Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, stran 8416.

  
Na podlagi drugega in sedmega odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 46/19), drugega in sedmega odstavka 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) in za izvrševanje šestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in drugega odstavka 41. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih 
1. člen 
V Pravilniku o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18) se v 1. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na dijake, se uporabljajo tudi za učence, ki imajo pravico bivati v dijaškem domu, razen če ta pravilnik ne določa drugače.«.
2. člen 
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravico bivanja v dijaškem domu ima dijak, študent višje strokovne šole in učenec, ki ima pravico bivanja v dijaškem domu v skladu z zakonom. Dijak in učenec sta vključena v Vzgojni program za dijaške domove.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če po sprejemu dijakov, študentov višjih strokovnih šol oziroma učencevostanejo še prosta mesta, dijaški dom lahko sprejme osebe, ki se izredno izobražujejo v srednji šoli in študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni za sprejem v študentske domove v visokošolskih središčih, v skladu s predpisi o sprejemanju študentov v študentske domove.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
V 5. členu se v osmem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Postopek izbire vključno z odločitvijo ravnatelja se zaključi najkasneje v desetih dneh po končanem vpisnem postopku v šolo.«.
Dvanajsti odstavek se spremni tako, da se glasi:
»(12) Kandidat, ki ni bil izbran se lahko prijavi v dijaški dom, ki ima še prosta mesta.«.
4. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dijak in študent plačujeta oskrbnino, ki se določi v skladu z 11. členom tega pravilnika.«.
5. člen 
V 19. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dijak mora predložiti tudi pisno izjavo staršev.«.
V šestem odstavku se besedna zveza »Mladoletnega dijaka« nadomesti z besedo »Dijaka«.
6. člen 
V 31. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V postopku ugotavljanja kršitve ima dijak pravico do zagovora, pri katerem sodelujejo starši.«.
V petem odstavku se v drugem stavku za besedo »doma« doda besedilo »ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa.«.
7. člen 
V 32. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za besedno zvezo »in starše« vejica nadomesti s piko, besedilo »starše polnoletnega dijaka, pa če dijak s tem soglaša.« pa se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uskladitev domskih pravil) 
(1) Domska pravila se uskladijo s tem pravilnikom v treh mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Do uskladitve domskih pravil se uporabljajo določbe veljavnih domskih pravil, če niso v nasprotju z zakonom in tem pravilnikom.
9. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-61/2019
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EVA 2019-3330-0046
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti