Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020

Kazalo

659. Dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča, stran 1903.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) je Ustavno sodišče na upravni seji dne 24. marca  2020 sprejelo
D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Ustavnega sodišča 
1. člen
V Poslovniku Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11 – v nadaljevanju poslovnik) se za 63. členom dodajo novi 63.a do 63.d členi, ki se glasijo:
»63.a člen 
(1) Ob naravnih in drugih hujših nesrečah, večjih epidemijah ali podobnih večjih izrednih dogodkih (v nadaljevanju izredni dogodek), ki ovirajo nemoteno delo Ustavnega sodišča, se seja izvede s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, če je ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo ustavnih sodnikov na sedežu Ustavnega sodišča.
(2) Če se seja izvede na način iz prejšnjega odstavka, morajo vsak ustavni sodnik in druge osebe, ki so v skladu z določbami poslovnika lahko navzoče na seji, zagotoviti, da:
– so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami,
– se spoštuje tajnost posvetovanja in odločanja Ustavnega sodišča ter tajnost odločitve, dokler ta ne postane javna v skladu z določbami poslovnika.
63.b člen 
(1) Ko predsednik skliče sejo v času izrednega dogodka, ki je ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo ustavnih sodnikov na sedežu Ustavnega sodišča, hkrati predlaga ustavnim sodnikom vrsto informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki naj se uporabi (npr. videokonferenca, telefonska konferenca, varna elektronska pošta).
(2) Sklic seje z vsebino iz prejšnjega odstavka se pošlje ustavnim sodnikom s pomočjo varne elektronske pošte. Ustavni sodniki najprej z odgovorom v roku, ki ga določi predsednik, odločijo o predlogu za izvedbo seje s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pri enakem številu odloči glas predsednika oziroma drugega predsedujočega seji.
(3) Če seja poteka s pomočjo videokonference ali telefonske konference, lahko predsednik odredi, da na seji niso navzoči svetovalci.
(4) Če se seja izvede s pomočjo varne elektronske pošte, poteka delo na osnutkih odločb in sklepov ter razprava v varnih priponkah k elektronskim sporočilom. V tem primeru za predložitvijo poročila sodnika poročevalca predsednik ustavne sodnike pozove k razpravi, ne da bi se upoštevali pravili o smeri urinega kazalca in vrstnem redu razprave iz prvega in drugega odstavka 60. člena poslovnika.
(5) Glasovanje se v primeru iz prejšnjega odstavka izvede na poziv predsednika v računalniško podprtem informacijskem sistemu Ustavnega sodišča ali v varni priponki elektronske pošte.
(6) Če okoliščine izrednega dogodka ne omogočajo, da bi se na sedežu Ustavnega sodišča zadrževale dežurne sodne osebe organizacijskih enot sekretariata, ki morajo izvesti opravila za odpravo sprejetih odločb in sklepov na sejah, se njihova odprava zadrži do tedaj, ko izredni dogodek preneha oziroma do tedaj, ko se njegove okoliščine spremenijo do te mere, da omogočajo izvedbo odprave ter objavo odločb in sklepov. V nujnih zadevah lahko Ustavno sodišče sklene, da se vročajo odločbe, sklepi ali druga pisanja naslovniku v varni elektronski predal, če ga nima, pa z elektronsko pošto z varnim elektronskim podpisom s povratnico; sklepi in odločbe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
63.c člen 
(1) Če okoliščine izrednega dogodka omogočajo, se seje sklicujejo v skladu z razporedom dela Ustavnega sodišča. Če to ni mogoče, se sklic seje prilagodi, pri čemer se seje lahko skličejo tudi zunaj obdobij, ki jih določa drugi odstavek 11. člena poslovnika.
(2) Kolikor ni v določbah 63.a do 63.c člena določeno drugače, se za potek seje, sprejem odločb in sklepov, izdelavo ločenih mnenj in vsa opravila, ki jih je treba opraviti za objavo in vročitev odločb in sklepov, smiselno uporabljajo določbe 5. do 8. podpoglavja VII. poglavja poslovnika.
63.d člen 
(1) Predsednik po nastopu izrednega dogodka izda podrobnejša navodila za izvajanje 63.a do 63.c člena poslovnika.
(2) Generalni sekretar izda v primerih iz prvega odstavka 63.a člena poslovnika odredbo, s katero določi način opravljanja dela sodnih oseb Ustavnega sodišča na način, ki zagotavlja njihovo varnost in izvajanje dela za izvrševanje ustavnosodne funkcije po določbah 63.a do 63.c člena poslovnika.«
2. člen 
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Su-I-13/17-7
Ljubljana, dne 24. marca 2020
Predsednik 
dr. Rajko Knez 

AAA Zlata odličnost