Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2020 z dne 28. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2020 z dne 28. 1. 2020

Kazalo

159. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava, stran 501.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urani list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Urani list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 12. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava 
1. člen 
Spremeni se tretja alinea 2. člena pravilnika, ki se na novo glasi:
– “imajo v svojem članstvu, oziroma imajo uporabnike občane Občine Vipava (najmanj 10 članov oziroma uporabnikov programov); upravičenci to dokazujejo z obveznim vpogledom v seznam članstva oziroma seznam uporabnikov s stalnim prebivališčem v občini.”
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2012-2
Vipava, dne 23. januarja 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost