Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

VL 118761/2018 Os-2832/19, Stran 1885
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Franc Props, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, po Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Esadu Kajtezović, Savska cesta 18C, Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Gregor Kozamernik, Poslovna cona A 16, Šenčur, zaradi izterjave 298,62 EUR, sklenilo:
Dolžniku Esadu Kajtezović, Savska cesta 18C, Kranj – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Kozamernik, Poslovna cona A 16, Šenčur.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2019