Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2837. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran, stran 7719.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 6. redni seji dne 17. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran 
1. člen 
(uvod) 
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim aktom in se bodo prvič opremljali s cestnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali javnimi površinami oziroma bodo spreminjali zmogljivost objekta ali spreminjali njegovo namembnost.
3. člen 
(pojmi) 
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
Gradbena parcela stavbe
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu,
BTP
bruto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836,
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
BTP stavbe,
AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
Psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
4. člen 
(oskrbno območje) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine.
5. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme so povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).
6. člen 
(obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe [Cpo] in bruto tlorisne površine objekta [Cto] s posamezno vrsto komunalne opreme)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe in m2 bruto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice:
obstoječa komunalna oprema
Cpo
Cto
cestno omrežje (CESo)
17,50
48,00
kanalizacijsko omrežje (KANo)
5,40
11,00
vodovodno omrežje (VODo)
6,50
17,00
javne površine (JPo)
0,70
2,00
7. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega odstavka tega člena:
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
 
(3) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba, in sicer:
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju;
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti, se komunalna oprema določi ob smiselnem upoštevanju desetega odstavka 14. člena.
8. člen 
(določitev površin za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne površine objekta se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp), ki znaša 2,5.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in
– pri odmeri komunalnega prispevka v skladu z osmim odstavkom 14. člena tega odloka.
(5) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na način iz drugega odstavka tega člena.
9. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe [Dpo] in deležem površine objekta [Dto] je na celotnem oskrbnem območju enako in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
10. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
Faktor namembnosti objektov (Fn) je na celotnem oskrbnem območju enako in znaša:
vrsta objekta
Fn
STAVBE
1,30
GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
0,50
11. člen 
(prispevna stopnja) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme enaka na celotnem oskrbnem območju in znaša:
obstoječa komunalna oprema
psz
cestno omrežje (CESo)
1 (100 %)
kanalizacijsko omrežje (KANo)
1 (100 %)
vodovodno omrežje (VODo)
1 (100 %)
javne površine (JPo)
1 (100 %)
12. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena zavezancu upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:
– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ali
– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka.
(3) V primeru povečanja zmogljivosti objekta, kjer ne pride do spremembe površine gradbene parcele stavbe, se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo upošteva zgolj del, vezan na površino objekta. Tako se v primeru tovrstne gradnje bruto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med bruto tlorisno površino novega objekta in bruto tlorisno površino obstoječega objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izračuna na naslednji način:
KPobstoječa(i) = (ASTAVBA, NOVA ASTAVBA, OBSTOJEČA) x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(4) V primeru spremembe namembnosti objekta za obstoječe objekte, katerim se bruto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja namembnosti, ki je določen z 10. členom tega odloka ter bruto tlorisne površine objekta, katerim se spreminja namembnost. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:
KPobstoječa(i) = ASTAVBA x Cto(i) x Dto x (Fn, NOVA – Fn, OBSTOJEČA) x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
13. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost ali namembnost objekta.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo,
– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
14. člen 
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odmerne odločbe iz prvega odstavka tega člena je 15 dni od popolne vloge.
(4) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.
(5) Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
(6) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(7) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(8) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(9) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi graditve objekta, ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo preko nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali pogodbe o opremljanju, se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.
(10) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
15. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.
16. člen 
(vračilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.
17. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport.
18. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred pričetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
19. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.052/2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 153 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 61/17), del Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e della Deliberazione sulle basi di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione già esistenti come anche sul calcolo e la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 20/19, 30/19 – mod., 34/19), del Regolamento sulle modalità di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti in base ai costi medi di urbanizzazione dei terreni edificabili, con tipologie specifiche di opere di urbanizzazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 66/18) e dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 17/15) il Consiglio comunale in occasione della 6. seduta ordinaria del 17. 9. 2019 ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sulle basi di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nell'area del Comune di Ancarano
Articolo 1 
(introduzione) 
Con la presente deliberazione si approvano le basi di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione già esistenti sul territorio del Comune di Ancarano (d'ora innanzi: deliberazione).
Articolo 2 
(oggetto del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
Oggetto di calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione sono gli edifici previsti ed esistenti, la cui edificazione ovvero pianificazione avviene ai sensi del piano regolatore comunale e i quali verranno forniti per la prima volta di rete stradale, fognaria, idrica o superfici pubbliche, integrandone i volumi o la destinazione d'uso.
Articolo 3 
(definizioni) 
Le abbreviazioni e i termini utilizzati nella presente deliberazione hanno il seguente significato:
le opere di urbanizzazione sono:
– strutture e reti di infrastrutture destinate allo svolgimento di servizi pubblici economici locali obbligatori in materia di tutela dell'ambiente ai sensi delle norme che regolamentano il settore ambientale, 
– strutture e reti di infrastrutture destinate allo svolgimento di servizi pubblici economici facoltativi a livello locale ai sensi delle norme che regolamentano il settore energetico in aree ove gli allacciamenti sono obbligatori, 
– strutture di beni pubblici edificati ossia: strade comunali, parcheggi pubblici ed altre superfici pubbliche di proprietà pubblica;
il lotto edificabile dell’edificio è:
il terreno, composto da una o più particelle fondiarie o loro parti, su cui si trova ovvero è prevista la presenza di un edificio, con superfici allestite ed asservite al predetto edificio ovvero con superfici, di cui è prevista la sistemazione;
SPL:
è la superficie in pianta lorda, calcolata in conformità con SIST ISO 9836;
AGP:
è la superficie del lotto edificabile dell'edificio;
ASTAVBA:
è la superficie in pianta lorda dell'edificio;
AGIO:
è la superficie dell’opera di ingegneria civile;
Dpo:
è la quota del lotto edificabile dell'edificio necessaria per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti;
Dto:
è la quota della superficie dell'edificio necessaria per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti;
Cpo(i):
sono i costi delle singole opere di urbanizzazione esistenti al m2 del lotto edificabile dell'edificio;
Cto(i):
sono i costi delle singole opere di urbanizzazione esistenti al m2 della superficie in pianta lorda;
Fn:
è il fattore di destinazione d'uso dell'edificio rispetto alla destinazione;
Psz(i):
è l’aliquota contributiva del soggetto passivo per ogni singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti ( %);
i:
è la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti;
KPobstoječa(i):
è l’importo della quota del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti;
KPobstoječa(i):
è l’importo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, imputato al soggetto passivo.
Articolo 4 
(area di pertinenza) 
Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è commisurato sull'intero territorio comunale.
Articolo 5 
(costi delle opere di urbanizzazione esistenti) 
I costi delle opere di urbanizzazione esistenti sono stati tratti dal Regolamento sulle modalità di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti in base ai costi medi di urbanizzazione dei terreni edificabili con le singole tipologie delle opere di urbanizzazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 66/18).
Articolo 6 
(costi calcolati delle opere di urbanizzazione al m2 del lotto edificabile dell'edificio [Cpo] e della superficie in pianta lorda della struttura [Cto] con la singola tipologia delle opere di urbanizzazione)
I costi delle opere di urbanizzazione al m2 del lotto edificabile dell'edifico e al m2 della superficie in pianta lorda dell'edificio si calcolano come indicato nelle seguenti tabelle:
opere di urbanizzazione esistenti
Cpo
Cto
rete stradale (CESo)
17,50
48,00
rete fognaria (KANo)
5,40
11,00
rete idrica (VODo)
6,50
17,00
superfici pubbliche (JPo)
0,70
2,00
Articolo 7 
(calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
(1) l contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti viene calcolato nel seguente modo:
– EDIFICI
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
(2) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti si calcola quale insieme degli importi dei contributi afferenti agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti di cui al primo capoverso del presente articolo:
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(3) Nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti vengono definite innanzitutto le tipologie delle opere di urbanizzazione esistenti, alle quali il soggetto passivo allaccia il proprio edificio ovvero gli viene data l'autorizzazione di utilizzo, cioè:
– se il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato per scopi costruttivi, le opere di urbanizzazione vengono stabilite in base alla documentazione inoltrata per il rilascio della concessione edilizia. Se l'edificio viene allacciato alle opere di urbanizzazione esistenti indirettamente per mezzo delle opere di urbanizzazione nuove nell’ambito del programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione o alle opere di urbanizzazione nuove come da contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, per il quale il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione non viene approvato, la singola tipologia delle opere di urbanizzazione viene stabilita in base al programma e al contratto di realizzazione;
– se il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato per migliorare il grado di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione vengono definite in termini di congrua considerazione ex art. 14, comma 10.
Articolo 8 
(definizione delle superfici per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
(1) La superficie del lotto edificabile dell'edificio e la superficie in pianta lorda della struttura vengono stabilite in base alla documentazione inoltrata ai fini del rilascio della concessione edilizia.
(2) Nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dovuto al miglioramento del grado di urbanizzazione, il calcolo del predetto, invece che sulla superficie del lotto edificabile dell'edificio, viene valutato considerando la superficie stabilita con la moltiplicazione della superficie del terreno sotto l'edificio e il fattore di calcolo della superficie (Fp), che ammonta a 2,5.
(3) Nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dovuto al miglioramento del grado di urbanizzazione, per il calcolo del predetto viene presa in considerazione la superficie in pianta lorda dell'edificio, definita in base alla superficie in pianta netta ricavata dai registri ufficiali degli immobili, e moltiplicata con il fattore 1,2. Se il soggetto passivo dovesse dimostrare che l'effettiva superficie in pianta lorda dell'edificio è minore della superficie in pianta lorda, stabilita nel predetto modo, allora nel calcolo viene presa in considerazione la superficie minore.
(4) Le disposizioni di cui al secondo e terzo capoverso del presente articolo trovano applicazione anche quando non sono disponibili dati più precisi sulla superficie del lotto edificabile e sulla superficie in pianta lorda dell'edificio, ovvero nei seguenti casi:
a. commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione prima della regolarizzazione degli edifici esistenti, se quest'ultimo non è stato commisurato e versato ovvero se non sono state onorate le obbligazioni connesse con il pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione in altro modo, e
b. commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 8 della presente deliberazione.
(5) Nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dovuto all'edificazione di edifici, ai quali ai sensi della legge, che regolamenta la pianificazione territoriale, non vengono stabiliti lotti edificabili in quanto vengono costruiti su terreni non edificabili, nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione invece della superficie del lotto edificabile dell'edificio viene considerata la superficie, stabilita come indicato al secondo capoverso del presente articolo.
Articolo 9 
(rapporto tra la quota del lotto edificabile e la quota della superficie dell'edificio) 
Il rapporto tra la quota del lotto edificabile dell'edificio [Dpo] e la quota della superficie dell'edificio [Dto] su tutta l'area in questione è uguale ed ammonta a Dpo = 0,3 e Dto = 0,7.
Articolo 10 
(fattore di destinazione dell'edificio) 
Il fattore di destinazione degli edifici (Fn) è uguale su tutto il territorio in questione ed ammonta a:
Tipologia di edificio
Fn
EDIFICI
1,30
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
0,50
Articolo 11 
(aliquota) 
L'aliquota destinata al soggetto passivo (psz) è la quota proporzionale dei costi delle opere di urbanizzazione esistenti per unità di misura, che viene trasferita sul predetto a titolo di pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione. L'aliquota destinata al soggetto passivo (psz) per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti è uguale su tutto il territorio in questione ed ammonta a:
opere di urbanizzazione esistenti
psz
rete stradale (CESo)
1 (100 %)
rete fognaria (KANo)
1 (100 %)
rete idrica (VODo)
1 (100 %)
superfici pubbliche (JPo)
1 (100 %)
Articolo 12 
(esempi specifici di calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
(1) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, commisurato al soggetto passivo in seguito alla modifica dei volumi e della destinazione dell'edificio, viene calcolato prendendo in considerazione l'importo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dopo e prima la modifica dei volumi o della destinazione d’uso. Al soggetto passivo viene commisurato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che rappresenta la differenza positiva tra quello conteggiato dopo e prima la modifica dei volumi o della destinazione. Se la differenza risultasse negativa, con la deliberazione di commisurazione si accerta che il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è già stato versato.
(2) Nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti ai fini della costruzione sul terreno, sul quale è già stato commisurato e pagato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per scopi costruttivi, con l'applicazione opportuna delle statuizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, al soggetto passivo si considera l'avvenuto assolvimento del pagamento nei seguenti casi:
– se non è stata acquisita la concessione edilizia per l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione e non è stato avanzato il diritto di rimborso del predetto per le opere di urbanizzazione esistenti o
– se la concessione edilizia per l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, non è più valida, o se l'inizio della costruzione dell'edificio non ha avuto luogo e non è stata fatta la richiesta di rimborso del predetto contributo.
(3) Nel caso di aumento dei volumi dell'edificio, senza modifiche della superficie del lotto edificabile, nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti si considera solo la parte connessa con la superficie dell'edificio stesso. Per queste tipologie di costruzione la superficie in pianta lorda dell'edificio viene calcolata quale differenza tra la superficie in pianta lorda del nuovo edificio e la superficie in pianta lorda dell'edificio esistente. Al soggetto passivo viene imposto il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che rappresenta la differenza positiva tra quello conteggiato dopo e prima la modifica dei volumi. Se la differenza risultasse negativa, con la deliberazione di commisurazione si accerta che il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è già stato versato.
La commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene calcolata nel seguente modo:
KPobstoječa(i) = (ASTAVBA, NOVA ASTAVBA, OBSTOJEČA) x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(4) In caso di modifica della destinazione dell'edificio per strutture esistenti, la cui superficie in pianta lorda non viene modificata, il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato sulla modifica del fattore di destinazione, stabilito all'art. 10 della presente deliberazione e sulla superficie in pianta lorda dell'edificio cui viene modificata la destinazione. Al soggetto passivo viene imposto il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che rappresenta la differenza positiva tra quello conteggiato dopo e prima la modifica della destinazione. Se la differenza risultasse negativa, con la deliberazione di commisurazione si accerta che il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è già stato versato.
La commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione avviene secondo la seguente formula:
KPobstoječa(i) = ASTAVBA x Cto(i) x Dto x (Fn, NOVA – Fn, OBSTOJEČA) x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
Articolo 13 
(soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
(1) Il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è l'investitore ovvero il proprietario dell'edificio, che allaccia ex novo il proprio edificio alle opere di urbanizzazione esistenti o che ne modifica i volumi o la destinazione.
(2) Il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è anche:
– il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove, previste dal programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, che si allacciano direttamente o indirettamente alle opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano sulle opere di urbanizzazione già edificate,
– l'investitore, che stipula con il comune il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le quali non è stato redatto un programma, le nuove opere di urbanizzazione, oggetto del contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, invece, si allacciano direttamente o indirettamente alle opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano sulle opere di urbanizzazione già edificate.
Articolo 14 
(commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti) 
(1) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti viene commisurato dall'organo comunale di competenza con deliberazione di commisurazione su richiesta del soggetto passivo o quando un'unità amministrativa a nome del soggetto passivo riceve comunicazione sulla completezza della domanda inoltrata per il rilascio della concessione edilizia.
(2) Alla richiesta del soggetto passivo o alla comunicazione sulla completezza della domanda inoltrata per il rilascio della concessione edilizia deve essere allegata la parte del progetto per l'acquisizione della concessione edilizia che è necessaria per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione.
(3) Il termine di emissione della deliberazione di commisurazione di cui al presente articolo ammonta a 15 gg dall'accertamento della completezza della domanda.
(4) Avverso la deliberazione di commisurazione è possibile presentare ricorso, in merito al quale decide il Sindaco. Il termine per la decisione sul ricorso è di 15 gg.
(5) Se non si dovesse decidere sulla commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione entro il termine di cui al terzo e quarto capoverso del presente articolo, il pagamento dello stesso non rappresenta condizione di rilascio della concessione edilizia.
(6) Il comune stabilisce la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti per scopi costruttivi o in vista del miglioramento del grado di urbanizzazione.
(7) Per la commisurazione dovuta per scopi costruttivi si considera anche la commisurazione per la regoarizzazione della costruzione, in conformità con le norme in materia di edilizia.
(8) Il comune può disporre d'ufficio la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti anche dopo la commisurazione del contributo stesso effettuata per scopi costruttivi e l'edificio verrà allacciato successivamente ad una nuova tipologia di opere di urbanizzazione esistenti, per la quale il contributo non è stato ancora commisurato e non si tratta di miglioramento del grado di urbanizzazione del terreno edificabile.
(9) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti si attribuisce con deliberazione di commisurazione. Se la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti avviene in seguito alla costruzione dell'edificio che verrà allacciato alle opere di urbanizzazione esistenti indirettamente per mezzo delle opere di urbanizzazione nuove, stabilite dal programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione o con contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, viene emessa la deliberazione di commisurazione con la quale si attribuisce il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove e quelle esistenti.
(10) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione in vista del miglioramento del grado di urbanizzazione viene commisurato se il terreno viene attrezzato con ulteriori tipologie di opere di urbanizzazione, alle quali l'edificio esistente sino d’allora non poteva essere allacciato ovvero non poteva usufruirne.
Articolo 15 
(pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene pagato in soluzione unica.
Articolo 16 
(rimborso del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti) 
(1) Se l'investitore dovesse pagare il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dovuto all'edificazione e la concessione edilizia per l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo per le opere di urbanizzazione esistenti, non fosse più valida, e in effetti le opere edili non fossero nemmeno iniziate, ha diritto di rimborso del predetto contributo.
(2) L'investitore può richiedere il rimborso del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione di cui al capoverso precedente entro un termine di cinque anni dalla scadenza della validità della concessione edilizia.
Articolo 17 
(esenzioni comunali dal pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione non deve essere versato per la costruzione di case popolari e per specifiche tipologie di edifici di interesse pubblico nei quali l'investitore è il comune stesso e sono dedicati a istruzione, attività scientifica, di ricerca e sanitaria, musei, biblioteche, stazione dei vigili del fuoco, enti di culto e sport.
Articolo 18 
(conclusione procedimenti) 
I procedimenti di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, avviati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, si concludono ai sensi delle norme attualmente in vigore.
Articolo 19 
(entrata in vigore ed applicazione) 
La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.052/2019
Il sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost