Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje - Sap, stran 10394.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVa) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 11. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje - Sap 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje-Sap (Uradni list RS, št. 14/17 in popr. 31/17), se spremeni naslov odloka, ki se po novem glasi: »Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje - Sap«.
V celotnem besedilu odloka in popravku odloka se besedna zveza »Osnovna šola Šmarje - Sap«, nadomesti z besedno zvezo »Osnovna šola Šmarje - Sap« v ustreznih sklonih.
2. člen 
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole.
V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja:
– Šmarje - Sap, Cikava, Huda Polica, Gajniče, Mali Vrh pri Šmarju, Paradišče, Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju, Podgorica pri Šmarju, Zgornja Slivnica in Sela pri Šmarju.
Vpis otrok v osnovno šolo poteka na sedežu Osnovne šole Šmarje - Sap.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.
Ustanovitelj v skladu z zakonskimi pristojnostmi določi pogoje za prepise otrok iz drugih šolskih okolišev.«.
3. člen 
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen 
Opredeli se:
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Šmarje - Sap in Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje kamor sodijo: Brvace;
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Šmarje - Sap in Osnovne šole Brinje Grosuplje kamor sodi: Hrastje.
Otroka s stalnim prebivališčem v skupnem šolskem okolišu obeh šol iz prejšnjega odstavka imajo starši pravico vpisati v katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu. Pri razporeditvi vpisanih otrok posamezna šola upošteva kriterij prostih kapacitet po vpisu otrok iz gravitacijskega območja šole, ki ustreza opredelitvi v 9. členu.
9.b člen 
Ustanovitelj zaradi zagotovitve racionalne izrabe šolskega prostora v okviru zakonskih določil in zagotovitve optimalnih pogojev za izvedbo pouka, v posebnih okoliščinah, uvaja tudi fleksibilna določila pri vpisu otrok v posamezne šole na območju občine.
Vodstva šol in predstavniki ustanovitelja v okviru zakonskih določil, brez dodatnih stroškov za starše, usklajujejo vpise v posamezne šole za otroke, ki se vpisujejo po uradnem vpisu oziroma ko so oddelki že oblikovani.
Vodstva šol in predstavniki ustanovitelja v okviru zakonskih določil, brez dodatnih stroškov za starše, usklajujejo vpise v posamezne šole za otroke, ki bi jim zaradi različnih specifičnih vzrokov, v določenem šolskem okolišu lahko zagotovili boljše pogoje šolanja.
Fleksibilna določila glede vpisa otrok v šolo se izvajajo ob soglasju vseh vpletenih.«.
4. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku pri zadnji alineji doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,«.
5. člen 
V 28. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnika staršev traja eno šolsko leto, posameznik pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen njegov otrok, tudi večkrat zapored.«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-1/16
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost