Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020

Kazalo

7. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško, stran 12.

  
Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 8., 10. in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Laško na 7. seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o zastavi in grbu Občine Laško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določita zastava in grb Občine Laško ter njuna raba.
2. člen 
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki in vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom. Podrobna grafična podoba zastave in grba sta določeni v prilogi odloka.
3. člen 
Zastavo in grb lahko izdelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
II. ZASTAVA 
4. člen 
(1) Občinska zastava je pravokotnik modre barve, s tremi burbonskimi lilijami, črno obrobljenimi, dve nad eno na sredini. Od zgornjega roba sta liliji odmaknjeni 54 enot, od spodnjega roba pa 51 enot. Razmerje med širino in višino zastave je 74 enot in 180 enot. Vse tri lilije so v enakem razmerju vsaka sebi, kakor je to opisano v grbu Laškega v 5. členu tega odloka. V spodnjem delu zastave je napis »Laško«, ki je od spodnjega dela zastave odmaknjen 7,5 enot, od levega in desnega roba pa 18 enot. Nabor pisave je Nimbus Sans DEE Bold Condensed velikosti 17 enot.
(2) Barve zastave so:
– modra: PANTONE 2935 C (CMYK 100 I 70 I 0 I 0),
– črna: PANTONE Black C (CMYK 100 I 0 I 0 I 0).
(3) Geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave je v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka, in na uradnem spletnem naslovu občine.
III. GRB 
5. člen 
(1) Grb občine je ščit modre barve, spodaj polkrožno zaključen (radij 50 enot), na katerem so tri bele burbonske lilije črno obrobljene. Lilije so razporejene v obliki enakokrakega trikotnika (dolžina osnovne stranice 49 enot, dolžina krakov 59 enot: velikost lilij 44 enot, višina 58 enot). Celoten grb je črno obrobljen, rob je širine ene enote. Skupna širina grba z okvirjem je 100, višina pa 130 enot. Odmik lilij od gornjega roba je 9 enot, odmik lilije od spodnjega zaokroženega dela grba prav tako 9 enot. Odmik zgornjih dveh lilij od desnega in levega roba je 4,2 enoti.
(2) Barve grba so:
– modra: PANTONE 2935 C (CMYK 100 I 70 I 0 I 0),
– črna: PANTONE Black C (CMYK 100 I 0 I 0 I 0).
(3) Geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave je v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka, in na uradnem spletnem naslovu občine.
IV. UPORABA ZASTAVE 
6. člen 
(1) Zastava je stalno izobešena pred ali na poslopju, v katerem je sedež občine, in v sejni dvorani občine.
(2) Zastava je stalno izobešena tudi pred, ob ali na poslopjih, kjer je sedež vrtcev, osnovnih šol in drugih javnih zavodov oziroma javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
(3) Zastava je stalno izobešena tudi pred, ob ali na poslopjih, kjer je sedež krajevnih skupnosti.
(4) Zastava se v obliki namizne zastave uporablja v prostorih občine, lahko pa tudi v drugih prostorih ob dogodkih, katerih (so)organizator je občina.
7. člen 
(1) Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih praznikih,
– ob krajevnih praznikih.
(2) Zastava se lahko izobesi:
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, katerih (so)organizator ali pokrovitelj je Občina Laško ali se na njih predstavlja oziroma se jih udeležuje,
– ob predstavljanju občine v protokolarnih in promocijskih zadevah,
– v drugih podobnih primerih, in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(3) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči občinska uprava.
8. člen 
(1) Zastava občine se lahko izobesi tudi ob neprazničnih dneh, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava občine v takih primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem položaju.
(2) Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije ali v tujini, če je tam delegacija občine, ki zastopa njene interese ali je na uradnem obisku.
9. člen 
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga zaradi katerega so bile izobešene.
10. člen 
(1) Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave, mora biti gledano od spredaj na levi strani. Izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
(2) Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti v sredini.
(3) Če je zastava občine izobešena skupaj z drugimi zastavami, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, in v primerih, določenih z zakonom, je zastava občine:
– če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga,
– če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini polkroga,
– če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone,
– če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v vrsti oziroma gledano od spredaj na levi strani.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek se zastava občine izobesi na način kot ga določa veljavna zakonodaja, kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije ali zastavo Evropske unije.
V. UPORABA GRBA 
11. člen 
(1) Grb Občine Laško se uporablja:
– v žigu, štampiljkah in pečatu občine in drugih organov občine,
– na tablah ob vhodu v zgradbo in prostore občine,
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporablja občina,
– na spominskih in protokolarnih darilih občine,
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni spletni strani občine.
(2) Grb se lahko uporablja tudi:
– v prostorih občine,
– ob predstavljanju občine v protokolarnih zadevah,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, katerih (so)organizator ali pokrovitelj je Občina Laško ali se na njih predstavlja oziroma se jih udeležuje,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(3) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči občinska uprava.
12. člen 
(1) Grb se znotraj meja občine v skupini več pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen – gledano od spredaj, na skrajno levo stran oziroma kadar so grbi v vrsti, na prvo mesto v skupini. V drugačnih postavitvah naj ima vedno izpostavljen, simbolno pomemben položaj.
(2) Izven meja občine oziroma pri uporabi grbov in oznak višjih rangov se grb uporablja v skladu z določili veljavne zakonodaje.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI ZASTAVE IN GRBA 
13. člen 
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zastave in grba v okviru njihove dejavnosti:
– v njihovem zaščitnem znaku,
– na prireditvah in javnih dogodkih,
– na tiskovinah, spominkih,
– za drug tržni oziroma promocijski namen.
14. člen 
(1) Dovoljenje o uporabi zastave in grba v primerih iz prejšnjega člena izda občinska uprava.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidno ime in naslov uporabnika, namen in čas oziroma trajanje uporabe simbolov ter tehnične in grafične podatke o uporabi.
(3) V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi se skladno s tem odlokom dovoli uporaba zastave in grba, ter namen in rok, v katerem je uporaba dovoljena.
(4) O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloči župan.
15. člen 
Dovoljenje o uporabi zastave in grba preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– s preklicem, če se zastave ali grba ne uporablja skladno s pogoji in namenom, določenim v dovoljenju,
– s preklicem, če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
16. člen 
(1) Zastave in grba ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Zastave in grba ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom in tako, da se krni ugled občine.
17. člen 
Zastave, grba ali njunih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model za označevanje blaga in storitev.
VII. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 
18. člen 
(1) Vsi dokumenti občinske uprave in organov občine morajo biti pripravljeni tako, da se uporablja ime in grb v skladu z enotnimi pravili.
(2) Župan izda priročnik celostne grafične podobe občine, ki vsebuje tudi vzorce uporabe imena in grba občine. Za pripravo priročnika je pristojna občinska uprava.
(3) Priročnik ima pravno naravo navodila.
VIII. NADZORSTVO 
19. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja organ občinskega nadzora.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
20. člen 
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 EUR, če uporablja zastavo ali grb:
– brez dovoljenja občine,
– v nasprotju z geometrijskimi in grafičnimi pravili,
– v nasprotju z ostalimi določili tega odloka.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje tudi vsak posameznik, ki:
– namerno poškoduje ali onečasti zastavo ali grb občine.
X. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o zastavi in grbu Občine Laško z dne 6. 5. 1998 (Uradni list RS, št. 39/98).
(2) Dovoljenja za uporabo zastave in grba, izdana na podlagi dosedanjega odloka, ostanejo v veljavi.
22. člen 
Župan izda priročnik celostne grafične podobe v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
23. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2019
Laško, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost