Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

Št. 3310-378/2019/5 Ob-2937/19, Stran 1807
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18 in 46/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2018 z dne 24. aprila 2018 za shemo »de minimis« pomoči »Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
2. javni razpis za podukrep 9.1
Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.732.386,82 eurov.
Razdelitev sredstev po sklopih: 
– 732.386,82 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in
– 1.000.000,00 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, in sicer: 
– 1.385.909,46 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
– 346.477,36 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 30. septembra 2019 do vključno 20. decembra 2019, do 24. ure.
Obdobje upravičenosti podpore:
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se upravičencu sredstva dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev, pri čemer je leto 2022 zadnje leto trajanja podpore.
Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe podpora dodeli za obdobje, ki je krajše od obdobja iz prejšnjega odstavka, vendar najmanj za obdobje dveh koledarskih let.
V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe je obdobje vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev od 1. aprila do 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen za zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do 30. junija.
Cilji podukrepa:
Cilji podukrepa so: 
– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga; 
– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in
– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 6 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).
2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 3. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 6., 13. in 14. členu Uredbe:
– glede izpolnjevanja pogoja iz petega odstavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 1, ki je priloga prijavnega obrazca in sestavni del razpisne dokumentacije;
– glede izpolnjevanja pogojev iz šestega odstavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 2, ki je priloga prijavnega obrazca;
– glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka 5. člena Uredbe in pogojev iz prvega odstavka 13. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 3, ki je priloga prijavnega obrazca;
– če je upravičenec skupina proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se glede izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ter drugega in tretjega odstavka 14. člena Uredbe, vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 4, ki je priloga prijavnega obrazca;
– glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 14. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 5, ki je priloga prijavnega obrazca.
2. Če upravičenec izkazuje višino prihodka člana iz njegovih knjigovodskih evidenc v skladu s 1. ali 2. točko šestega odstavka 8. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 6, ki je priloga prijavnega obrazca.
3. Če gre za sektor gozdni lesni proizvodi, upravičenec v skladu s 3. točko šestega odstavka 8. člena Uredbe izkazuje višino prihodka od prodaje gozdnih lesnih proizvodov z Dokazilom 7, ki je priloga prijavnega obrazca.
4. Vsebina razvojnega načrta iz pod a) 1. točke Priloge 1 Uredbe je v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 8, ki je priloga prijavnega obrazca.
5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 7. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Če upravičenec za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. Podrobnejše točkovanje z naslova merila Ekonomski vidik iz tega poglavja je določeno v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
4. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec organizacija proizvajalcev:
MERILO
Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK
10
Organizacija proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– prašičje meso,
10
– sadje in zelenjava,
9
– mleko in mlečni izdelki.
5
2. EKONOMSKI VIDIK
40
2.1. Število članov organizacije proizvajalcev:
20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 11 do vključno 27 članov,
12
– od 28 do vključno 31 članov,
14
– od 32 do vključno 37 članov,
16
– od 38 do vključno 40 članov,
18
– več kot 40 članov;
20
b) oljčno olje in namizne oljke in ima:
– od 16 do vključno 62 članov,
12
– od 63 do vključno 75 članov,
14
– od 76 do vključno 88 članov,
16
– od 89 do vključno 100 članov,
18
– več kot 100 članov;
20
c) hmelj in ima:
– od 26 do vključno 50 članov,
12
– od 51 do vključno 57 članov,
14
– od 58 do vključno 64 članov,
16
– od 65 do vključno 70 članov,
18
– več kot 70 članov;
20
č) mleko in mlečni izdelki in ima:
– od 310 do vključno 465 članov,
12
– od 466 do vključno 510 članov,
14
– od 511 do vključno 555 članov,
16
– od 556 do vključno 600 članov,
18
– več kot 600 članov;
20
d) prašičje meso in ima:
– od 31 do vključno 41 članov,
12
– od 42 do vključno 44 članov,
14
– od 45 do vključno 47 članov,
16
– od 48 do vključno 50 članov,
18
– več kot 50 članov.
