Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

Št. 1100-188/2019-2 Ob-2936/19, Stran 1805
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 13. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izowbraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) objavlja
javni razpis 
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. del
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem letu 2019/20 vpisani v naslednje študijske programe:
A. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
– študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul B za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju,
– študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul C za delo z otroki z govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi ovirami.
B. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
– magistrski študijski program drugostopenjski enopredmetni pedagoški, anglistika, 1. letnik,
– magistrski študijski program drugostopenjski enopredmetni pedagoški, anglistika, 2. letnik,
– magistrski študijski program drugostopenjski dvopredmetni pedagoški, anglistika, 1. letnik,
– magistrski študijski program drugostopenjski dvopredmetni pedagoški, anglistika, 2. letnik.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
2.1. Pogoji za pridobitev subvencije za študijska programa za izpopolnjevanje, navedena pod alinejo A prve točke razpisa.
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2019/20 vpisani v študijski program za izpopolnjevanje iz 1. A točke tega razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,
– niso in ne bodo prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa, za katerega kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
2.2. Pogoji za pridobitev subvencije za magistrska študijska programa navedena pod alinejo B prve točke razpisa.
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2019/20 vpisani v magistrski študijski program iz 1. B točke tega razpisa,
– imajo zaključen univerzitetni študijski program prevajalski študij ali univerzitetni študijski program prevajanje in tolmačenje,
– niso in ne bodo prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa, za katerega kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 150.000,00 EUR. Sredstva v višini 45.000,00 EUR so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2019 na ukrepu 3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom. Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin. Sredstva za leto 2020 v višini 105.000,00 EUR se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) prevzamejo pod odložnim pogojem na ukrepu 3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom. Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.
Subvencija šolnine za posameznega prejemnika znaša 90 odstotkov šolnine tega programa.
Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine že prejel sredstva od pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne osebe ne presega šolnine za študijski program.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v študijskem letu 2019/20, ki je del razpisne dokumentacije,
– dokazilo o prijavi na razpis študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma magistrskega študijskega programa iz 1. točke tega razpisa, ki ga izda fakulteta,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata,
– v primeru prejetja sredstev s strani pravne osebe, dokazilo o višini financiranja.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2019/20 – 1. del«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 30. 9. 2019. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 30. 9. 2019 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 30. 9. 2019.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog, preverjanje popolnosti vlog in izpolnjevanja razpisnih pogojev
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma dne 1. 10. 2019 v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni kot obvezni v 4. točki razpisa. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene.
Pravočasne in formalno popolne vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 2.1. oziroma 2.2. točke, ali bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno dopolnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga Komisije za študijske pomoči s sklepom odločil minister za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za dodelitev sredstev: ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno nižji delež subvencije.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od zaključka razpisa.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.
9. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencioniranju izobraževanja. Ministrstvo bo od podpisa pogodbe odstopilo v primeru, da prijavitelj najkasneje do roka za podpis pogodbe na naslov ministrstva ne bo posredoval uradnega potrdila o vpisu in dokazila o višini šolnine za študijski program, za katerega je kandidiral za pridobitev subvencije (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija potrdila o plačilu šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2019/20). Štiri izvode podpisanih pogodb skupaj z navedenimi dokazili bo prejemnik subvencije moral v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe in pripadajočih dokazil je pogoj za izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev subvencije umaknil.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli prekliče.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/?tender-type-20430=2. Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport