Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, stran 8415.

  
Na podlagi enajstega odstavka 27. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in enajstega odstavka 56. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah 
1. člen 
V Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V postopku ugotavljanja kršitve ima dijak pravico do zagovora, pri katerem sodelujejo starši.«.
V petem odstavku se v drugem stavku za besedo »šole« črta pika in doda besedilo »ali druga polnoletna oseba, ki ji dijak zaupa.«.
2. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku črta besedilo », starše polnoletnega dijaka pa, če dijak s tem soglaša«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uskladitev šolskih pravil) 
(1) Šola uskladi šolska pravila s tem pravilnikom v treh mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Do uskladitve šolskih pravil v roku iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe veljavnih šolskih pravil, če niso v nasprotju z zakonom in tem pravilnikom.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2019
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EVA 2019-3330-0045
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost