Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Ob-3136/19, Stran 2102
Na podlagi prvega odstavka 62. člena in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/17; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.125.000 EUR, in sicer:
– v letu 2020 se razpiše: 1.635.000 EUR;
– v letu 2021 se razpiše: 245.000 EUR;
– v letu 2022 se razpiše: 245.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki so lastniki športnih objektov ali osebe, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem lastnika oziroma solastnikov športnega objekta. Pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni razpis. Vlogi na javni razpis, ki se nanaša na nabavo športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov, pisnega soglasje lastnika oziroma solastnikov športnega objekta ni potrebno priložiti.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so določeni v pravilniku.
Za sofinanciranje posodabljanja športnih objektov, novogradenj in vgradnih športnih naprav, športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, ter površin za šport v naravi, lahko kandidirajo tisti, ki predložijo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije za investicijske projekte. Če je za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora kandidat predložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, najkasneje do datuma, do katerega je potrebno predložiti gradbeno dovoljenje.
Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebivalcem v programih iz 8. člena tega pravilnika, kandidat predloži mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze, ki je potrjen s strani pristojnega organa zveze, iz katerega je razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt.
Prednost pri izboru programov gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi imajo programi:
– ki so vpisani v razvid javnih športnih objektov,
– velike investicije, ki so v sklepni fazi oziroma male investicije, ki se bodo začele izvajati in bodo izvedene v letu kandidature,
– ki odražajo področno razpršenost programov,
– ki dajejo prednost investicijam novogradenj,
– ki dajejo prednost površinam za šport v naravi, ki so vsem brezplačno dostopne,
– ki obsegajo energetsko in ekološko sanacijo športnih objektov.
Objekti, kot so adrenalinski parki, ZIP LINE in drugi podobni programi, niso predmet financiranja.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športnih objektov in površin za šport v naravi uporabljajo naslednja merila:
– dostopnost vsem prebivalcem;
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi;
– vrednost investicije;
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologije za področje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki točkovno opredeljuje posamezna merila. Metodologija za vrednotenje programov s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi je določena v pravilniku.
Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.
Sredstva za gradnjo športnih objektov so sicer lahko za posamezno investicijo odobrena večkrat, vendar ne za tisti del investicije, ki je bil v preteklosti že del kandidature, na podlagi katere je bil že sofinanciran, in največ do višine, opredeljene v 25. členu tega pravilnika.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Izvajalci, ki so izbrani za sofinanciranje programov s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, morajo pred podpisom pogodbe, fundaciji predložiti pisno izjavo, ki izkazuje verodostojnost in resnost finančne konstrukcije prijavljenega programa (sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazilo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ipd.).
Fundacija si pridržuje pravico, da izbrane velike investicije glede na triletno dinamiko razpisa sofinancira v triletnem obdobju.
Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 70.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.
Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca programa, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, torej programov:
– s podpodročja prenove in posodabljanja športnih objektov,
– s podpodročja površin za šport v naravi, dostopnih vsem prebivalcem,
– s podpodročja novogradenj športnih objektov in
– s podpodročja vgradnih športnih naprav in športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov:
– stroški gradnje in posodabljanja športnih objektov in površin za šport v naravi,
– stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo in posodabljanjem športnih objektov in površin za šport v naravi,
– stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih naprav, ki zagotavljajo uporabnost objektov, 
– stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov. 
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volontersko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso predmet sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.
Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fundaciji najkasneje do konca leta v katerem so mu odobrena sredstva, sicer mu odobrena sredstva ne pripadajo. Računi, s katerimi izvajalec izkazuje upravičene stroške programa, se morajo glasiti na izvajalca. Fundacija bo kot dokazilo o realizaciji sofinanciranega programa upoštevala le račune, izdane v obdobju od 1. 1. 2020 do konca leta, v katerem bo po podatkih iz vloge investicija končana.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2020-O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.
4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 11. 2019. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandidata),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis »Ne odpiraj – vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Kandidat mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga za program s podpodročja novogradenj športnih objektov, prenove in posodabljanja športnih objektov ter površin za šport v naravi mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2020-O za področje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obveznimi prilogami:
– Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
– dokazilo o lastništvu športnega objekta in pripadajočega zemljišča,
– soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor investitor ni lastnik,
– mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze, ki je potrjen s strani pristojnega organa zveze,
– veljavno gradbeno dovoljenje, v primeru da gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa izjavo investitorja, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Tiskana vloga s podpodročja vgradnih športnih naprav in športne opreme mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2020-O za področje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obveznimi prilogami:
– Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
– mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze, ki je potrjen s strani pristojnega organa zveze,
– seznam članic in opredeljena mreža športnih objektov, kjer se načrtuje postavitev športne opreme. 
Opozorilo: kandidati morajo obvezno tako pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije, kot pri izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) vpisovati vrednosti investicije v neto zneskih (brez davka na dodano vrednost).
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije, preveri prejete vloge in jih obravnava skladno z določbami Zakona o športu. Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog bo predvidoma potekalo dne 14. 11. 2019. O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.
Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane vloge se s sklepom zavržejo.
V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, se takšna vloga s sklepom zavrže.
Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če kandidat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga s sklepom zavrže.
Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, komisija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi razpoložljivih podatkov.
Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov letnega programa športa fundacije. Na podlagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa pa nato fundacija izda odločbe.
Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je s tem dokončna.
Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge pomeni, da se je kandidat seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega programa se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki izvajalcu programa, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je kandidat v vlogi posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti