Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2020 z dne 28. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2020 z dne 28. 1. 2020

Kazalo

160. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v Občini Vipava, stran 502.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 12. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v Občini Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v Občini Vipava.
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so dejavnosti, programi in projekti izvajalcev na področju družbenih dejavnosti:
– programi stanovskih in generacijskih združenj, borčevskih in veteranskih organizacij,
– programi, ki krepijo sodelovanje med občani in medgeneracijsko sodelovanje,
– programi, ki prispevajo k promociji občine na področju turizma, k ohranjanju in širitvi prostočasnih dejavnosti na območju občine ter s tem posredno prispevajo h kvaliteti bivanja in izrabi prostega časa občanov,
– ostali programi, ki jih ni mogoče umestiti v druge področne pravilnike oziroma programi, ki niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.
Predmet sofinanciranja niso:
– sredstva za investicije v prostore,
– turistični projekti in prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine ali proračunskih sredstev občine,
– gasilske veselice, društveni pohodi, kolesarjenja društev, pikniki, društveni nogometni turnirji, občni zbori društev ter podobne aktivnosti društvenega značaja,
– izleti in ekskurzije društev in drugih organizacij ter potopisna predavanja.
3. člen 
Upravičenci do sredstev so:
– društva in organizacije, ki imajo sedež ali podružnico v Občini Vipava in izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vipava,
– organizacije, ki so organizatorji prireditev stanovskih in generacijskih združenj, borčevskih in veteranskih organizacij na območju Občine Vipava,
– klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke, na območju Občine Vipava in imajo v Občini Vipava svoj sedež oziroma podružnico.
4. člen 
Strokovna komisija se pri presoji upravičenosti kandidatov do sredstev in odločanju o izbiri programov, ki jih iz sofinancira, ravna po pogojih in merilih za vrednotenje programov in izbiro izvajalcev, ki so sestavni del tega pravilnika.
Pogoji in merila za vrednotenje programov izvajalcev morajo biti objavljeni v vsakokratnem razpisu za dodeljevanje sredstev oziroma sofinanciranje programov.
Pogoji in merila za vrednotenje programov in izbiro izvajalcev se lahko spreminjajo in dopolnjujejo, vendar ne v času od objave razpisa do pravnomočne odločitve o izboru programov in izvajalcev.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV 
5. člen 
Sredstva sofinanciranja po tem pravilniku se lahko pridobijo na osnovi uspešne kandidature na javnem razpisu.
6. člen 
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev po tem pravilniku poteka na sledeči način:
– objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov kandidatov,
– pregled prijav in ocenjevanje prispelih predlogov,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja dodeljenih sredstev,
– obravnava poročil o projektih in ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
7. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Vipava. Razpis se izvede najpozneje v tridesetih dneh po sprejemu Odloka o proračunu Občine Vipava za tekoče leto. Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– predmet javnega razpisa oziroma programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati,
– okvirno vrednost sredstev, ki so na razpolago,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti vlogi,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od enega meseca,
– naslov za vložitev vlog in način dostave vlog,
– navedbo osebe občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
– druge podatke, določene v javnem razpisu.
Postopek javnega razpisa začne in vodi pooblaščena oseba občinske uprave. Kandidati morajo vlogo vložiti na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
8. člen 
Prejete vloge v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan vsako leto posebej.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki oziroma podpredsedniki društev. Če se istovetnost članov ugotovi naknadno, župan določi nadomestne člane.
Komisija mora biti imenovana najkasneje do objave razpisa.
9. člen 
Naloge komisije so:
– pregled prispelih vlog,
– ugotavljanje formalnih pogojev kandidatov glede na zahteve v javnem razpisu,
– obravnavanje pravilnih, pravočasnih in popolnih vlog ter vrednotenje in ocenjevanje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika in razpisa, skladno s pogoji in merili,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava poročila in predloga sofinanciranja prijavljenih programov.
