Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3141. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice, stran 8452.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (v nadaljevanju: Odlok), se določajo:
– izvajalci posameznih programov in področij letnega programa športa,
– pogoji za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa,
– način določitve višine sofinanciranja,
– postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa,
– način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter
– način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(javni interes v športu) 
(1) Javni interes v športu v lokalni skupnosti se določi z občinskim letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki mora biti v skladu z nacionalnim programom športa (v nadaljevanju: NPŠ).
(2) Programi in področja po tem Odloku, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, so:
1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki vključuje splošne in pripravljalne programe
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.6. Kakovostni šport
1.7. Vrhunski šport
1.8. Šport invalidov
1.9. Športna rekreacija
1.10. Šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
3. Organiziranost v športu
3.1. Delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa
IZVAJALCI POSAMEZNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
3. člen 
(izvajalci posameznih športnih programov LPŠ) 
Na javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje športnih programov, se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
ŠPORTNI PROGRAMI:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje splošne in pripravljalne programe (šifra NPŠ 6.1.2.):
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike, od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike, od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so: osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, socialno varstveni zavodi, športna društva, druga društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami, občinska športna zveza ter športni ali drugi zavodi.
Obštudijske športne dejavnosti (šifra NPŠ 6.1.4.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna društva in njihove zveze, študentske organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva in občinska športna zveza.
Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva.
Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, invalidska društva ter dobrodelna društva.
Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.)
Izvajalci LPŠ na tem področju: športna društva, društva upokojencev, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
POGOJI ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
4. člen 
(splošni pogoji) 
(1) Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za izvajalce – vlagatelje iz 3. člena tega Odloka so:
– da imajo sedež oziroma podružnico v Občini Jesenice,
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti ali pa, da ima vlagatelj tudi športnike (športnik je posameznik, ki je registriran v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa; v nadaljevanju: športnik) s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o udeležencih, ki sodelujejo pri posameznih programih,
– da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
– da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, v kolikor so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen,
– solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur (razen, če je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen). Določilo ne velja za šolska športna tekmovanja in
– da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju Občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
(2) Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in plavalno panogo.
5. člen 
(dodatni pogoji) 
Dodatni pogoji za prijavo na javni razpis, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci – vlagatelji iz 3. člena tega Odloka, če se prijavljajo na sledeče športne programe:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
Za uvrstitev v ta program morajo biti vadeči registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil športnik v preteklem koledarskem letu udeležen vsaj na treh tekmovanjih).
Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
Za uvrstitev v ta program morajo društva, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– imeti sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju s strokovnim delavcem (trenerjem),
– se ukvarjati z olimpijskimi športi,
– imeti v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih kategorijah in
– športniki morajo sodelovati tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo.
Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee prejšnjega odstavka se šteje pogodba sklenjena s strokovnim delavcem (trenerjem), ki:
– ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa in
– je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
Kakovostni šport
Za uvrstitev v ta program:
– morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem koledarskem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih) in
– mora vlagatelj imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport ali pa mora imeti športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu.
Vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki imeti status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po seznamu kategoriziranih športnikov OKS – ZŠZ.
6. člen 
(izvajalci ostalih področij LPŠ) 
(1) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)
Na javni razpis za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih v 3. členu tega Odloka.
Založništvo v športu (šifra NPŠ 6.3.3.)
Na javni razpis za sofinanciranje založništva v športu se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih v 3. členu tega Odloka.
Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa (šifra NPŠ 6.3.5.)
Na javni razpis za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije na področju športa se lahko prijavi občinska športna zveza in druge športne organizacije, ki izvajajo tovrstno dejavnost.
(2) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih organizacij (šifra NPŠ 6.4.1.)
Na javni razpis za sofinanciranje delovanja športnih organizacij se lahko prijavijo športna društva in občinska športna zveza.
(3) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve (šifra NPŠ 6.5.1.)
Na javni razpis za sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih v 3. členu tega Odloka.
7. člen 
(pogoji) 
(1) Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za izvajalce – vlagatelje ostalih področij LPŠ so:
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj:
– imeti v tekočem koledarskem letu status izvajalca LPŠ,
– predložiti dokazilo, da strokovni delavec pri njem opravlja dela najmanj eno leto, kar izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu in
– predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano.
Sofinancira se:
– izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom in
– programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu na prvi in drugi stopnji.
Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
Založništvo v športu
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati splošne pogoje iz 4. člena tega Odloka.
Sofinancira se strokovna in znanstvena založniška dejavnost na področju športa z ustreznim recenzijskim postopkom, ki ga določi Strokovni svet RS za šport.
Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati splošne pogoje iz 4. člena tega Odloka.
Sofinancirajo se programi ITK, ki omogočajo centralno podporo zbiranju in predstavitvi informacij na področju športa na lokalni ravni.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih organizacij
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati splošne pogoje iz 4. člena tega Odloka.
Za osnovo delovanje nepridobitnih športnih organizacij, t.j. športnih društev in njihovih zvez, se iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov (za delovanje športne organizacije in ne za izvajanje športnih programov te organizacije) in dohodkov zaposlenih.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis
– da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji prireditve oziroma projekta ter dokazila o plačilu nastalih stroškov prireditve oziroma projekta za preteklo koledarsko leto, v kolikor so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen in
– da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
V kolikor se vlagatelji prijavljajo na mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni, morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj, da so tekme vpisane v letni koledar športnih prireditev pri mednarodni športni zvezi in nacionalni panožni športni zvezi, kar dokazujejo s potrdilom nacionalne panožne športne zveze.
Sofinancira se:
– organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
– povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
– lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
– mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.
Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.
8. člen 
(pridobitev statusa izvajalca LPŠ) 
(1) Status izvajalca LPŠ po tem Odloku pridobijo vlagatelji, ki so upravičeni do sofinanciranja programov iz 3. člena tega Odloka, in sicer na podlagi odločbe, izdane v postopku izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ v Občini Jesenice.
(2) Izvajalcem, ki izvajajo športno rekreacijo v objektih, kjer je predvidena subvencionirana cena uporabe, se sredstva za objekt ne dodelijo.
9. člen 
(merila za dodeljevanje sredstev) 
Sredstva za posamezne športne programe in področja LPŠ se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril. Merila za vrednotenje športnih programov in področij LPŠ v Občini Jesenice, ki se sofinancirajo na podlagi javnih razpisov, sprejme Občinski svet Občine Jesenice. V merilih so podrobneje opisani nameni in predmet sofinanciranja posameznih programov in področij. Merila se od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev ne smejo spremeniti.
NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
10. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice za posamezno koledarsko leto.
(2) Izvajanje LPŠ na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja.
(3) Z LPŠ se določijo programi in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu ter obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer se upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu.
(4) Občinski svet sprejme LPŠ na lokalni ravni brez predhodnega mnenja občinske športne zveze, če ga le-ta ne poda v roku enega meseca.
(5) Izbor in sofinanciranje programov in področij, določenih v LPŠ, se izvede na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa in s tem Odlokom.
POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJANJA LPŠ 
11. člen 
(začetek postopka javnega razpisa) 
Izvajalec javnega razpisa sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, s katerim določi:
– predmet sofinanciranja,
– predviden obseg javnih sredstev,
– cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in
– besedilo javnega razpisa.
12. člen 
(komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje izvajalec javnega razpisa. Komisija:
– preveri pravočasnost in popolnost vlog,
– opravi pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu,
– izvajalcu razpisa poda predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če sta predsednik ali člani komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
13. člen 
(besedilo javnega razpisa) 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.
14. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(2) Izvajalec javnega razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
15. člen 
(razpisni rok) 
Rok za prijavo na javni razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v uradnem glasilu lokalne skupnosti.
16. člen
(vloge) 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično. Vlagatelj mora vlogo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma jo lahko odda v sprejemni pisarni Občine Jesenice. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, označena z »naslov javnega razpisa – sklic – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež). Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(2) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(3) Vloga mora biti izvajalcu javnega razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
17. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(2) Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo formalno popolnost.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali jo je podala upravičena oseba in
– ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
(4) Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec javnega razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
18. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev nepopolne vloge ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec javnega razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
19. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisanih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za uvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne sofinancirajo.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
20. člen 
(obvestilo vlagateljem) 
(1) Izvajalec javnega razpisa lahko obvesti vlagatelje o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta – odločbe. Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost, da se izjavi o obvestilu. V obvestilo izvajalec javnega razpisa vlagatelju navede predlog komisije, ki vsebuje razloge za uvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne sofinancirajo. Obvestilo vlagatelju in izjava o obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
(2) Komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov oziroma področij LPŠ.
21. člen 
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije iz 19. člena tega Odloka, izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
22. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe iz 21. člena tega Odloka vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
NAČIN SKLEPANJA IN VSEBINA POGODB O SOFINANCIRANJU 
23. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec javnega razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
(2) Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa oziroma področja LPŠ,
– čas realizacije programa oziroma področja LPŠ,
– pričakovani obseg programa oziroma področja LPŠ,
– višina dodeljenih sredstev za posamezni program oziroma področje LPŠ,
– upravičeni stroški sofinanciranja programa oziroma področja LPŠ,
– terminski plan za porabo sredstev in način nakazila teh sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– rok za podpis pogodbe in
– protikorupcijsko klavzulo.
NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI O SOFINANCIRANJU 
24. člen 
(spremljanje izvajanja pogodb) 
(1) Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, izvajalcu javnega razpisa, predložiti zahtevana dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov. V kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 (trideset) dni od dneva vročitve zahtevka. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
(2) Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega Odloka, ne more kandidirati za sredstva s področja športa na naslednjem javnem razpisu.
(3) Če vlagatelj do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega in finančna poročila in ostalih zahtevanih dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan nemudoma vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Strokovna služba Zavoda za šport Jesenice redno spremlja izvajanje programov izvajalcev LPŠ z obiskovanjem njihovih treningov in tekmovanj in s tem preverja izvajanje prijavljenih programov na javni razpis, ki so sofinancirani s strani Občine Jesenice.
25. člen 
(smiselna uporaba ZUP) 
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena skladu z veljavno zakonodajo na področju športa in v tem Odloku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
26. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta Odlok, preneha veljati Odlok o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12, 3/14, 9/16 in 6/17).
27. člen 
(veljavnost) 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost