Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, stran 8413.

  
Na podlagi desetega odstavka 42. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 
1. člen 
V Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidence v gimnazijah so:
1. evidenca prijavljenih kandidatov za vpis, ki vsebuje ime in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče (stalno in začasno) in predhodno pridobljeno izobrazbo vsakega kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo; podatke o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je prijavljeni končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, podatke o obveznih tujih jezikih iz osnovne šole, podatke o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, podatke o ponavljanju letnika, podatke o preusmeritvi v drug program, podatke o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, podatke o prenosu prijave, podatke o programu, na katerega se prijavlja; evidenca se vodi za vsako šolsko leto posebej;
2. evidenca vpisanih, ki vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, njegov spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo vpisanih kandidatov, morebitno odločbo o usmeritvi; vodi se po izobraževalnih programih, letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah, za vsako šolsko leto posebej;
3. osebni list, ki vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa;
4. matična knjiga, ki obsega splošne podatke o vpisanih in o poteku njihovega izobraževanja, vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo; vodi se od vpisa do končanja izobraževanja oziroma do izpisa;
5. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, ki vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju; vodi se po določbah 12. in 14. člena tega pravilnika;
6. evidenca o maturi, ki je sestavljena iz treh delov (v nadaljnjem besedilu: podevidenc), in sicer zapisnikov sej šolske maturitetne komisije, zapisnikov o maturi in poročila o maturi ter se vodi posebej za vsak izpitni rok in šolsko leto:
– podevidenca zapisnikov šolske maturitetne komisije je zbirka vseh zapisnikov te komisije;
– podevidenca zapisnikov o maturi vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo; obsega še podatke o poteku mature, in sicer prijavo k maturi, poročila o uspehu pri seminarskih nalogah, vajah oziroma terenskem delu in zapisnike o poteku ustnega oziroma pisnega dela maturitetnega izpita;
– podevidenca poročilo o maturi je sestavljena iz dveh delov, in sicer splošnega poročila o maturi in knjige maturantov; ta vsebuje seznam vseh kandidatov, ki so opravili maturo, splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih in splošnem uspehu;
7. evidenca o izpitih vsebuje prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo, ter podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah; vodi se posebej za vsak izpitni rok in šolsko leto;
8. evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba, vsebuje ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic; vodi se po določbah 12., 13. in 14. člena tega pravilnika;
9. evidenca vpisanih v izredno izobraževanje, vsebuje ime in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo;
10. evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa, in sicer po oddelkih, letnikih oziroma skupinah v redovalnicah;
11. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa;
12. evidenca o starših dijakov, ki vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi; vodi se po določbah 12. in 14. člena tega pravilnika;
13. evidenco izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja, ki vsebuje podatke o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, letnica rojstva, spol in državljanstvo, podatke o izdani odločbi: številka in datum izdane odločbe, podatke o listini o izobraževanju: ime v izvorni obliki oziroma njeni transkripciji, na podlagi katere je bila izdana odločba, datum izdaje, država izdaje in ime institucije, ki jo je izdala; podatke o izobraževalnem programu, področju oziroma smeri, razredu, letniku, semestru, modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.«.
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence v strokovnih in poklicnih šolah so:
1. evidenca prijavljenih kandidatov za vpis, ki vsebuje ime in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo vsakega kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo; podatke o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je prijavljeni končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, podatke o obveznih tujih jezikih iz osnovne šole, podatke o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, podatke o ponavljanju letnika, podatke o preusmeritvi v drug program, podatke o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, podatke o prenosu prijave, podatke o programu, na katerega se prijavlja; evidenca se vodi za vsako šolsko leto posebej;
2. evidenca vpisanih, ki vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo vpisanih kandidatov, morebitno odločbo o usmeritvi; vodi se po izobraževalnih programih, letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah, za vsako šolsko leto posebej;
3. osebni list, ki vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa;
4. matična knjiga, ki obsega splošne podatke o vpisanih in o poteku njihovega izobraževanja, vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo; vodi se od vpisa do končanja izobraževanja oziroma do izpisa;
5. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, ki vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju; vodi se po določbah 12. in 14. člena tega pravilnika;
6. evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi (v nadaljnjem besedilu: evidenca o zaključnih izpitih) je sestavljena iz treh delov (v nadaljnjem besedilu: podevidenc), in sicer zapisnikov sej izpitnega odbora za zaključni izpit, zapisnikov o zaključnem izpitu in poročila o zaključnem izpitu ter se vodi za vsak izpitni rok in šolsko leto posebej:
– podevidenca zapisnikov sej izpitnega odbora za zaključni izpit je zbirka zapisnikov sej izpitnega odbora;
– podevidenca zapisnikov o zaključnem izpitu je zbirka vseh zapisnikov o poteku posameznih delov zakjučnega izpita za posameznega kandidata, vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o poteku pisnega oziroma ustnega dela izpita oziroma praktičnega in teoretičnega dela izpita, izpitnih nalogah oziroma vprašanjih in ocenah pri posameznem delu izpita in splošnem uspehu pri zaključnem izpitu;
– podevidenca poročilo o zaključnem izpitu obsega seznam vseh kandidatov, prijavljenih k izpitu in seznam kandidatov, ki so opravljali zaključni izpit, splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih in splošnem uspehu ter drugih splošnih podatkih o zaključnem izpitu;
7. evidenca o izpitih, vsebuje prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo, ter podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah; vodi se po izpitnih rokih in šolskih letih;
8. evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba, vsebuje ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic; vodi se po določbah 12., 13. in 14. člena tega pravilnika;
9. evidenca vpisanih v izredno izobraževanje vsebuje ime in priimek, spol, datum rojstva, enotno matično številko občana, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo;
10. evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja; vodi se v redovalnicah za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa, in sicer po oddelkih, letnikih oziroma skupinah;
11. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju vsebuje ime in priimek dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko, državljanstvo, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o izdanih spričevalih; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oziroma izpisa;
12. evidenca o starših dijakov, ki vsebuje ime in priimek dijaka, spol, datum rojstva, kraj in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi; vodi se po določbah 12. in 14. člena tega pravilnika;
13. evidenco izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja, ki vsebuje podatke o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, letnica rojstva, spol in državljanstvo, podatke o izdani odločbi: številka in datum izdane odločbe, podatke o listini o izobraževanju: ime v izvorni obliki oziroma njeni transkripciji, na podlagi katere je bila izdana odločba, datum izdaje, država izdaje in ime institucije, ki jo je izdala; podatke o izobraževalnem programu, področju oziroma smeri, razredu, letniku, semestru, modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
(2) Za ugotavljanje pravice do vpisa v srednješolsko izobraževanje šola pridobi oziroma preveri podatke o predhodnem izobraževanju iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji, evidenc Državnega izpitnega centra o kandidatih, ki opravljajo splošno in poklicno maturo ter zaključni izpit, in iz drugih uradnih evidenc.«.
3. člen 
V 11. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če si šola pridobi podatke iz drugih uradnih evidenc neposredno od upravljavcev teh evidenc, morajo biti s tem seznanjeni dijak oziroma starši dijaka.«.
4. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku črta tretja alineja.
V drugem odstavku se črta beseda »polnoletnega«.
V tretjem odstavku se črta beseda »polnoletni«.
5. člen 
V 14. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen 
Sedmi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Šola posreduje podatke iz šolskih evidenc v obliki izpisa iz evidence drugim subjektom, če so v skladu z zakonom do njih upravičeni, vendar s tem seznani dijaka oziroma njegove starše.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-59/2019
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EVA 2019-3330-0044
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti