Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2838. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«, stran 7725.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 6. redni seji dne 17. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« 
1. člen 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na območju kopališča Debeli rtič, ki obsega parcele št. 1744/4, 1751/1 in 1754/1, vse k.o. Jernej.
2. člen 
Cilji ureditve javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem kopališča in Krajinskega parka Debeli rtič z osebnimi vozili. Cilj je tudi doslednejši nadzor nad spoštovanjem varstvenih režimov po Odloku o Krajinskem parku Debeli rtič.
3. člen 
Za obravnavano javno parkirišče lahko poleg občinskega prekrškovnega organa izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnem parkirišču tudi upravljalec parkirišča.
Uporabniki javnega plačljivega parkirišča so dolžni plačati parkirnino na predpisan način na plačilnem terminalu. V primeru izgube parkirnega listka upravljavec zaračuna nadomestilo parkirnine na podlagi cenika.
Če uporabnik parkirišča ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Ankaran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
4. člen 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim za obravnavani parkirišči določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki in
– pogoje uporabe parkirišča.
Županu se priporoči usklajevanje parkirnine in režima na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter pokritje stroškov izvajanja javne službe.
5. člen 
Župan izda sklep iz 4. člena tega sklepa v roku, ki omogoča, da se javna služba uveljavi oziroma takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.054/2019
Ankaran, dne 17. septembra 2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 4, comma primo del Decreto sui servizi pubblici economici locali non essenziali »gestione di alcuni parcheggi pubblici« (Pubblicazioni, n. 45/01, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 1/12) ed ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale n. 17/15) il Consiglio comunale di Ancarano in occasione della 6. seduta ordinaria del 17. 9. 2019 ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
di introduzione del servizio pubblico di »gestione di alcuni parcheggi pubblici« nel parcheggio »Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare« 
Art. 1 
Il servizio pubblico economico non essenziale »gestione di alcuni parcheggi pubblici« viene introdotto nell'area dello stabilimento balneare Punta Grossa che comprende le particelle n. 1744/4, 1751/1 e 1754/1, tutte c.c. Bartolomeo.
Art. 2 
L'obiettivo della regolamentazione del servizio pubblico nel parcheggio »Parco naturale Punta Grossa – parcheggio stabilimento balneare« è garantire la possibilità di sosta ai visitatori con veicoli dello stabilimento balneare e del Parco naturale Punta Grossa. Ulteriore obiettivo è anche esercitare un controllo più coerente sul rispetto del regime di tutela ai sensi del Decreto sul Parco naturale Punta Grossa.
Art. 3 
Per quanto attiene il parcheggio pubblico in esame i controlli dei pagamenti delle soste vengono svolti dal gestore del parcheggio.
Gli utenti del parcheggio pubblico a pagamento devono pagare la sosta nel modo prescritto presso la cassa automatica. In caso di mancato pagamento della sosta ovvero in caso di perdita del biglietto il gestore richiede il pagamento secondo il tariffario in vigore.
Nel caso l'utente non dovesse corrispondere il pagamento della sosta, il gestore presenterà richiesta di avvio di procedura di violazione, come danneggiato, all'organo accertatore delle violazioni del Comune di Ancarano.
Art. 4 
Con il provvedimento di cui all'art. 5 del Decreto sui servizi pubblici economici locali non essenziali »gestione di alcuni parcheggi pubblici« il Sindaco, tra l'altro, nel trattamento della questione dei parcheggi ha deciso:
– il metodo di controllo sull'utilizzo del parcheggio che si basa sul sistema automatico di erogazione biglietti e pagamento soste e
– le condizioni di utilizzo del parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda di regolamentare i pagamenti delle soste e il relativo regime in modo tale da raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente deliberazione e coprire i costi dell'esecuzione del servizio pubblico.
Art. 5 
Il Sindaco emette ordinanza nei termini di cui all'art. 4 della presente deliberazione entro tempi che permettano l'immediato svolgimento del servizio pubblico ovvero subito dopo l'allestimento del parcheggio.
Art. 6 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.054/2019
Ancarano, 17 settembre 2019
Il sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost