Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

Št. 9000-5/2019/5 Ob-2915/19, Stran 1867
Svet Varstveno delovnega centra Tolmin (v nadaljevanju: Svet VDC Tolmin), Rutarjeva ulica 18, Tolmin, na podlagi sklepa 4. redne seje z dne 3. septembra 2019 in v skladu z določili 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami) ter v skladu s 14. in 31. členom Statuta Varstveno delovnega centra Tolmin (št. 111/17, z dne 22. 9. 2017), razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Tolmin; Rutarjeva ulica 18, Tolmin
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu.
Izbran kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za obdobje 5 let. Z imenovanim/imenovano kandidatom/kandidatko se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom o nekaznovanosti, morajo kandidati/kandidatke poslati po pošti na naslov: Svet Varstveno delovni center Tolmin, Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin ali oddati v tajništvo zavoda v roku 15 dni od objave. Zaprta ovojnica mora imeti oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
Prijavljeni/prijavljene kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni/obveščene v zakonitem roku.
Svet Varstveno delovnega centra Tolmin