Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

Ob-2881/19, Stran 1866
Svet Centra za socialno delo Gorenjska na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZposS), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 27. člena Statuta Centra za socialno delo Gorenjska ter sklepa 1. redne seje Sveta Centra za socialno delo Gorenjska z dne 20. 6. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Gorenjska 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, 25. členu Statuta Centra za socialno delo Gorenjska ter veljavni sistemizaciji:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj
ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha,
– priložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, kratek življenjepis in opis poklicne kariere z referencami ter potrdilo o nekaznovanosti naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19, 4000 Kranj (Svet CSD Gorenjska), v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico – ne odpiraj«.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet Centra za socialno delo Gorenjska ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsedniku sveta zavoda Borisu Bavdku, na elektronskem naslovu: gp-csd.goren@gov.si, ali na tel. 041/366-812.
Svet Centra za socialno delo Gorenjska 

AAA Zlata odličnost