20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: Evidenca) na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg ali vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev
20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev:
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 510.000 eurov in do vključno 1.600.000, eurov,
12
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.600.000 eurov in do vključno 1.900.000 eurov,
14
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.900.000 eurov in do vključno 2.200.000 eurov,
16
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.200.000 eurov do vključno 2.500.000 eurov,
18
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.500.000 eurov;
20
b) oljčno olje in namizne oljke: upošteva se površina oljčnikov (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani organizacije proizvajalcev:
– površina oljčnikov znaša več kot 21 ha do vključno 75 ha,
12
– površina oljčnikov znaša več kot 75 ha do vključno 90 ha,
14
– površina oljčnikov znaša več kot 90 ha do vključno 105 ha,
16
– površina oljčnikov znaša več kot 105 ha do vključno 120 ha,
18
– površina oljčnikov znaša več kot 120 ha;
20
c) hmelj: upošteva se površina hmeljišč (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani organizacije proizvajalcev:
– površina hmeljišč znaša več kot 251 ha do vključno 498 ha,
12
– površina hmeljišč znaša več kot 498 ha do vključno 565 ha,
14
– površina hmeljišč znaša več kot 565 ha do vključno 632 ha,
16
– površina hmeljišč znaša več kot 632 ha do vključno 700 ha,
18
– površina hmeljišč znaša več kot 700 ha;
20
č) mleko in mlečni izdelki: upošteva se letna količina oddanega mleka (v tonah), ki ga skupaj oddajo člani organizacije proizvajalcev:
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 41.000 ton do vključno 62.000 ton,
12
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 62.000 ton do vključno 68.000 ton,
14
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 68.000 ton do vključno 74.000 ton,
16
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 74.000 ton do vključno 80.000 ton,
18
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 80.000 ton;
20
d) prašičje meso: upošteva se letna prodaja prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev:
– letna prodaja prašičev znaša več kot 16.000 prašičev do vključno 35.000 prašičev,
12
– letna prodaja prašičev znaša več kot 35.000 prašičev do vključno 40.000 prašičev,
14
– letna prodaja prašičev znaša več kot 40.000 prašičev do vključno 45.000 prašičev,
16
– letna prodaja prašičev znaša več kot 45.000 prašičev do vključno 50.000 prašičev,
18
– letna prodaja prašičev znaša več kot 50.000 prašičev.
20
Podatek o obsegu proizvodnje (površina oljčnika, površina hmeljišča, oddana količina mleka ali število prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev) in vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI
20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je na dan vložitve vloge vključena v:
a) ekološko pridelavo in predelavo
15
b) shemo izbrana kakovosti,
10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti:
8
– zaščitena geografska označba oziroma,
– zaščitena označba porekla.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Upravičenec izkazuje vključenost članov v sheme kakovosti s Tabelo 1 v Dokazilu 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
8
c) zadruga,
4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.
2
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
 
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in podnebna plačila iz PRP 2014-2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Tabelo 2 iz Dokazila 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
10
Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
10
5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev:
MERILO
Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK
10
Skupina proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– krušna pšenica,
10
– sadje in zelenjava,
9
– grozdje za vino,
5
– meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi,
4
– okrasne rastline, 
3
– sladkorna pesa,
3
– krompir.
3
2. EKONOMSKI VIDIK
40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev:
20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 8 do vključno 20 članov,
12
– od 21 do vključno 23 članov,
14
– od 24 do vključno 27 članov,
16
– 28 do vključno 30 članov,
18
– več kot 30 članov;
20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda in ima: 
– od 31 do vključno 124 članov,
12
– od 125 do vključno 149 članov,
14
– od 150 do vključno 175 članov,
16
– od 176 do vključno 200 članov,
18
– več kot 200 članov;
20
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi in ima:
– od 31 do vključno 80 članov,
12
– od 81 do vključno 93 članov,
14
– od 94 do vključno 106 članov,
16
– od 107 do vključno 120 članov,
18
– več kot 120 članov;
20
č) sladkorna pesa in ima:
– od 21 do vključno 47 članov,
12
– od 48 do vključno 55 članov,
14
– od 56 do vključno 62 članov,
16
– od 63 do vključno 70 članov,
18
– več kot 70 članov;
20
d) konoplja in ima:
– od 11 do vključno 32 članov,
12
– od 33 do vključno 38 članov,
14
– od 39 do vključno 44 članov,
16
– od 45 do vključno 50 članov,
18
– več kot 50 članov;
20
e) čebelji proizvodi in ima:
– od 16 do vključno 34 članov,
12
– od 35 do vključno 39 članov,
14
– od 40 do vključno 45 članov,
16
– od 46 do vključno 50 članov,
18
– več kot 50 članov;
20
f) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in ima:
– od 31 do vključno 68 članov,
12
– od 69 do vključno 79 članov,
14
– od 80 do vključno 90 članov,
16
– od 91 do vključno 100 članov,
18
– več kot 100 članov;
20
g) krušna pšenica in ima:
– od 210 do vključno 420 članov,
12
– od 421 do vključno 480 članov,
14
– od 481 do vključno 550 članov,
16
– od 551 do vključno 600 članov,
18
– več kot 600 članov;
20
h) zelišča in ima:
– od 6 do vključno 13 članov,
12
– od 14 do vključno 15 članov,
14
– od 16 do vključno 17 članov,
16
– od 18 do vključno 20 članov,
18
– več kot 20 članov;
20
i) okrasne rastline in ima:
– od 6 do vključno 16 članov,
12
– od 17 do vključno 19 članov,
14
– od 20 do vključno 22 članov,
16
– od 23 do vključno 25 članov,
18
– več kot 25 članov;
20
j) bučno olje in ima:
– od 31 do vključno 41 članov,
12
– od 42 do vključno 44 članov,
14
– od 45 do vključno 47 članov,
16
– od 48 do vključno 50 članov,
18
– več kot 50 članov;
20
k) grozdje za vino in ima:
– od 16 do vključno 23 članov,
12
– od 24 do vključno 25 članov,
14
– od 26 do vključno 27 članov,
16
– od 28 do vključno 30 članov,
18
– več kot 30 članov;
20
l) krompir in ima:
– od 21 do vključno 36 članov,
12
– od 37 do vključno 41 članov,
14
– od 42 do vključno 45 članov,
16
– od 46 do vključno 50 članov,
18
– več kot 50 članov.
20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev
20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se skupna površina primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) na kateri člani pridelujejo sadje oziroma zelenjavo:
– skupna površina PKP znaša več kot 21 ha do vključno 91 ha,
12
– skupna površina PKP znaša več kot 91 ha do vključno 111 ha,
14
– skupna površina PKP znaša več kot 111 ha do vključno 130 ha,
16
– skupna površina PKP znaša več kot 130 ha do vključno 150 ha,
18
– skupna površina PKP znaša več kot 150 ha;
20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda: upošteva se skupno število GVŽ goveda, ki jih imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša več kot 110 do vključno 375,
12
– število GVŽ znaša več kot 375 do vključno 450,
14
– število GVŽ znaša več kot 450 do vključno 525,
16
– število GVŽ znaša več kot 525 do vključno 600,
18
– število GVŽ znaša več kot 600;
20
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi: upošteva se skupno število GVŽ drobnice ali gojene divjadi, ki jo imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša več kot 61 do vključno 192,
12
– število GVŽ znaša več kot 192 do vključno 228,
14
– število GVŽ znaša več kot 228 do vključno 264,
16
– število GVŽ znaša več kot 264 do vključno 300,
18
– število GVŽ znaša več kot 300;
20
č) sladkorna pesa: upošteva se skupna kmetijska površina, na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo sladkorno peso:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 76 ha do vključno 309 ha,
12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 309 ha do vključno 373 ha,
14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 373 ha do vključno 437 ha,
16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 437 ha do vključno 500 ha,
18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 500 ha;
20
d) konoplja: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo konopljo:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 11 ha do vključno 119 ha,
12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 119 ha do vključno 146 ha,
14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 146 ha do vključno 173 ha,
16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 173 ha do vključno 200 ha,
18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 200 ha;
20
e) čebelji proizvodi: upošteva se število čebeljih družin, ki jih imajo skupaj v reji člani skupine proizvajalcev:
– število čebeljih družin znaša več kot 610 do vključno 1.370,
12
– število čebeljih družin znaša več kot 1.370 do vključno 1.580,
14
– število čebeljih družin znaša več kot 1.580 do vključno 1.790,
16
– število čebeljih družin znaša več kot 1.790 do vključno 2.000,
18
– število čebeljih družin znaša več kot 2.000;
20
f) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava. Točke iz tega naslova tega podmerila se seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 20 točk. Upošteva se:
1. skupna površina PKP članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
– površina PKP znaša več kot 41 ha do vključno 238 ha,
12
– površina PKP znaša več kot 238 ha do vključno 292 ha,
14
– površina PKP znaša več kot 292 ha do vključno 346 ha,
16
– površina PKP znaša več kot 346 ha do vključno 400 ha,
18
– površina PKP znaša več kot 400 ha;
20
2. število GVŽ članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
– število GVŽ znaša več kot 61 do vključno 115,
12
– število GVŽ znaša več kot 115 do vključno 130,
14
– število GVŽ znaša več kot 130 do vključno 145,
16
– število GVŽ znaša več kot 145 do vključno 160,
18
– število GVŽ znaša več kot 160;
20
g) krušna pšenica: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo pšenico:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 610 ha do vključno 765 ha,
12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 765 ha do vključno 810 ha,
14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 810 ha do vključno 855 ha,
16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 855 ha do vključno 900 ha,
18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 900 ha;
20
h) zelišča: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo zelišča:
– skupna površina PKP znaša več kot 6 ha do vključno 16 ha,
12
– skupna površina PKP znaša več kot 16 ha do vključno 19 ha,
14
– skupna površina PKP znaša več kot 19 ha do vključno 22 ha,
16
– skupna površina PKP znaša več kot 22 ha do vključno 25 ha,
18
– skupna površina PKP znaša več kot 25 ha;
20
i) okrasne rastline: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo okrasne rastline:
– skupna površina PKP znaša več kot 11 ha do vključno 24 ha,
12
– skupna površina PKP znaša več kot 24 ha do vključno 28 ha,
14
– skupna površina PKP znaša več kot 28 ha do vključno 32 ha,
16
– skupna površina PKP znaša več kot 32 ha do vključno 35 ha,
18
– skupna površina PKP znaša več kot 35 ha;
20
j) bučno olje: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo buče za namen pridelave bučnega olja:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 105 ha do vključno 155 ha,
12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 155 ha do vključno 170 ha,
14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 170 ha do vključno 185 ha,
16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 185 ha do vključno 200 ha,
18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 200 ha;
20
k) grozdje za vino: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo grozdje za namen pridelave vina:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 31 ha do vključno 96 ha,
12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 96 ha do vključno 114 ha,
14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 114 ha do vključno 132 ha,
16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 132 ha do vključno 150 ha,
18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha;
20
l) krompir: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo krompir:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 76 ha do vključno 117 ha,
12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 117 ha do vključno 128 ha,
14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 128 ha do vključno 139 ha,
16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 139 ha do vključno 150 ha,
18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha.
20
Podatek o obsegu proizvodnje skupine proizvajalcev (PKP, na katerih se prideluje sadje in zelenjava, število GVŽ govedi, število GVŽ drobnice ali gojene divjadi, število čebeljih družin, število GVŽ oziroma PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, površine, na katerih se prideluje sladkorna pesa, površine, na katerih se pridelujejo buče, površine, na katerih se prideluje konoplja, PKP, na katerih se pridelujejo okrasne rastline, PKP, na katerih se pridelujejo zelišča, površine, na katerih se prideluje pšenico, površine, na katerih se prideluje grozdje za vino, površine, na katerih se prideluje krompir) je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI
20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključena v:
a) ekološko pridelavo in predelavo;
15
b) shemo kakovosti izbrana kakovost,
10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti:
8
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla oziroma, 
– registrirana shema kakovosti za vino.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Upravičenec izkazuje vključenosti članov v sheme kakovosti s Tabelo 1 v Dokazilu 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
8
c) zadruga,
4
č) pravna oseba v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.
2
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-podnebna plačila iz PRP 2014–2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Tabelo 2 iz Dokazila 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
10
Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
10
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
5.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi:
MERILO
Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK
10
Sektor gozdni lesni proizvodi je sektor, pri katerem je večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev. 
*Skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi se ocenjuje v sklopu z drugimi skupinami proizvajalcev. Iz naslova merila sektorski vidik 10 točk pridobi skupina proizvajalcev, ki je priznana za sektor krušna pšenica, skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi pa štiri točke.
4*
2. EKONOMSKI VIDIK
40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev:
20
Skupina proizvajalcev ima:
– od 16 do vključno 116 članov,
12
– od 117 do vključno 144 članov,
14
– od 145 do vključno 172 članov,
16
– od 173 do vključno 200 članov,
18
– več kot 200 članov.
20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
2.2. Vrednost tržne proizvodnje članov skupine proizvajalcev
20
Skupina proizvajalcev ima vrednost tržne proizvodnje:
– več kot 75.000 eurov do vključno 308.000 eurov,
12
– več kot 308.000 eurov do vključno 372.000 eurov,
14
– več kot 372.000 eurov do vključno 436.000 eurov,
16
– več kot 436.000 eurov do vključno 500.000 eurov,
18
– več kot 500.000 eurov.
20
Vrednost tržne proizvodnje se določi kot povprečje skupne višine prihodka od prodaje članov v petih koledarskih letih pred letom priznanja, pri čemer se najvišja in najnižja skupna višina prihodka od prodaje ne upoštevata. Skupna višina prihodka članov od prodaje je razvidna iz Dokazila 7, ki je priloga prijavnega obrazca.
3. GOZDNO LESNA VERIGA
20
Sedež pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, je v občini z višjo stopnjo gozdnatosti, ki znaša:
– več kot 65 odstotkov,
20
– od vključno 50 do vključno 65 odstotkov,
16
– od vključno 35 do 50 odstotkov,
12
– od vključno 20 do 35 odstotkov,
8
– do 20 odstotkov.
4
Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
8
c) zadruga,
4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.
2
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20
Najmanj polovica članov skupine je vključenih v shemo za certificiranje gozdov PEFC ali FSC. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Tabelo 3 iz Dokazila 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
10
Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
10
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so opredeljene v 8. in 9. členu Uredbe.
2. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava je v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka poglavja F. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju A. Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
3. Povprečna količina proizvoda na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi za sektorje sadje in zelenjava, hmelj, oljčno olje in namizne oljke, krušna pšenica, zelišča, bučno olje, sladkorna pesa, grozdje za vino, krompir ter konoplja je v skladu s petim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
4. Povprečna cena proizvoda iz sektorja iz prejšnje točke je v skladu z osmim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
5. Delež oljevitosti za sektor oljčno olje in namizne oljke je v skladu s šestim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
6. Povprečna količina in povprečna cena za sadje in zelenjavo sta v skladu z enajstim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
7. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mleko in mlečni izdelki iz poglavja B. Priloge 2 Uredbe je določena v poglavju C. Priloge 1 tega javnega razpisa.
8. Povprečna cena govejega mesa glede na kategorijo živali je v skladu s prvim odstavkom poglavja C. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.
9. Povprečna masa zaklanega goveda po kategorijah iz drugega odstavka poglavja C. Priloge 2 Uredbe je določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.
10. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi je v skladu z drugim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.
11. Povprečen prihodek na žival za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi je v skladu s šestim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.
12. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor prašičje meso je v skladu z drugim odstavkom poglavja D. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju F. Priloge 1 tega javnega razpisa.
13. Povprečna količina medu na čebeljo družino in povprečna cena medu sta v skladu s poglavjem E. Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju G. Priloge 1 tega javnega razpisa.
7. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 10., 11., 12., in 15. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A: organizacije proizvajalcev,
– sklop B: skupine proizvajalcev.
3. V primeru, da na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva prerazporedijo na drug sklop iz prejšnje točke, na katerem zaprošena sredstva presegajo razpisana sredstva.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na posamezni sklop javnega razpisa, za katere so na razpolago sredstva, dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik: 10 odstotkov,
– sektorski vidik: 20 odstotkov,
– družbeno socialni vidik: 20 odstotkov,
– vključenost v sheme kakovosti ali gozdno lesna veriga: 35 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov.
5. Vloga na javni razpis se naslovi z etiketo, ki se izpiše iz informacijskega sistema ARSKTRP ob elektronski oddaji vloge.
6. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.
7. V skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe se vloge na javni razpis vlagajo do vključno 20. decembra 2019 do 24. ure.
8. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
8. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 16. in 17. členu Uredbe.
2. Zahtevek za izplačilo sredstev se v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe vlaga od 1. aprila do vključno 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do vključno 30. junija.
3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z drugim in desetim odstavkom 16. člena Uredbe priloži Poročilo o izvajanju poslovnega načrta iz Priloge 1 razpisne dokumentacije. Poročilo se pripravi za preteklo koledarsko leto.
4. Če gre za organizacijo proizvajalcev iz druge do pete alineje tretjega odstavka 8. člena Uredbe, se v skladu s sedmim odstavkom 16. člena Uredbe zahtevku za izplačilo sredstev priloži finančno poročilo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije, skupaj z izpisom iz knjigovodskih evidenc, s katerim se izkaže vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev. Če upravičenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode iz sektorja, za katerega je priznan, se priloži izpis iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.
5. Glede izpolnjevanja pogojev iz štirinajstega odstavka 16. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži izjava iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 19. členu Uredbe.
10. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 20. členu Uredbe.
11. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev ali kršitev obveznosti so določene v 21. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 22. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Vrednosti za določitev tržne proizvodnje iz Priloge 2 Uredbe
Priloga 2: Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev
Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti