Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

Ob-2938/19, Stran 1830
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) »PRIZ 19-20«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr. in 15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1) spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov,
– Sheme državne pomoči »Programa izvajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020) – v nadaljevanju shema državne pomoči,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
– Sprememb čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019, št. 302-71/2018/19,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 314-3-0/2016/4 z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št.1 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018,
– Pogodbe št. SPIRIT-2019/PROCESNE IZBOLJŠAVE – BU, IJ o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 – 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020), sklenjena med SPIRIT in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 21. 5. 2019,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, verzija 3.0, z dne 15. 2. 2018,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 in Spremembe Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 6. 12. 2017,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad (odločitev o podpori št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020 z dne 5. 9. 2019).
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) – »PRIZ 19-20« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.1
1 http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/ - dodatno pojasnilo: Ni potrebno, da se podjetje (prijavitelj) s svojo dejavnostjo umešča v eno izmed 4 področij uporabe stebra (S)Industrija 4.0 (Tovarne prihodnosti; Zdravje-medicina, Mobilnost, Materiali kot produkti). Vendar pa bo prijavitelj v vlogi moral utemeljiti, kako bodo izboljšave poslovnih procesov v podjetju spodbudile prehod v (S)Industrijo 4.0 oziroma kako bo operacija spodbujala prehod v (S)Industrijo 4.0.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2021.
V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 105 podjetij.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občin se bo v celoti izvajala aktivnost.
Prijavitelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki imajo ob oddaji vloge registrirano poslovno enoto/podružnico v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli ustanovljeno podružnico. Poslovna enota/podružnica morata biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju in občin. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: http://www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in v primeru že izplačanih sredstev zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o izboru in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja, je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj za zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba2, samostojni podjetnik posameznik3 ali zadruga4. Prijavitelj je lahko tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici EU s poslovnim naslovom podružnice v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora na dan oddaje vloge zaposlovati najmanj 5 oseb. Velikost podjetja se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, ki je dostopna na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651.
2 Gospodarska družba, kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).
3 Samostojni podjetnik posameznik, kot ga opredeljuje ZGD-1.
4 Zadruga z omejeno odgovornostjo, kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
2. Podjetje oziroma poslovna enota/podružnica prijavitelja mora biti ustanovljena najkasneje do 31. 12. 2017 (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
10. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
13. Prejemniki sredstev iz Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17) in prejemniki sredstev Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2017–2018 »Procesne izboljšave 2017–2018« (PRIZ 2017-2018) so upravičeni do sredstev iz tega javnega razpisa le v primeru, da se razpisana sredstva v celoti ne dodelijo za vloge prijaviteljev, ki niso prejeli sofinanciranja procesnih izboljšav iz navedenih dveh razpisov. Če po obravnavi vseh prejetih vlog prijaviteljev, ki niso bili sofinancirani iz zgoraj omenjenih dveh razpisov, ostanejo na voljo ne dodeljena sredstva iz predmetnega javnega razpisa, se do porabe teh sredstev najprej obravnavajo morebitne vloge prijaviteljev, ki so prejeli sofinanciranje iz Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). V kolikor bi tudi po obravnavi teh vlog še vedno ostala nedodeljena sredstva iz predmetnega javnega razpisa, se obravnavajo tudi morebitne vloge prijaviteljev, ki so prejeli sofinanciranje po Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2017–2018 »Procesne izboljšave 2017–2018« (PRIZ 2017-2018).
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni razpis pred začetkom izvajanja operacije (spodbujevalni učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU).
2. V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne sme kršiti pravila kumulacije pomoči, kar pomeni, da se pomoč za iste upravičene stroške lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
3. V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne sme kršiti pravila, da se pomoč ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči oziroma zneski državnih pomoči.
4. V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne sme nastopati v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis.
5. Prijavitelj in zunanji izvajalec, ki ga prijavitelj navaja v vlogi na javni razpis, ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU. Poleg tega prijavitelj ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju zunanjega izvajalca, hkrati pa tudi zunanji izvajalec ne sme imeti nikakršnega deleža v prijavitelju. Povsem enaki pogoji, kot so v tej točki določeni za razmerje med prijaviteljem in zunanjim izvajalcem, veljajo tudi za razmerje med prijaviteljem in svetovalcem/i.
6. Prijavitelj lahko na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo. V kolikor prispe več vlog istega prijavitelja, se obravnava le prvo prispelo vlogo, ostale pa se zavržejo. Prijavitelju se v okviru razpisa lahko odobri le ena vloga.
7. prijavitelj mora imeti pred oddajo vloge popisane obstoječe poslovne procese podjetja (kar dokazuje v svoji vlogi s Prilogo k obrazcu št. 1).
4.3 Pogoji, ki se nanašajo na zunanje izvajalce in svetovalce
1. V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in svetovalca/e, ki bo/bodo storitev v imenu zunanjega izvajalca opravil/i. »Zunanji izvajalec« je pravna oseba oziroma gospodarski subjekt, ki z upravičencem sklene pogodbo o svetovanju in mu izstavi račun za opravljeno storitev, »svetovalec« pa je fizična oseba, ki je zaposlena pri zunanjem izvajalcu in ki fizično izvede dogovorjeno svetovanje.
2. V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec (gospodarski subjekt) sodeluje z največ osmimi upravičenci hkrati (kvota svetovanj zunanjega izvajalca). V okviru predmetnega javnega razpisa lahko posamezni svetovalec sodeluje z največ tremi upravičenci hkrati (kvota svetovanj svetovalca). Zunanji izvajalec in svetovalec morata biti za potrebe izvedbe storitev procesnih izboljšav v okviru predmetnega javnega razpisa v pogodbenem odnosu (pogodba o zaposlitvi za polni oziroma najmanj polovični delovni čas), razen v primeru, kadar je zunanji izvajalec s.p. in bo svetovanje opravil svetovalec, ki je nosilec tega s.p.-ja (v obrazcu št. 1 »Podatki o prijavitelju in operaciji«, se v tem primeru označi »s.p.«). V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija tega javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci oziroma svetovalci so navedeni v vlogah in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca oziroma svetovalca, ki je že zapolnil kvoto svetovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 12. točke predmetnega javnega razpisa zavrne.
3. Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja upravičencem, bo/bodo moral/i biti v delovnem razmerju z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 5 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. Svetovalec bo moral na poziv agencije na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu kakor tudi bančni izpis, s katerim se lahko dokaže plačilo za opravljeno storitev svetovanja.
4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno, imenovati komisijo za izbor zunanjega izvajalca in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo opisati, kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (npr.: vsaj tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene ter ustrezno pojasniti zakaj ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh ponudb). Postopek izbora izvajalca z vsemi zahtevanimi dokazili bo moral upravičenec izvesti do oddaje vloge in pri tem ustrezno uporabiti Prilogo 4 k poročilu upravičenca o izvedbi procesnih izboljšav: izbor storitve procesnih izboljšav 2019–2020, ki je del pogodbe o sofinanciranju. Upravičenec bo moral z zunanjim izvajalcem, navedenim v vlogi, skleniti pogodbo o izvedbi storitve, ki se nanaša na svetovalne storitve v okviru sofinancirane operacije na predmetni javni razpis (pogodba z zunanjim izvajalcem ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge prijavitelja na ta razpis). Upravičenec bo moral ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju agenciji priložiti kopijo pogodbe z izbranim izvajalcem.
4.4 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom in predmetom javnega razpisa ter cilji v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«.
2. Aktivnosti operacije se morajo izvajati le na eni lokaciji (sedežu/poslovni enoti/podružnici upravičenca v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi).
3. Upravičenec bo moral vzpostaviti projektno skupino za izvajanje izboljšav poslovnih procesov, ki mora biti sestavljena iz najmanj treh in največ osmih članov zaposlenih pri upravičencu. V projektni skupini mora sodelovati tudi predstavnik vodstva upravičenca. Projektna skupina o sestankih s svetovalcem/i vodi zapisnike.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki je bila imenovana s sklepom s strani odgovorne osebe agencije (v nadaljevanju: komisija).
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija ugotovi skladnost z namenom in predmetom javnega razpisa ter skladnost s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020« ter če vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da navedeno ni izpolnjeno, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1
Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije
30
2
Razlika v številu zaposlenih pri prijavitelju v obdobju od 31. 12. 2018 do dneva pred datumom objave tega razpisa
20
3
Finančna sposobnost prijavitelja
20
4
Število svetovalnih srečanj projektne skupine s svetovalcem v obdobju izvajanja operacije
20
5
Širši družbeni vpliv 
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v točki III razpisne dokumentacije.
V postopek ocenjevanja vlog se bodo – upoštevaje »Dodatna pravila za razvrščanje in odpiranje vlog« iz točke 12. »Odpiranje vlog za dodelitev sredstev tega razpisa« – uvrstile le pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije), ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu.
Vsako vlogo ocenita dva člana komisije (dve oceni na vlogo).
Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, v kolikor ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
5.2 Postopek izbora
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk in v vlogah navedeni zunanji izvajalec oziroma svetovalec/i, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazca št. 1), ki so dosegle prag števila točk in pri katerih sodelujejo zunanji izvajalci in svetovalci, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj, presega razpoložljiva razpisana sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija, bodo razpoložljiva razpisana sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, katerih prijavitelji bodo za poslovno leto 2018 izkazovali višjo realizirano dodano vrednost na zaposlenega.
V kolikor znesek pod »Zaprošena višina subvencije« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril naslednja možnost prejeti sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija in je hkrati v vlogi naveden zunanji izvajalec in svetovalec/i, ki ne presegajo kvote svetovanj, presega razpoložljiva sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija, sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija, lahko ostanejo nerazporejena.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.100.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Kohezijska regija
%
Leto 2020
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
Vzhodna Slovenija
67
1.407.000,00
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Zahodna Slovenija
33
693.000,00
Skupaj
100
2.100.000,00
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec sam.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2020, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila bo izvajalo ministrstvo, in sicer kot posredniški organ. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %/30 % in za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %/25 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z dnem vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali po vložitvi vloge prijavitelja na ta javni razpis, nastali in plačani do datuma izstavitve zahtevka za sofinanciranje oziroma najkasneje do 10. 9. 2020.
Javni izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2020.
Financiranje po predmetnem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stroškov, je navedena v točki I razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-2015/I) (v nadaljevanju shema državne pomoči) in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Pomoč ne daje prednost uporabi domačega blaga oziroma storitve pred uporabo uvoženega. Pomoč upravičencem ne omejuje možnosti izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do 10. 9. 2020.
Obdobje izvajanja operacije pomeni obdobje od vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis do potrditve Priloge 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah. V tem obdobju morajo biti izvedena svetovalna srečanja projektne skupine s svetovalcem ter preostale aktivnosti operacije. Obdobje izvajanja operacije se ne sme zaključiti pred 31. 8. 2020.
Upravičenci bodo morali izstaviti en zahtevek za izplačilo najkasneje do 10. 9. 2020.
Če se bo operacija začela izvajati pred datumom vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov ipd., se lahko izvršijo šele po datumu vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis.
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Upravičenost posameznih stroškov bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevka za izplačilo, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih v razpisni dokumentaciji.
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih. Znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in ostalimi navodili agencije.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med agencijo in upravičencem. Vzorca pogodbe in zahtevka za izplačilo sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Upravičenec upravičene stroške uveljavlja tako, da prek informacijskega sistema organa upravljanja e-MA (https://ema.arr.gov.si/ema-api/app/#/) do rokov navedenih v pogodbi o sofinanciranju posreduje e-zahtevek za izplačilo skupaj z zahtevanimi dokazili navedenimi v razpisni dokumentaciji. E-zahtevek za izplačilo avtomatično kreira IS OU e-MA sistem na podlagi podatkov in dokumentov, ki jih v IS OU e-MA vnese upravičenec. V IS OU e-MA mora upravičenec vnesti vsa dokazila za dokazovanje upravičenosti uveljavljanih stroškov in ostalo zahtevano dokumentacijo. Dostop do informacijskega sistema je mogoč z veljavnim slovenskim digitalnim certifikatom.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči v skladu s shemo državne pomoči je do vključno 50 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka IV.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka osebne oddane v času uradnih ur v sprejemno pisarno agencije oziroma do navedenega roka priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum, razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu agencije, pa velja datum fizičnega prejama na naslov agencije, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. Če se vloga pošlje po pošti z navadno pošiljko, se upošteva datum in čas (ura in minuta), ko agencija vlogo prejme. Poleg evidenčnega žiga, kjer je zabeležen datum prejema vloge, agencija na prejeto vlogo zabeleži še čas (uro in minuto) prejema vloge.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen v primerih, kot jih določa ta javni razpis.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici, na kateri bo nalepljen izpolnjen obrazec št. 5 ODPREMNI OBRAZEC.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno, ker se pričakuje veliko število vlog in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: www.spiritslovenia.si
Prejete vloge bo odprla komisija.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Vloge, ki ne bodo oddane v zaprti in pravilno opremljeni pisemski ovojnici, bodo s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti sklepa praviloma5 neodprte vrnjene pošiljatelju.
5 Neodprte pisemske ovojnice se bodo odprle takoj po prejemu, in sicer v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali podatkov, iz katerih se sklepa, da gre za prijavo na javni razpis.
Vloge, ki bodo oddane po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti sklepa praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Pravilno opremljene in pravočasne vloge se bodo – upoštevaje spodaj zapisana dodatna pravila za razvrščanje in odpiranje vlog – odpirale po vrstnem redu oddaje vlog na pošto (datum, ura, minuta poštnega žiga) oziroma osebno v sprejemno pisarno agencije (datum, ura, minuta). Vloge se bodo v vrstni red razvrstile od najzgodnejše do najkasnejše oddane vloge. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve na pošto, datum pa bo razviden, se kot ura in minuta upoštevata 23:59. V primeru, da na pisemski ovojnici ne bodo navedeni ne datum, ne ura in ne minuta predložitve na pošto, se kot datum, ura in minuta oddaje vloge upošteva datum, ura in minuta fizičnega prejema vloge na naslov agencije. Slednje velja tudi v primeru, če bo datum na pisemski ovojnici neberljiv.
Dodatna pravila za razvrščanje in odpiranje vlog:
Vse vloge se bodo regijsko razvrstile v dve skupini, in sicer »kohezijska regija Vzhodna Slovenija« in »kohezijska regija Zahodna Slovenija«. Vloge se bodo nato glede na dosedanje sofinanciranje procesnih izboljšav s strani agencije, razporedile v vsako izmed kohezijskih regij v tri skupine, in sicer v skupino A, skupino B in skupino C. V skupino A bodo razporejene vse vloge prijaviteljev, ki niso prejeli sofinanciranja procesnih izboljšav na podlagi JR procesni vavčer 2016/2017 ali na podlagi JR Procesne izboljšave 2017–2018. V skupino B bodo razvrščene vloge prijaviteljev, ki so prejeli sofinanciranje na podlagi JR procesni vavčer 2016/2017. V skupino C pa bodo razvrščene vloge prijaviteljev, ki so prejeli sofinanciranje procesnih izboljšav na podlagi JR Procesne izboljšave 2017–2018.
V postopku odpiranja vlog bo komisija (v nadaljevanju besedila velja za vloge vsake od obeh kohezijskih regij ločeno, saj so sredstva namenjena za posamezno kohezijsko regijo strogo ločena) najprej odpirala vse prispele vloge iz skupine A. V primeru, da komisija po preverjanju pravočasnosti, formalne popolnosti in izpolnjevanja pogojev ugotovi, da je skupna vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog skupine A enaka ali višja od razpisanih sredstev po tem razpisu, nadaljuje komisija svoje delo na način, da najprej oceni vse vloge iz skupine A in ne odpira vlog skupine B in skupine C. V kolikor se tudi po ocenitvi vseh vlog skupine A ugotovi, da skupni znesek pozitivno ocenjenih vlog presega znesek razpisanih sredstev, se vloge razvrščene v skupino B in vloge razvrščene v skupino C zavržejo in se po pravnomočnosti sklepov o zavrženju neodprte vrnejo pošiljateljem.
V primeru, da komisija po preverjanju pravočasnosti, formalne popolnosti in izpolnjevanju pogojev vseh vlog skupine A posamezne kohezijske regije ugotovi, da skupna vrednost zaprošenih sredstev teh vlog za posamezno kohezijsko regijo ne presega zneska razpisanih sredstev po tem razpisu, se za to kohezijsko regijo pristopi k odpiranju vseh vlog iz skupine B. V primeru, da komisija po preverjanju pravočasnosti, formalne popolnosti in izpolnjevanju pogojev ugotovi, da je skupna vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog skupine B, katerim je prišteta tudi skupna vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog skupine A, enaka ali višja od razpisanih sredstev po tem razpisu, nadaljuje komisija svoje delo na način, da najprej oceni vse vloge iz skupine A in nato še vse vloge skupine B. V kolikor se po ocenitvi vseh vlog skupine A in skupine B ugotovi, da skupni znesek pozitivno ocenjenih vlog presega znesek razpisanih sredstev, se vloge razvrščene v skupino C zavržejo in se po pravnomočnosti sklepov o zavrženju neodprte vrnejo pošiljateljem.
V primeru, da komisija po preverjanju pravočasnosti, formalne popolnosti in izpolnjevanju pogojev vseh vlog skupine A in skupine B ugotovi, da skupna vrednost zaprošenih sredstev teh vlog ne presega zneska razpisanih sredstev po tem razpisu, se pristopi k odpiranju vseh vlog iz skupine C.
V primeru, da se glede na število prispelih vlog obravnavajo zgolj vloge skupine A, so do sofinanciranja upravičene tiste vloge skupine A, ki bodo prejele največje število točk, vse do porabe razpisanih sredstev predmetnega javnega razpisa.
V primeru, da se glede na število prispelih vlog obravnavajo vloge skupine A in vloge skupine B, so do sofinanciranja upravičene vse vloge skupine A, ki dosežejo vsaj minimalno število točk za sofinanciranje (60 točk) ter tiste vloge iz skupine B, ki bodo prejele največje število točk, vse do porabe preostanka še prostih razpisanih sredstev predmetnega javnega razpisa (torej sredstev, ki še ostanejo na voljo po razdelitvi sredstev za vse pozitivne vloge iz skupine A).
V primeru, da se glede na število prispelih vlog obravnavajo vloge skupine A, vloge skupine B in vloge skupine C, so do sofinanciranja upravičene vse vloge skupine A in B, ki dosežejo vsaj minimalno število točk za sofinanciranje (60 točk) ter tiste vloge iz skupine C, ki bodo prejele največje število točk, vse do porabe preostanka še prostih razpisanih sredstev predmetnega javnega razpisa (torej sredstev, ki še ostanejo na voljo po razdelitvi sredstev za vse pozitivne vloge iz skupine A in skupine B).
Postopek obravnave odprtih vlog:
Odprte vloge bo komisija obravnavala po naslednjem postopku:
– vloge, ki ne bodo pripravljene v slovenskem jeziku, bodo s sklepom zavržene,
– obravnava vlog z vidika formalne popolnosti. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse predvidene izpolnjene, originalno podpisane in žigosane Obrazce (št. 1, 2, 3, 4, 5 in prilogo k Obrazcu št. 1.), izpis bonitetne ocene, ki na dan vložitve vloge ni starejši od 30 dni in izkaz poslovnega izida za zadnje potrjeno obračunsko leto,
– obravnava prijavitelja z vidika izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje. Komisija bo lahko pogoje preverjala v javno dostopnih in drugih evidencah ali zahtevala dodatne obrazložitve s strani prijavitelja. V primeru razhajanja med podatki v vlogi in podatki v javno dostopnih evidencah, komisija upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika ustreznosti izbranega zunanjega izvajalca in svetovalca/ev. V primeru, da iz vloge prijavitelja ne bo razvidno, da izbrani zunanji izvajalec in svetovalec/i izpolnjujejo določila 4.3. točke predmetnega javnega razpisa (razen v delu preverbe kvot svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev, ki se preverijo po ocenjevanju vlog), bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika izpolnjevanja vseh pogojev operacije. V primeru, da iz vloge prijavitelja ne bo razvidno, da operacija izpolnjuje določila 4.4 točke tega javnega razpisa, ki opredeljuje pogoje operacije, bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika skladnosti s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa ter izpolnjevanja ostalih zahtev in omejitev javnega razpisa in skladnosti vloge s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«. Vloga prijavitelja, ki ne bo skladna s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa ali ostalimi zahtevami in omejitvami javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika upravičenih stroškov, intenzivnosti in zneska pomoči. V kolikor bo iz vloge prijavitelja razvidno, da želi pridobiti subvencijo za neupravičene stroške ali da želi pridobiti previsoko intenzivnost pomoči ali previsok oziroma prenizek pričakovan znesek pomoči (»Zaprošena višina subvencije«) ali da je obdobje izvajanja operacije v neskladju z določili predmetnega javnega razpisa, bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– ocenitev vloge na podlagi meril za ocenjevanje vlog, v kolikor pri odprti vlogi niso ugotovljene nepravilnosti, kot jih opredeljujejo zgornje alineje tega odstavka,
– preverba kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev iz vlog, ki so presegle prag števila točk, ki je opredeljen v 5. točki predmetnega javnega razpisa. Vloge se bodo v vrstni red za preverbo kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev razvrstile na podlagi časa, ko je bila vloga oddana6 kot popolna. Prednost imajo vloge, ki so bile kot popolne oddane prej. Vloge, v katerih bodo navedeni zunanjih izvajalci in svetovalci, ki so zapolnili kvoto, bodo s sklepom zavrnjene.
6 Čas oddaje popolne vloge se ugotavlja na način, kot ga opredeljuje 12. točka javnega razpisa.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj mora pojasnilo posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru bo komisija o pomenu informacij odločala na podlagi informacij, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi oziroma po prostem preudarku.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala.
Komisija bo predvidoma v roku 10 dni od zaključenega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne, z navedbo roka za dopolnitev vloge, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. V kolikor bo prijavitelj vlogo dopolnil v delu, za katerega ni bil pozvan na dopolnitev, se to obravnava kot brezpredmetno. Vloga, katero prijavitelj ne bo pravočasno dopolnil, oziroma je ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev (nepopolna vloga), bo s sklepom zavržena.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izboru odloči zakoniti zastopnik agencije oziroma pooblaščena oseba s sklepom na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija. Prijavitelji bodo o izidu predmetnega javnega razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 90 dni (instrukcijski rok) od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv agencije pisno (po pošti ali elektronski pošti na procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si) ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prijavitelji podpisano pogodbo pošljejo po pošti ali dostavijo fizično v sprejemno pisarno agencije v času uradnih ur; šteje se, da je bila vrnitev podpisane pogodbe opravljena pravočasno, če je bila podpisana pogodba oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka s priporočeno pisemsko pošiljko oziroma oddana v sprejemno pisarno agencije v času njegovih uradnih ur (najkasneje zadnji dan roka). V nasprotnem se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije, ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si. Upravičenci so dolžni po zaključku operacije, ki je predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu, na poziv agencije, ministrstva ali organa upravljanja sodelovati pri promocijskih aktivnostih predstavitev dobrih praks.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. (EU) 1303/2013. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani agencije na povezavi: http://www.spiritslovenia.si/
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agencije in ministrstva je navedeno v prilogi št. 1 in 2 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko agencija zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter v primeru že izplačanih sredstev lahko poleg odstopa od pogodbe o sofinanciranju zahteva tudi vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, agencija zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od pogodbe.
Upravičenec je po zaključeni operaciji dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njega zahteval nadzorni organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, agencija zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št.1303/2013
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o izboru ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V kolikor se ugotovi, da je znesek pomoči nižji od 10.000,00 EUR, bo agencija zavrnila zahtevek za izplačilo in odstopila od pogodbe.
V kolikor se ugotovi, da znesek pomoči presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000,00 EUR, bo agencija zahtevala dopolnitev zahtevka za izplačilo do navedene višine sofinanciranja.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) obrazce za pripravo vloge in (v) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si, s pripisom »Procesne izboljšave 2019–2020 – dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si. Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija, javna agencija