Kandidate, ki v razpisnem roku oddajo nepopolne vloge, se pisno pozove na dopolnitev. Kandidati morajo v roku 8 dni od vročitve poziva na dopolnitev svoje nepopolne vloge dopolniti.
Nepravilne vloge, nepravočasne vloge, nepopolne vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene in jih komisija ne bo obravnavala.
10. člen 
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi vsako leto posebej, ko so ovrednoteni programi in projekti posameznih kandidatov, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za tekoče leto.
Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti točke in višine razpoložljivih sredstev.
Občinska uprava, na osnovi ocene komisije izračuna vrednost točke glede na višino sredstev iz proračuna in glede na zbrano skupno število točk kandidatov za njihove programe.
Po določitvi višine vrednosti točke občinska uprava s sklepom obvesti vse kandidate o številu doseženih točk za posamezne programe, s katerimi so kandidirali na javnem razpisu. V sklepu mora biti odločitev in število prejetih točk obrazloženo.
11. člen 
Odločitev glede vlog iz 9. in 10. člena tega pravilnika sprejme občinska uprava v obliki sklepa.
Zoper odločitve o vlogah kandidatov iz 9. in 10. člena tega pravilnika je možna pritožba na župana v roku 8 dni od vročitve sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
12. člen 
Na podlagi pravnomočnih sklepov o številu doseženih točk izda občinska uprava izbranim kandidatom, ki so uspešno kandidirali na javnem razpisu sklep, o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep o številu doseženih točk ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen 
Župan sklene z upravičenci po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov za vsako proračunsko leto posebej.
14. člen 
V pogodbi se določi:
1. naziv in naslov uporabnika in prejemnika,
2. programe in namene, ki se sofinancirajo,
3. višina dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
4. terminski plan realizacije projektov in porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev,
6. določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
7. druga določila pomembna za izvedbo sofinanciranja.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema pisnega predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih.
15. člen 
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
16. člen 
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov.
17. člen 
Občinska uprava lahko zahteva od izvajalcev vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov. V kolikor občinska uprava ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine za programe po tem pravilniku.
III. FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU 
18. člen 
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani skladno z veljavno zakonodajo in aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico na območju Občine Vipava oziroma da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vipava,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
– da imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo potrebno dokumentacijo,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti in pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
– da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna ali preko drugih razpisov, ki jih vodi Občina Vipava,
– da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija,
– da občinski upravi redno do 15. februarja dostavljajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov preteklega leta, potrjen vsebinski in finančni program dejavnosti za tekoče leto ter druge zahtevane podatke.
IV. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU 
19. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji za kandidiranje na razpisih po tem pravilniku, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih občinske uprave in na spletni strani Občine Vipava.
Kandidati morajo oddati prijavo na razpis na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV 
20. člen 
Pravilnik določa nabor meril in kriterijev za vrednotenje prijavljenih programov in projektov ter maksimalno število točk.
Strokovna komisija vrednoti prijavljen program in projekte po merilih in kriterijih tega pravilnika.
Merila za vrednotenje programov so navedena v prilogi pravilnika in so sestavni del tega pravilnika.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
21. člen 
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih pristojna občinska služba. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 1/18).
24. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2020-1
Vipava, dne 23. januarja 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 
POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI DRUGIH DRUŠTEV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI VIPAVA 
A. Izvajalci neprofitnih organizacij na področju turizma in drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava
Klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo:
– programe turističnih prireditev, ki vplivajo na turistično promocijo, razvoj občine in povečanje turističnega obiska občine,
– promocijo na sejmih in razstavah,
– tečaje oziroma tematske delavnice, celoletne krožke ipd.,
– strokovna predavanja za člane in občane Občine Vipava.
B. Izvajalci neprofitnih organizacij na področju mladinskih dejavnosti so:
Klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo:
– prireditve in druge aktivnosti za otroke in mladino,
– programe, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja, preprečevanje različnih oblik odvisnosti in neformalno učenje,
– programe mladinskega dela, programe za otroke, programe za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami.
