upravičenih predlagateljev oziroma evidence o glasovanju se, če je bila seja izvedena z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijskega sistema državnega zbora, takoj objavijo na spletnih straneh državnega zbora.
(9) Po zaključeni seji predsednik državnega zbora sestavi zapisnik, ki se objavi v informacijskem sistemu in na spletnih straneh državnega zbora. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, imenih poslancev, ki so pred sejo napovedali sodelovanje na seji izven sedeža državnega zbora, sprejetih odločitvah državnega zbora, izidih posameznih glasovanj in glasovanjih posameznih poslancev.
93.b člen 
(1) Predsednik delovnega telesa skliče sejo na daljavo samo za obravnavo zadev, ki jih na seji na daljavo obravnava državni zbor.
(2) Predsednik delovnega telesa skliče in izvede sejo na daljavo v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Za sejo delovnega telesa na daljavo ne veljajo določbe 43., 44., 46., 49., drugega odstavka 51., drugega odstavka 52. in 119. člena tega poslovnika. Za sklic in izvedbo seje delovnega telesa na daljavo se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o seji na daljavo državnega zbora.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/20-19/14
Ljubljana, dne 7. aprila 2020
EPA 1105-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost