Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Ob-3137/19, Stran 2105
Na podlagi prvega odstavka 62. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/17; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 6.375.000 EUR, in sicer se razpiše:
– za področje športnih programov: 4.820.350 EUR,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 971.550 EUR,
– za področje športnih prireditev in promocije športa: 510.000 EUR,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 73.100 EUR.
Znotraj področja športnih programov se razpiše:
– za tekmovalni šport: 4.067.410 EUR, od tega 2.027.604 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 2.039.806 EUR za vrhunski šport;
– za šport za vse: 752.940 EUR, od tega 376.470 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 24.320 EUR za obštudijske športne dejavnosti, 267.150 EUR za športno rekreacijo in 85.000 EUR za šport starejših.
Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se razpiše:
– za statusne pravice športnikov in strokovno podporo programom: 731.399 EUR, od tega 228.455 EUR za štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, 300.000 EUR za spremljanje pripravljenosti športnikov, 119.567 EUR za nabavo in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v športu, 46.807 EUR za nadstandardno zavarovanje športnikov in 36.570 EUR za sklad vrhunskih športnikov;
– za založništvo v športu: 90.937 EUR;
– za znanstveno in strokovno raziskovalno dejavnost v športu ter druge projekte za razvoj športa: 76.558 EUR;
– za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na področju športa: 72.656 EUR.
Znotraj področja športnih prireditev in promocije športa se razpiše:
– za športne prireditve: 483.500 EUR;
– za javno obveščanje v športu: 25.500 EUR;
– za športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu: 1.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za področje športnih programov, za področje razvojne dejavnosti v športu, za področje športnih prireditev in promocije športa ter za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu so določeni v pravilniku.
Za sofinanciranje programov tekmovalnega športa lahko kandidirajo izvajalci programov pod pogojem:
– da so v program iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;
– da so v program iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni registrirani športniki nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ);
– da so v program iz prve alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;
– da so v program iz druge alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni vrhunski športniki NPŠZ;
– da so v program iz tretje alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni registrirani športniki invalidi (svetovnega ali mednarodnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;
– da so v program iz četrte alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni športniki študenti.
Opozorilo za NPŠZ: Nacionalne panožne športne zveze, ki kandidirajo na področju tekmovalnega športa, morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah, in sicer z uradnimi nazivi športnih panog iz aplikacije e-šport.
Opozorilo za izvajalce večpanožnih športnih programov:
– Skladno s prvim odstavkom 12. člena pravilnika lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, z večpanožnim športnim programom kandidira le OKS-ZŠZ, in sicer le z enim programom, v katerem prijavi vse svoje vsebine s podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Skladno z drugim odstavkom 12. člena pravilnika lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje vrhunskega športa, z večpanožnim športnim programom kandidirajo OKS-ZŠZ, ZŠIS-POK in SUSA, in sicer vsak le s po enim programom, v katerem prijavi vse svoje vsebine s podpodročja vrhunskega športa.
Pri izboru programov športa za vse imajo ob enakih pogojih prednost programi športnih društev, večji javni interes imajo brezplačni programi.
Izvajalci programov športa za vse morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je v celoletni športni program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine vključenih najmanj 80 udeležencev in se program izvaja najmanj 30 tednov v letu;
– da se celoletni športni program izvaja v obsegu najmanj 60 ur letno;
– da je v celoletni športni program obštudijskih športnih dejavnosti vključenih najmanj 150 udeležencev;
– da je v celoletni ciljni športno rekreativni program s področja športne rekreacije vključenih najmanj 80 udeležencev;
– da je v celoletni ciljni športno rekreativni program sterejših vključenih najmanj 60 udeležencev;
– da je v program športnega tabora vključenih najmanj 80 udeležencev;
– da se program športnega tabora izvaja v obsegu najmanj 5 dni skupaj;
– da je v program počitniških dejavnosti vključenih najmanj 150 udeležencev;
– da je obseg športnih dejavnosti v programu počitniških dejavnosti najmanj 60 % celotnega programa;
– da na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine programi, ki zagotavljajo osvajanje temeljnih športnih znanj in spretnosti in niso vključeni v selekcije športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem NPŠZ.
Kandidat lahko s programi podizvajalcev kandidira le na področju športa za vse in na področju športnih prireditev. Če kandidat kandidira na področju športa za vse oziroma na področju športnih prireditev s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % v program vključenih podizvajalcev športnih društev.
Na področju programov obštudijskih športnih dejavnosti lahko kandidirajo študentske športne organizacije.
Pri množičnih športnih prireditvah predmet razpisa niso tekmovanja, ampak organizirane športne prireditve. Predmet razpisa tako niso državna tekmovanja, ligaška tekmovanja, pokali in mednarodna tekmovanja, ki so vključena v koledar nacionalnih panožnih ali mednarodnih športnih zvez.
Za sofinanciranje programov štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, nadstandardno zavarovanje športnikov in sklad vrhunskih športnikov, lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:
– ima uveljaven akt za dodelitev štipendij, ki zagotavlja dodelitev sredstev za štipendije športnikom v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah,
– ima uveljaven akt za sofinanciranje nadstandardnega zavarovanja športnikov,
– ima uveljaven akt za sklad vrhunskih športnikov.
Na področju založništva v športu niso predmet sofinanciranja: ponatisi, prevodi, pravilniki, kriteriji, tekmovalni sistemi, letni almanahi, zbirke rezultatov, objavljene publikacije na spletu in spletne strani. Publikacije, ki jih bo fundacija sofinancirala, morajo iziti v letu sofinanciranja, prodajna cena publikacije pa mora biti zmanjšana za znesek sofinanciranja publikacije, za katerega bo izdaja publikacije sofinancirana iz javnih sredstev.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju tekmovalnega športa uporabljajo naslednja merila:
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– konkurenčnost športne panoge;
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge;
– uspešnost športne panoge.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športa za vse uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju statusnih pravic športnikov uporabljajo naslednja merila:
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
– naziv športnika oziroma športna uspešnost;
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge;
– uspešnost in konkurenčnost športne panoge.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju založništva v športu uporabljata naslednji merili:
– deficitarnost;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu uporabljajo naslednja merila:
– izvedljivost in gospodarnost projekta;
– razvojna kakovost;
– relevantnost in potencialni vpliv projekta;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije uporabljajo naslednja merila:
– deficitarnost;
– dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike;
– uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športnih prireditev uporabljajo naslednja merila:
– mednarodna oziroma lokalna odmevnost;
– množičnost;
– raven prireditve;
– ustreznost vsebine (pretežno športna).
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju javnega obveščanja uporabljajo naslednja merila:
– nacionalni oziroma lokalni doseg medija;
– pogostost pojavljanja;
– vsebina.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu uporabljata naslednji merili:
– izvedljivost projekta;
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju družbene in okoljske odgovornosti v športu uporabljajo naslednja merila:
– izvedljivost projekta;
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta;
– odličnost projekta.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje programov posameznega področja so določene v pravilniku.
Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov vrhunskega športa se upoštevajo osvojene medalje v članski kategoriji. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se upoštevajo osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši in mlajši). Pri tem se ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine po modelu konkurenčnosti tekmovanja in ravni tekmovanja. Pri vrednotenju programov tekmovalnega športa se uporabljajo izhodiščni podatki od Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez iz e-aplikacije, potrjene s strani pristojnega organa OKS-ZŠZ, predvidoma v februarju 2020.
Fundacija pri finančnem vrednotenju upošteva razvrstitev športnih panog v razrede, in sicer javno objavljeno razvrstitev ministrstva, pristojnega za šport, ki je veljavna na dan objave javnega razpisa.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volontersko delo ni predmet sofinanciranja.
Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fundaciji najkasneje do konca leta 2020, sicer mu odobrena sredstva ne pripadajo. Računi, s katerimi izvajalec izkazuje upravičene stroške programa, se morajo glasiti na izvajalca. Kadar je izvajalec kandidiral s podizvajalci, se lahko v zahtevku za izplačilo izkazuje tudi stroške podizvajalcev, ki so bili navedeni že v kandidaturi. Fundacija bo kot dokazilo o realizaciji sofinanciranega programa upoštevala le račune, izdane v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
V kolikor je izvajalec kandidiral s podizvajalci, je dolžan 80 % sredstev, prejetih od fundacije, nameniti svojim podizvajalcem, ki so sodelovali pri izvedbi programa, skladno s sprejetim delilnikom, sklepom o delitvi sredstev med podizvajalce ali sklenjenimi dogovori s podizvajalci. Ne glede na predhodno navedeno se lahko odstotek sredstev, ki jih je dolžan izvajalec nameniti svojim podizvajalcem, spremeni, v odvisnosti od višine izkazanih neposrednih stroškov programa nastalih izvajalcu, in sicer v primeru, da je tudi izvajalec sam neposredni izvajalec programa.
Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca programa, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov tekmovalnega športa (op. stroški tekmovanj in priprav na tekmovanja), torej programov:
– s podpodročja Vrhunskega športa in
– s podpodročja Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem prostoru
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.
Materialni stroški:
– stroški prevoza (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu)
– športna oprema in rekviziti
– registracija športnikov in ekip
– kotizacija ali startnina
– stroški sodnikov ali delegatov
– nezgodna zavarovanja
– stroški namestitve in prehrane
– zdravstveno varstvo športnikov
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa.
Športni objekti:
– stroški najema oziroma uporabe
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje ...)
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče
– stroški zavarovalnih premij.
Del stroškov delovanja zveze:
– stroški zaposlenih in materialni stroški do 15 % upravičenih sredstev.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Športa za vse, torej programov:
– s podpodročja Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti,
– s podpodročja Športna rekreacija in
– s podpodročja Šport starejših:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– strokovno izpopolnjevanje trenerjev
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.
Materialni stroški:
– športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– stroški oglaševanja
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 %)
– stroški prevoza (najem prevoznega sredstva, nakup voznih kart) – samo pri počitniških športnih programih in programi športnih taborov
– stroški namestitve in prehrane – samo pri počitniških športnih programih in programi športnih taborov.
Športni objekti:
– stroški najema in uporabe športnih objektov
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, čiščenje, vzdrževanje ...)
– stroški zavarovalnih premij
– stroški varovanja.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom, torej programov:
– s podpodročja Štipendij za vrhunske in nadarjene športnike,
– s podpodročja Spremljanja pripravljenosti športnikov,
– s podpodročja Nabave in razvoja programov ter opreme za diagnostiko v športu,
– s podpodročja Nadstandardnega zavarovanja športnikov in
– s podpodročja Sklada vrhunskih športnikov:
Med upravičene stroške na področju štipendij za vrhunske in nadarjene športnike sodijo:
– stroški izplačanih štipendij.
Med upravičene stroške na področju spremljanja pripravljenosti športnikov sodijo:
– stroški izvedbe storitev meritev, analiz in svetovanja,
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, kadar je to nujno za evalvacijo projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica meritev, analiz in svetovanja.
Med upravičene stroške na področju nabave in razvoja programov ter opreme za diagnostiko v športu sodijo:
– stroški nabave programov in opreme za diagnostiko v športu,
– stroški razvoja programov in opreme za diagnostiko v športu.
Med upravičene stroške na področju nadstandardnega zavarovanja športnikov sodijo:
– stroški izplačanih zavarovanj športnikov iz naslova nadstandardnih storitev.
Med upravičene stroške na področju sklada vrhunskih športnikov sodijo:
– stroški izplačil vrhunskim športnikom iz sklada vrhunskih športnikov.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Založništva v športu:
Med upravičene stroške na področju izdaje knjig in zbornikov sodijo:
– stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo avtorskih pravic idr.)