C. Stanovska in generacijska združenja, borčevskih in veteranskih organizacij
Organizacije iz Občine Ajdovščina, ki izvajajo organizacijo spominskih prireditev združenj na območju Občine Vipava.
Določitev upravičenih stroškov za sofinanciranje:
– materialni stroški, ki so neposredno povezani z organizacijo prijavljene prireditve ali projekta (do višine 70 % stroškov),
– najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve oziroma projekta,
– stroški oglaševanja prireditve oziroma projekta (oglaševanje, izdelava in tisk promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora …),
– stroški čiščenja po prireditvi,
– stroški glasbenega, kulturnega, športnega, animacijskega programa (brez organizacijskih stroškov oziroma stroškov managementa),
– stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči.
Določitev neupravičenih stroškov za sofinanciranje:
– stroški pogostitev (udeležencev, izvajalcev ...) niso predmet sofinanciranja projektov in prireditev.
MERILA ZA VREDNOTENJE:
Število članov društva:
– nad 50 članov 
15 točk
– od 30 do 50 članov 
10 točk
– manj kot 30 članov 
5 točk
TURISTIČNI PROJEKTI IN PROJEKTI, KI PRISPEVAJO K PROMOCIJI OBČINE
1. Promocija projekta društva in občine na posamičnem sejmu, razstavi ipd.
– v Sloveniji
5 točk
– v tujini 
10 točk
– za vsak dan predstavitve 
5 točk
2. Izobraževanje na področju turizma (seminarji, delavnice, okrogle mize, predavanja ipd.)
– izobraževanje članov društva 
3 točke
– organizacija strokovnega predavanja za občane Občine Vipava 
5 točk
PRIREDITVE
Vrednotijo se samo prireditve, izvedene na območju Občine Vipava, ki imajo značaj turistične ali spominske prireditve.
Turistična prireditev je prireditev, ki vpliva na turistično promocijo in turistični razvoj občine in katere cilj je povečanje turističnega obiska. To so npr. prireditve, ki jih je potrebno prijaviti oziroma si je za izvedbo le-teh potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje pristojne Policijske postaje oziroma pristojne Upravne enote v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih,
Spominska prireditev je prireditev borčevske in veteranske organizacije, ki jo organizira organizacija na območju Občine Vipava.
1. Organizacija in izvedba ravni prireditve
– mednarodna 
20 točk
– državna
15 točk
– medobčinska
10 točk
– občinska
5 točk
– krajevna
3 točke
2. Število sodelujočih na prireditvah (maksimalno 10 točk)
– za vsakega sodelujočega (skupina, društvo, ekipa, ansambel ipd.) 
2 točki
3. Obsežnost prireditve
– Število obiskovalcev do 100
5 točk
– Število obiskovalcev od 100 do 300
7 točk
– Število obiskovalcev nad 300
10 točk
4. Prireditve, ki pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne in naravne dediščine, urejanju in varstvu okolja, lepšanju okolja:
– ohranjanje starih običajev 
3 točke
– čistilna akcija in urejanje okolja
5 točk
MLADINSKE DEJAVNOSTI
1. Število predvidenih prireditev v tekočem letu za otroke in mladostnike:
– do 5 prireditev
5 točk
– več kot 5 prireditev
10 točk
2. Vrsta prireditev za otroke in mladostnike:
– organizacija prireditev za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi in šolskimi počitnicami 
10 točk
– organizacija izobraževanj in predavanj, ki spodbujajo zdrav način življenja in preprečujejo različne oblike odvisnosti (za vsako izobraževanje oziroma predavanje)
3 točke
3. Organizacija celoletnih krožkov, tečajev oziroma tematskih delavnic za otroke in mladino pod strokovnim vodstvom:
– v obsegu do 90 ur
10 točk
– v obsegu do 180 ur 
20 točk

AAA Zlata odličnost