Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2855. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice, stran 7753.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 132. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), 119. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16), ter v skladu s sklepom 5. seje Sveta Vrtca Jesenice z dne 8. 5. 2019 je Občinski svet Občine Jesenice na 7. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice 
UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja vpis in sprejem otrok v Vrtec Jesenice (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec, kriterije za sprejem otrok v vrtec in način vključevanja v posamezne enote oziroma dislocirane oddelke (v nadaljevanju: enote) vrtca.
VPIS OTROK V VRTEC 
2. člen 
(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v programe vrtca na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
(2) Vrtec praviloma enkrat letno, najkasneje do 30. marca tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Besedilo javnega vpisa novincev se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani vrtca.
(3) Če je v vrtcu več ali enako število prostih mest, kot je prispelo vlog za sprejem otrok, vrtec starše oziroma skrbnike (v nadaljevanju: zakoniti zastopnik) pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
(4) Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, njihove vloge obravnava komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec vsakemu otroku dodeli šifro.
(5) Kadar zakoniti zastopnik otroka vpiše v vrtec po zaključenem javnem vpisu novincev in vrtec ne razpolaga s prostimi mesti, se otroka uvrsti na čakalni seznam, glede na datum oddaje vloge.
(6) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši oziroma oseba, ki izvaja neposredno varstvo in vzgojo otroka, npr. rejnik (v nadaljevanju: starši) ne uveljavljajo več pravice do dopusta iz naslova starševskega varstva v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, za katere je podana vloga za vpis v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do dopusta iz naslova starševskega varstva v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen 
(1) Zakoniti zastopnik vpiše otroka v vrtec tako, da odda vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
(2) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobi zakoniti zastopnik v enoti vrtca, kjer poteka javni vpis novincev in je določena v javnem pozivu, na spletni strani vrtca ali na sedežu vrtca.
(3) Vlogo za vpis otroka v vrtec z vsemi ustreznimi dokazili vloži zakoniti zastopnik neposredno v enoti vrtca, kjer poteka javni vpis ali pošlje priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali v enoti vrtca, kjer poteka javni vpis.
(4) Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bo vrtec obravnaval skladno s petim odstavkom 2. člena tega pravilnika.
(5) Zakoniti zastopnik mora vlogi priložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi dokazujejo posamezne podatke, ki jih vrtec ne more pridobiti po uradni dolžnosti.
(6) Če zakoniti zastopnik odda nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko vrtec pozove zakonitega zastopnika k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali osebno v vrtcu. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
VKLJUČITEV OTROKA V POSAMEZNO ENOTO VRTCA 
4. člen 
(1) Postopek vpisa otrok v vrtec je ločen od vključevanja sprejetih otrok v posamezne enote vrtca. Vrtec ima enoten vpis za sprejem otrok v vrtec, kar pomeni, da zakoniti zastopnik otroka vpiše v Vrtec Jesenice in ne v posamezno enoto vrtca. Zakoniti zastopnik lahko ob vpisu otroka v vrtec na vlogo zapiše enoto vrtca, v katero bi želel vključiti svojega otroka, vendar se izražena želja upošteva le, če je v tej enoti za otroka ustrezno mesto glede na strukturo oblikovanih oddelkov.
(2) Če je želja zakonitih zastopnikov po vključitvi otroka v želeno enoto več, kot je prostih mest v tej enoti, ima prednost pri vključitvi v želeno enoto otrok, ki ima v tej enoti že vključenega brata ali sestro. Če ima v želeni enoti več otrok že vključenega brata ali sestro, ima prednost med njimi starejši otrok. Če med otroki, za katere so zakoniti zastopniki izrazili željo po vključitvi v želeno enoto, ni otrok, ki bi imeli že vključenega brata ali sestro, ima prednost pri vključitvi starejši otrok.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE 
5. člen 
(1) Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki vrtca in
– dva predstavnika Občine Jesenice.
(2) Predstavnike vrtca predlaga ravnatelj vrtca.
(3) Komisijo imenuje župan Občine Jesenice za čas štirih let. Člani so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
6. člen 
(1) Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji.
(2) Komisija je sklepčna, če so na seji komisije prisotni vsaj trije člani. Komisija odloča z večino glasov prisotnih članov komisije. V kolikor je število glasov za in proti izenačeno, odloči glas predsednika komisije.
(3) Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. Komisija na svoji seji vodi zapisnik.
7. člen 
(1) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar.
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
8. člen 
(1) O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– kraj, datum in uro seje komisije;
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih;
– kratek potek seje;
– število prejetih vlog po posameznem programu ter starostnem obdobju;
– seznam otrok s šiframi, s skupnim številom točk po posameznem kriteriju po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega, kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika.
(2) Tabela točkovanja vloge za vsakega otroka je obvezni sestavni del zapisnika komisije.
(3) Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
(4) Vrtec v roku 15 dni po opravljeni seji en izvod zapisnika (brez tabel točkovanja posameznih vlog) posreduje Občini Jesenice, en izvod zapisnika pa se hrani v dokumentaciji vrtca.
9. člen 
Komisija mora omogočiti zakonitim zastopnikom na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN PREDNOSTNI VRSTNI RED 
10. člen 
Komisija za sprejem otrok najprej ugotovi kateri med vpisanimi otroki so otroci s posebnimi potrebami in otroci, za katere so zakoniti zastopniki priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Ti otroci imajo prednost pri sprejemu v vrtec, zato se njihovih vlog ne točkuje.
11. člen 
(1) Za ostale otroke komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok za sprejem otrok v vrtec tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila, enotno za cel vrtec.
(2) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka, in sicer tako, da ima prednost pri sprejemu v vrtec starejši otrok.
(3) Otroci se sprejemajo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosta mesta v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(4) Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij
Število točk
1.
Starša ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Jesenice 
(šteje se, da otrok v rejniški družini izpolnjuje pogoj stalnega prebivališča v Občini Jesenice, kadar ima njegov rejnik stalno prebivališče v Občini Jesenice, otrok pa vsaj začasno prebivališče na naslovu kjer ima rejnik stalno prebivališče).
30
2.
Oba starša sta zaposlena. 
Oba starša sta dijaka ali študenta, oziroma je eden od staršev dijak ali študent, drugi pa je zaposlen. 
Starš, ki sam izvaja neposredno skrb za otroka (varstvo in vzgojo otroka), pri katerem ima otrok prijavljeno stalno prebivališče, je zaposlen oziroma je dijak ali študent. 
Dijak ali študent dokazuje status dijaka ali študenta s potrdilom o vpisu za tekoče šolsko leto. 
Starš, ki sam izvaja neposredno skrb za otroka mora vrtcu predložiti ustrezno dokazilo, npr. akt sodišča, izpis iz matične knjige …
15
3.
Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem koledarskem letu (vloga oddana do 31. 12.) in v vrtec ni bil sprejet zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu.
10
4.
Družina ima več vzdrževanih otrok:
4a
5 otrok ali več
5
4b
4 otroke
4
4c
3 otroke
3
Otrok se vpisuje zadnje leto pred vstopom v šolo, oziroma ima odlog šolanja in pred tem še ni obiskoval vrtca.
20
12. člen 
(1) Vrtec v osmih dneh po seji komisije, v skladu s prednostnim vrstnim redom in glede na število prostih mest po oddelkih vrtca, odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, uvrsti na čakalni seznam po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega.
(2) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhajata seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavita na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(3) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo zakonitim zastopnikom, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(4) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo zakonitim zastopnikom, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
13. člen 
(1) Vrtec pošlje zakonitim zastopnikom v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so zakoniti zastopniki navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko zakoniti zastopniki v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto. Svet vrtca o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(3) O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči zakonitemu zastopniku, kot to določa veljavna zakonodaja na področju predšolske vzgoje. Zoper odločitev sveta vrtca lahko zakoniti zastopniki sprožijo upravni spor.
(4) Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
SPREJEM OTROKA V VRTEC 
14. člen 
(1) Vrtec zakonitim zastopnikom otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da je zakoniti zastopnik umaknil vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpiše pogodbe z vrtcem oziroma ne zaprosi za podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov. V tem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe zakonitega zastopnika otroka, ki je naslednji v vrsti na čakalnem seznamu in izpolnjuje pogoje za vključitev v vrtec.
(2) Zakoniti zastopniki oziroma starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
15. člen 
(1) Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme v vrtec otrok, ki je na čakalni listi uvrščen najvišje, izpolnjuje pogoje za vključitev v vrtec in ustreza pogojem izpraznjenega mesta.
(2) Če otrok do objave javnega vpisa novincev za novo šolsko leto v vrtec ni bil sprejet, zakoniti zastopnik ponovno odda vlogo za vpis otroka v vrtec v okviru tega javnega vpisa.
16. člen 
Zakoniti zastopnik lahko izpiše otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice (Uradni list RS, št. 16/11).
18. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-29/2018
Jesenice, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti