Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2873. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk, stran 7772.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 5. redni seji dne 3. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občinska uprava), delovno področje občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen 
(1) Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru zakonskih pravic in dolžnosti občine.
(2) Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
(3) Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen 
(1) Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa.
(2) Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z ožjimi lokalnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, društvi in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno pravno in strokovno pomoč ožjim lokalnim skupnostim.
4. člen 
(1) Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu s predpisi pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
(2) Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
5. člen 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih delovnih področij občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
6. člen 
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
7. člen 
(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih strank in predsednikom svetov krajevnih skupnosti, če te obstajajo, z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so s predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
8. člen 
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Žužemberk ustanovi organ Občinska uprava Občine Žužemberk, s sedežem v Žužemberku, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, in z uradnim elektronskim naslovom obcina.zuzemberk@zuzemberk.si.
(2) Občinska uprava Občine Žužemberk ima dve organizacijski enoti, in sicer:
– Kabinet župana in
– Občinska uprava.
(3) Obe organizacijski enoti vodi direktor občinske uprave.
9. člen 
Občinska uprava Občine Žužemberk je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno, gospodarno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in porabo proračunskih sredstev,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v prostoru.
10. člen 
(1) V okviru organizacijske enote Občinska uprava se opravlja naloge:
– na področju družbenih dejavnosti,
– na področju proračuna in financ,
– na področju gospodarstva in gospodarske infrastrukture,
– na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– na področju splošno pravnih in nepremičninskih zadev,
– na področju cestne in komunalne infrastrukture.
(2) V okviru organizacijske enote Kabinet župana se opravljajo predvsem naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in podžupana,
– protokol in stike z javnostjo,
– informiranje in obveščanje javnosti,
– izdajanje občinskih publikacij, predstavitev in obvestil v tiskani ali elektronski obliki,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– pokroviteljstvo, priznanja in simbolične nagrade,
– sprejem in obravnava pobud ter pritožb občank in občanov,
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.
(3) Zagotavljanje nalog občinske inšpekcijske in občinske redarske službe Občina Žužemberk izvaja v okviru organa skupne občinske uprave, katerega organizacija in delovanje je urejeno s posebnim odlokom.
(4) Zaposlene v občinski upravi imenuje v naziv in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in direktorju občinske uprave. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi občine in po navodilih predstojnika ter direktorja občinske uprave.
11. člen 
(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
(2) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
(3) V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
12. člen 
(1) Občinsko upravo in Kabinet župana neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
(2) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
(3) Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in kabinetu župana ter jim nudi strokovno pomoč,
– v soglasju z županom razporeja delo med delavci v občinski upravi,
– skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če zakon ali drugi predpis ne določa drugače,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi,
– opravlja druge naloge določene s predpisi občine ter po odredbah župana.
(4) Direktorju občinske uprave se pravice in dolžnosti določijo iz naziva tretje stopnje, Podsekretar, za kar je potrebno imeti doseženo najmanj naslednjo vrsto izobrazbe:
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– magistrska izobrazba.
(5) Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
(6) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
13. člen 
(1) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
(2) O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
14. člen 
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
15. člen 
(1) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon drugače ne določa.
16. člen 
(1) Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, po pooblastilu župana. Župan lahko pooblasti tudi druge uradne osebe občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
17. člen 
V upravnem postopku o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
18. člen 
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona, ki ureja splošni upravni postopek in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
19. člen 
(1) O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
(2) Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci na strokovno-tehničnih delovnih mestih.
20. člen 
(1) O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti odloča župan.
(2) O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zadevah, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ določen z zakonom.
21. člen 
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve delavca o stvari tudi odloči.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
(3) O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
22. člen 
Izvirne naloge občinske uprave na področju družbenih dejavnosti so:
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospeševanje športa in rekreacije,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
– informacijska dejavnost,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– načrtovanje in nadzor porabe proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti,
– sodelovanje pri delovanju delovnih teles občine na področju zdravstvenega varstva in sociale, na področju otroškega varstva in šolstva, na področju kulture, na področju športa, ter ostalimi področji družbenih dejavnosti,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
23. člen 
Izvirne naloge občinske uprave na področju proračuna in financ so:
– pripravljanje in razlaganje občinskega proračuna in zaključnega računa,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– sodelovanje pri delovanju delovnih teles občine na področju financ in proračuna in z ostalimi delovnimi telesi, ki zadevajo proračun in finance,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja.
24. člen 
Izvirne naloge občinske uprave na področju gospodarstva in gospodarske infrastrukture so:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analitična in statistična dejavnost,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– predpisovanje lokalnih davkov,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti,
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, urejanje sejma in sejemske dejavnosti, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest in javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– pripravljanje in vodenje investicije ter upravljanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– vodenje katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– načrtovanje in nadzorovanje porabe proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine,
– sodelovanje pri delovanju delovnih teles občine na področju gospodarstva, kmetijstva, turizma, komunalne dejavnosti in vodooskrbe, prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja.
25. člen 
Izvirne naloge občinske uprave na področju urejanja prostora in varstva okolja so:
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– načrtovanje prostorskega razvoja,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim skladom,
– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja občinskih prostorskih aktov,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– javne prireditve,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in glob za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– zagotavljanje javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vodenje evidence stavbnih zemljišč,
– vodenje evidence zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– obračunavanje višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvajanje nadzora nad plačili,
– obračunavanje višine komunalnega prispevka, izdajanje ustrezne odločbe, vodenje evidence o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka,
– obračunavanje in vodenje evidence komunalnih taks ter izdajanje ustreznih odločb,
– vodenje evidence poslovnih prostorov, izvajanje operativnih nalog v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodenje evidence plačanih najemnin,
– sodelovanje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za posamezna območja,
– skrb za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odločanje o oddaji investicijskih del izvajalcem,
– izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica,
– uveljavljanje predkupne pravice občine,
– skrb za požarno varnost,
– organiziranje pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora,
– načrtovanje in nadzorovanje porabe proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine,
– sodelovanje pri delovanju delovnih teles na področju varstva in urejanje okolja,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– opravljanje drugih nalog v skladu s predpisi.
26. člen 
Izvirne naloge občinske uprave na področju splošno pravnih in nepremičninskih zadev so:
– organiziranje občinske uprave,
– pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
– upravljanje občinskega premoženja,
– opravljanje upravnega nadzorstva,
– pripravljanje splošnih aktov,
– sklepanje pogodb o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrb za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet,
– ustvarjanje pogojev za delo političnih strank,
– opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore,
– opravljanje tehničnih in drugih nalog za delovanje uprave,
– skrb za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– vodenje razgovorov s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi organizacijami,
– pripravljanje osnovnih in strokovnih podlag, dokumentov za investicije in razvoj ter skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj,
– povezovanje, zbiranje, analiziranje podatkov vseh oddelkov občinske uprave v zvezi z investicijami in razvojem,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
– načrtovanje in nadziranje porabe proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe,
– opravljanje drugih zadev strokovnega in organizacijskega značaja, ki so pomembne za občinsko upravo,
– nudenje pravne pomoči krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
– opravljanje nalog, ki zadevajo področje glavne pisarne,
– opravljanje organizacijskih in administrativno-tehničnih opravil za potrebe župana, podžupana in direktorja občinske uprave,
– nadzor in revidiranje porabe javnih finančnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno na podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe,
– načrtovanje in organiziranje informiranja javnosti,
– organiziranje in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine,
– organiziranje in izvajanje protokolarnih zadev,
– opravljanje drugih splošnih zadev.
27. člen 
Izvirne naloge občinske uprave na področju cestne in komunalne infrastrukture so:
– pripravljanje analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja cest in komunale,
– spremljanje izvajanja in uresničevanja programov s področja cest, komunale in reševanje problematike plazov,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja,
– potrjevanje poslovnih dogodkov z delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
– skrb za usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
– sodelovanje pri delovanju delovnih teles na področju cestne in komunalne infrastrukture,
– izvajanje javnih naročil s področja cestne in komunalne infrastrukture (malih in velikih vrednosti),
– zagotavljanje izvajanja nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne in komunalne infrastrukture,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo cestnega in komunalnega premoženja občine ter opravljanje nalog v zvezi s tem,
– sodelovanje pri investicijah ter zagotavljanje upravljanja in gospodarjenja z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– zagotavljanje vodenja katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja,
– izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,
– spremljanje področne zakonodaje,
– opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
– opravljanje drugih nalog po nalogu župana, direktorja občinske uprave.
28. člen 
Naloge občinske inšpekcije, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občine se opravljajo preko organa skupne občinske uprave. S posebnim aktom (odlokom) je določeno delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo organa skupne občinske uprave.
29. člen 
(1) Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po aktu o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave. Za svoje delo so delavci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
(2) Občinska uprava je dolžna s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dober gospodar.
30. člen 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske uprave, po potrebi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(1) Župan Občine Žužemberk v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka izda splošni akt, ki ureja sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk v skladu s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
(2) S tem odlokom se v roku 60 dni po uveljavitvi uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Žužemberk.
32. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka se preneha uporabljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 8/00) in Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 44/02).
33. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-3/2019-1
Žužemberk, dne 3. oktobra 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež