Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020

Kazalo

387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, stran 1150.

  
Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) sta Občinski svet Občine Markovci na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) na 8. seji, dne 19. 2. 2020 in Mestni svet Mestne občine Ptuj na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) na 13. seji dne 27. 1. 2020 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru 
1. člen 
V Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10 – v nadaljevanju: odlok) se v tretjem odstavku 2. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na plovbnem območju ter za upravljanje plavajočih naprav Mestna občina Ptuj in Občina Markovci izvedeta postopek izbire koncesionarja in podelita koncesijo.«.
2. člen 
V 4. členu odloka se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če pade gladina jezera (vode) pod koto 219 m.n.v., se zaradi varnosti plovba ne izvaja.«.
3. člen 
(1) V 10. členu odloka se spremenita prvi in drugi odstavek, tako, da se glasita:
»(1) Plovba v coni A je dovoljena od 1. junija do 30. septembra za vsa plovila.
(2) Plovba v coni B je dovoljena od 1. maja do 30. septembra za vsa plovila.«.
(2) Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Turistična ladja lahko pluje v coni B tudi v času od 1. do 30. aprila in od 1. do 31. oktobra.
(4) Treningi klubov iz Mestne občine Ptuj in Občine Markovci, ki se ukvarjajo z vodnimi športi in so člani Kajakaške zveze Slovenije ali Veslaške zveze Slovenije ali Jadralne zveze Slovenije, so dolžni do 1. februarja v letu, upravljavcu, skrbniku in ZRSVN predložiti celoletni program treningov in navesti s kakšnimi plovili in s kakšnim številom ter v katerem času se bo izvajal program treningov. Treningi se lahko izvajajo v coni B tudi v času od 1. do 30. aprila in od 1. do 31. oktobra. Število plovil in pogostost treningov se v tem času omeji na največ 10 plovil, trikrat tedensko, z največ enim spremljevalnim oziroma reševalnim plovilom na motorni pogon.
(5) Dnevni čas izvajanja plovbe:
– plovba v coni A se lahko izvaja v dnevnem času od 7. do 19. ure. Treningi se lahko v obdobju med 1. junijem in 31. julijem izvajajo med 7. in 20. uro.
– plovba v coni B se lahko izvaja v dnevnem času od 7. do 19. ure. Treningi in plovba turistične ladje se lahko v obdobju med 1. in 30. aprilom izvajajo med 8. in 18. uro, v obdobju med 1. junijem in 31. julijem med 7. in 20. uro in v obdobju med 1. in 31. oktobrom med 9. in 17. uro.«.
(3) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek in se ustrezno preštevilčita.
4. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na plovbnem območju ter upravljanje plavajočih naprav na lokacijah, ki se določijo v soglasju z DEM in ZRSVN, je izbirna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija.«.
5. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja za to pristojno Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.«.
5. člen 
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-1/2005
Ptuj, dne 27. januarja 2020
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek 
Št. 007-0009/2019
Markovci, dne 19. februarja 2020
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 

AAA Zlata odličnost