Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

Št. 110-233/2019-1 Ob-2871/19, Stran 1864
Svet Vrtca Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 18. 6. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke naj k prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora kandidat/-ka ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od začetka mandata,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (fotokopijo delovne knjižice oziroma izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (Okrajno sodišče) – obe potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni,
2) program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
3) kratek življenjepis.
Navedeno pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko na naslov: Svet Vrtca Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale, z oznako Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Domžale