– tiskarska priprava in tisk ter priprava e-knjige
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju izdaje revij sodijo:
– stroški avtorskega dela (avtorska besedila, prevodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za besedila in vizualno gradivo, lektoriranje …), distribucija za brezplačne revije
– tiskarska priprava in tisk
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju internetnih vsebin sodijo:
– stroški avtorskega dela (stroški administratorja spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo avtorskih pravic idr.)
– stroški uredniškega dela
– stroški domene
– stroški gostovanja na strežniku.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Znanstvene in strokovno raziskovalne dejavnosti v športu ter drugih projektov za razvoj športa:
Stroški Znanstvene in strokovno raziskovalne dejavnosti:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za obdobje, ki ga predvideva projekt – če se ti instrumenti in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah,
– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.
Stroški Drugih projektov za razvoj športa:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta,
– stroški dela, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Informacijske in komunikacijske tehnologije na področju športa:
– stroški nabave opreme po računu,
– stroški izdelave programske opreme.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Športnih prireditev:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev kadra, vključenega v izvedbo prireditve (voditelj prireditve, povezovalec prireditve, animator, sodnik na prireditvi, redarji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 %)
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.
Materialni stroški:
– stroški oglasov, objav, naznanil
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema prireditvenega prostora
– nagrade, priznanja
– stroški prehrane na množični športni prireditvi (max do 10 % upravičenih stroškov programa)
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– zavarovanje prireditve.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Javnega obveščanja v športu:
Strokovni kader:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra
– potni stroški (kilometrine, dnevnice…)
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja programa (max do 20 %).
Materialni stroški:
– stroški oglasov, objav, naznanil
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema predavalnice.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu:
– stroški priprave in ureditve muzejskega gradiva.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Družbene in okoljske odgovornosti v športu:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra,
– neposredni materialni stroški programa.
Za sofinanciranje programov razvojne dejavnosti v športu s podpodročja Spremljanja pripravljenosti športnikov lahko kandidirajo prijavitelji s podizvajalci, ki izvajajo meritve z vključeno interpretacijo rezultatov meritev in/ali svetovanja na podlagi ugotovitev interpretacij, na enem ali več od naslednjih področji: fiziologije ter medicine športa, biomehanike, psihologije športa, športne klinične prehrane ali področja enostavnih gibalnih testov, kineziološkega pregleda ter vrednotenja športnih znanj. Prijavitelj s podizvajalci mora zagotavljati ustrezne prostorske, tehnološke in kadrovske pogoje za izvajanje prijavljenih storitev ter objavljen cenik z nazivom in specifikacijo storitev. Prijavitelj mora v kandidaturi na javni razpis navesti program dela, ki mora vsebovati namen in cilje, konkretno vsebino, finančni načrt ter način vrednotenja uspešnosti programa. Nadalje mora prijavitelj v vlogi na javni razpis opredeliti in navesti vse podizvajalce, s katerimi bo izvajal program ter vrsto dela, ki ga bo opravljal posamezni podizvajalec. Prijavitelj oziroma izvajalec programa lahko tekom izvajanja programa spremeni ali nominira novega podizvajalca, vendar le ob predhodno pridobljenem soglasju Fundacije za šport. V primeru spremembe podizvajalca mora izvajalec programa tudi za novega podizvajalca predložiti Fundaciji za šport vse potrebne dokumente, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če Fundacija za šport pri pregledu vloge in vlogi priložene dokumentacije ugotovi, da podizvajalec ni ustrezen, prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor bo izvajalec programa izvajal program s podizvajalcem, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni ustrezen, se stroški takšnega podizvajalca ne priznajo kot upravičeni stroški programa.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2020-D1: prijavni obrazec za programe vrhunskega športa,
– obrazec FŠO 2020-D2: prijavni obrazec za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– obrazec FŠO 2020-D3: prijavni obrazec za programe športa za vse,
– obrazec FŠO 2020-D4: prijavni obrazec za programe športnih prireditev, za programe javnega obveščanja v športu ter za programe športne dediščine in muzejske dejavnosti,
– obrazec FŠO 2020-D5: prijavni obrazec za programe statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom,
– obrazec FŠO 2020-D6: prijavni obrazec za programe družbene in okoljske odgovornosti,
– obrazec FŠO 2020-Z: prijavni obrazec za programe založništva v športu,
– obrazec FŠO 2020-RR: prijavni obrazec za znanstveno raziskovalne projekte, za druge razvojne projekte ter za programe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce Obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 11. 2019. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandidata),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis »Ne odpiraj-vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Kandidat mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici.
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa in obrazec FŠO 2020 za posamezno področje, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec FŠO 2020 za področje, na katerem kandidat kandidira, in vse zahtevane priloge, naštete v obrazcu.
Na področju tekmovalnega športa mora biti tiskani vlogi obvezno priložena:
– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za selektorja ali trenerja).
Na področju športa za vse mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:
– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata),
– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za nosilca projekta).
Če kandidat na področju športa za vse oziroma na področju športnih prireditev kandidira s programi podizvajalcev, mora tiskani vlogi obvezno priložiti:
– seznam podizvajalcev,
– izpolnjena in podpisana soglasja podizvajalcev, navedenih v seznamu podizvajalcev,
– dokazilo o brezplačnosti programa pri posameznem podizvajalcu ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa podizvajalca za posameznega udeleženca (izjava podizvajalca).
V obrazcu vloge ali v tiskani prilogi mora kandidat za vsakega podizvajalca navesti sledeče podatke: naziv podizvajalca, naziv programa/ov podizvajalca, število udeležencev v posameznem programu podizvajalca, vrednost posameznega programa podizvajalca, ceno za udeležence posameznega programa podizvajalca v preteklem letu, kompetentnosti strokovnega kadra podizvajalca.
Na področju spremljanja pripravljenosti športnikov morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi:
– veljavni, javno dostopni cenik z nazivom in specifikacijo storitev (op. področje delovanja, naziv storitve, enota, cena na enoto), za vsakega izvajalca oziroma podizvajalca storitev;
– dokazila o referencah izvajalca oziroma podizvajalca storitev (op. izobrazba, reference s področja storitev, ki jih bo opravljal v programu), za vsakega izvajalca oziroma podizvajalca storitev.
Na področju nabave in razvoja programov ter opreme za diagnostiko v športu morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi predračuni s podrobno specifikacijo opreme in namena koriščenja te opreme oziroma predračuni programske opreme. Priloženi predračuni morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
Na področju založništva v športu, pri kandidaturi za knjige, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen osnutek te publikacije oziroma osnutek gradiva ter pozitivno mnenje recenzenta. Pri kandidaturi za revijo mora biti tiskani vlogi obvezno priložen en izvod zadnje izdane številke te revije.
Na področju znanstvene in strokovno raziskovalne dejavnosti v športu ter drugih projektov za razvoj športa kandidat tiskani vlogi priloži za projektnega vodja in projektno skupino reference o vodenju projektov.
Na področju nabave informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi predračuni s podrobno specifikacijo tehnologije in namena koriščenja te tehnologije. Priloženi predračuni morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Informiranje prijaviteljev
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije, preveri prejete vloge in jih obravnava skladno z določbami Zakona o športu. Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog bo predvidoma potekalo dne 14. 11. 2019. O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.
Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane vloge se s sklepom zavržejo.
V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, se takšna vloga s sklepom zavrže.
Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če kandidat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga s sklepom zavrže.
Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, komisija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi razpoložljivih podatkov.
Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov letnega programa športa fundacije. Na podlagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa pa nato fundacija izda odločbe.
Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je s tem dokončna.
Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge pomeni, da se je kandidat seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega programa se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki izvajalcu programa, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je kandidat v vlogi posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti