Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

291. Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja, stran 888.

  
Na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa) 
(1) Sklep določa najnižjo priporočeno vrednost razmerja med letno spremembo kreditov nebančnemu sektorju pred oslabitvami in letno spremembo vlog nebančnega sektorja, izraženega s količnikom GLTDF.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke, hranilnice, podružnice bank držav članic in podružnice bank tretjih držav (v nadaljevanju: banke).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16-ZCKR,41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US) oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).
2. PRIPOROČILO GLEDE VIŠINE KOLIČNIKA GLTDF 
3. člen 
(Priporočilo o višini količnika GLTDF) 
Banki, ki ima pozitivni letni prirast vlog nebančnega sektorja, se priporoča, da ob koncu četrtletja dosega količnik GLTDF, ki je enak ali večji od 0 % (GLTDF ≥ 0 %).
3. NAVODILO ZA IZRAČUN KOLIČNIKA GLTDF 
4. člen 
(Objava navodil za izračun količnika GLTDF) 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa, ki se objavi na spletni strani Banke Slovenije.
4. SPREMLJANJE KOLIČNIKA GLTDF 
5. člen 
(Spremljanje količnika GLTDF) 
(1) Banka mora imeti vzpostavljen ustrezen sistem in postopke za izračun količnika GLTDF in spremljanje izpolnjevanja priporočila.
(2) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije pojasniti odstopanja od priporočene vrednosti količnika GLTDF.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(Prenehanje uporabe sklepa in navodila) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehata uporabljati Sklep o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja (Uradni list RS, št. 72/17) ter Navodilo za izvajanje Sklepa o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja (Uradni list RS, št. 80/17).
7. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2020.
Ljubljana, dne 13. februarja 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost