Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

Ob-1907/19, Stran 786
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – Prvomajske prireditve 2019
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev:
1. Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2019,
2. Kresovanje v Kisovcu, 30. 4. 2019,
3. Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2019.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del.
II. Organizacija in izvedba prireditev obsega:
Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2019:
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– v primeru glasbenega programa zagotovitev plačila glasbenega izvajalca ter s tem povezana druga dovoljenja, kot so prijava SAZAS, IPF,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, redarske službe ter zdravstveni pomoči v času prireditve,
– postavitev kresa,
– postavitev zadostnih košev za odpadke, čiščenje prireditvenega prostora in odvoz odpadkov,
– zagotovitev WC-jev,
– zagotovitev zadostnega števila miz in klopi za obiskovalce,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi dne 30. 4. 2019.
Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu 30. 4. 2019:
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca, prijava SAZAS, IPF, zagotovitev morebitne prenočitve ter pogostitve glasbenih izvajalcev,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe ter zdravstvene pomoči v času trajanja prireditve,
– postavitev kresa,
– postavitev zadostnih košev za odpadke, čiščenje prireditvenega prostora in odvoz odpadkov,
– zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na t. i. Čebinovem travniku v Kisovcu, 30. 4. 2019.
Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2019:
– organizacija in izvedba pohoda na Pleše,
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca,
– hrana in pijača za nastopajoče in goste, prijava SAZAS, IPF,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce prireditve,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in zdravstvene pomoči v času prireditve,
– zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin,
– postavitev košev za odpadke, čiščenje prireditvenega prostora ter odvoz komunalnih odpadkov,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na Plešah dne 1. 5. 2019.
III. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Če se ponudnik prijavlja na več razpisnih prireditev, potem za vsako posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo razpisanih prireditev. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali izvedbo programskega dela, bodo izločene.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev.
Po zaključku prireditve poda izvajalec končno vsebinsko in finančno poročilo s priloženimi dokazili – ftk. računov v višini sofinanciranih sredstev.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prvomajskih prireditev, znaša:
– Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2019: 1.000,00 € z vključenim DDV,
– Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu, 30. 4. 2019: 4.000,00 € z vključenim DDV,
– Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje na Plešah, 1. 5. 2019: 4.500,00 € z vključenim DDV.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu zagotovljen po izvedbi prireditev, in sicer 30 dni od dneva prejema končnega vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje točke javnega razpisa in dostavi kopij računov in plačil izvajalcem najmanj v višini razpisanih sredstev.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditev Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
V. Rok za predložitev ponudb
Obravnavane bodo prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali nepravilno opremljene prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in predložene do vključno 19. 4. 2019 do 10. ure po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali do navedenega datuma oddane osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – Prvomajske prireditve 2019«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2019 ob 11. uri v sejni sobi občine. Odpiranje bo vodila komisija, ki jo imenuje župan.
VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 3 dni po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo na spletni strani občine, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na tel. 03/56-55-720 (Nina Jenko) ali nina.jenko@zagorje.si.
S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi