Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2877. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, stran 7779.

  
Na podlagi prvega odstavka 71. člena in za izvajanje tretjega odstavka 107. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju 
1. člen 
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) se v 1. členu v drugem odstavku v drugi alineji za besedilom »UL L št. 141 z dne 28. maja 2013, str. 28« dodata podpičje in besedilo »v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU«.
2. člen 
V 3. členu se v 1. točki za besedilom »ali shemi,« doda besedilo »ki se uporablja za ravnanje z okoljskimi odpadki«. Besedilo »SIST EN ISO/IEC 17065:2012 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve)« se nadomesti z besedilom »SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja – 1. del: Zahteve)«.
V 2. točki se besedilo »v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve)« črta.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(izjeme od zelenega javnega naročanja) 
Ta uredba se ne uporablja:
1. v primerih, ko se živila in gostinske storitve ter tekstilni izdelki in pisarniški papir in higienski papirnati izdelki naročajo v humanitarne namene;
2. za javna naročila blaga za blagovne rezerve, ko je treba zaradi varnostnih ali higienskih zahtev upoštevati drugačne standarde;
3. ko je predmet javnega naročanja stavbno pohištvo, ki je v primeru ugotovljene prekomerne hrupne prometne obremenjenosti na zasebni lastnini namenjeno zagotavljanju pasivne protihrupne zaščite;
4. za javna naročila oboroženih sil, kadar je javno naročilo blaga, storitve in gradnje z visoko energetsko učinkovitostjo, kakor je določeno v Prilogi III Direktive 2012/27/EU, v nasprotju z naravo in glavnim ciljem dejavnosti oboroženih sil, in za javna naročila vojaške opreme, kakor je opredeljena v zakonu, ki opredeljuje javno naročanje na področju obrambe in varnosti.«.
4. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»3. delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, znaša glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 20%;
4. bombaž ali druga naravna vlakna, vsebovana v tekstilnih izdelkih, morajo v najmanj 10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način;«.
V 14. točki se besedilo »delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma« črta.
V 25. točki se besedilo »vodne organizme« nadomesti z besedilom »vodno okolje«.
5. člen 
V 7. členu se v osmem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar metodologije za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila ni mogoče uporabiti zaradi pomanjkljivih informacij o emisijah CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev ali nedostopnosti informacij o emisijah CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev v ustrezni merski enoti, ki bi glede na druge parametre za izračun ocene operativnih stroškov v življenjski dobi vozila omogočale izračun stroškov, naročnik v tehničnih specifikacijah opredeli minimalne tehnične zahteve za energetsko in okoljsko sprejemljivost, zlasti glede emisij CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev.«.
V devetem odstavku se besedilo »2. ali 3. točke« in obakrat beseda »živil« črtajo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(zaključek postopkov, začetih pred uveljavitvijo te uredbe) 
(1) Postopki javnega naročanja, za katere je bilo obvestilo o javnem naročilu ali obvestilo o projektnem natečaju poslano v objavo pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki javnega naročanja, za katere na portalu javnih naročil ni treba objaviti obvestila o naročilu in so naročniki gospodarskim subjektom poslali povabilo k sodelovanju, povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k predložitvi ponudb pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik ob upoštevanju spremenjenih 3., 6. in 7. člena uredbe spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma navedbe v objavljenem obvestilu o javnem naročilu ter javno naročilo odda v skladu s spremenjenimi 3., 6. in 7. členom uredbe, če še ni potekel rok za predložitev ponudb.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2019
Ljubljana, dne 24. oktobra 2019
EVA 2018-3130-0045
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti