Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

Ob-2930/19, Stran 1871
Sprememba 
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za pripravo digitalne strategije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.
Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega poziva:
5.3. Doda se:
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si).
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne oddaje vloge.
11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni poziv za »Vavčer – digitalna strategija«« in z nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opraviti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad