Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

VL 91548/2018 Os-2766/19, Stran 1885
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Vlastimirju Ćosović, Prešernova ulica 4, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Samo Mirt Kavšek – odvetnik, Cankarjeva ulica 3, Kranj, zaradi izterjave 2.107,91 EUR, sklenilo:
Dolžniku Vlastimirju Ćosović, Prešernova ulica 4, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Samo Mirt Kavšek, Cankarjeva 3, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2019