Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2749. Uredba o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku, stran 7473.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku 
1. člen 
V Uredbi o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(prijava) 
(1) Kandidat v prijavi navede osebno ime, elektronski naslov za obveščanje in komuniciranje z izvajalcem izpita, EMŠO, vrsto in raven izobrazbe, podatek o stopnji izpita, ki ga bo opravljal, in podatek o plačniku. Kandidat v prijavi lahko navede tudi telefonsko številko. Izvajalec izpita osebne podatke obdeluje z namenom pristopa in opravljanja izpita.
(2) Prijava se pošlje izvajalcu izpita praviloma po elektronski poti.
(3) Izvajalec izpita obvesti kandidata o sestavi izpitne komisije, času in kraju opravljanja izpita najmanj deset dni pred opravljanjem izpita.«.
2. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek in druge predpise, potrebne za rešitev pisne naloge, ki jih določi član izpitne komisije in zagotovi izvajalec izpita.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pisno nalogo pripravi član izpitne komisije in jo dostavi izvajalcu izpita najmanj pet delovnih dni pred izpitom. Če izpit opravlja več kandidatov, se pripravijo različne pisne naloge.«.
3. člen 
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ustni del izpita obsega pregled pisne naloge in preizkus znanja po programu glede na stopnjo izpita.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se na podlagi pregleda pisne naloge ugotovi, da kandidat ni strokovno usposobljen za samostojno vodenje oziroma odločanje v upravnem postopku, se oceni z oceno »neuspešno«, preizkus znanja iz prejšnjega odstavka pa se ne opravlja.«.
4. člen 
V 16. členu se drugi odstavek črta.
5. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se potrdilo ne izda po opravljenem izpitu, se pošlje po pošti.«.
6. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri ponovnem opravljanju izpita kandidat opravlja pisni in ustni del izpita.«.
7. člen 
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je kandidata k opravljanju izpita prijavil organ, se upravičenost razlogov za odstop ugotavlja na podlagi pisne obrazložitve odgovorne osebe organa, ki je kandidata prijavil k izpitu, in predloženih dokazil. Če se je kandidat k opravljanju izpita prijavil sam, se upravičenost razlogov ugotavlja na podlagi pisne obrazložitve kandidata in predloženih dokazil. Organ oziroma kandidat mora predložiti pisno obrazložitev v dveh delovnih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.«.
8. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(zapisnik) 
(1) Zapisnik o opravljanju pisnega in ustnega dela izpita se hranita trajno.
(2) Če izvajalec izpita preneha izvajati izpite, najpozneje v dveh mesecih izroči zapisnik o opravljanju pisnega in ustnega dela izpita ministrstvu, pristojnemu za upravo. O izročitvi in prevzemu se naredi zapisnik.«.
9. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
(imenovanje članov izpitne komisije) 
(1) Člane izpitne komisije imenuje minister, pristojen za upravo, za pet let.
(2) Kandidati za člane izpitnih komisij se pozovejo z javnim pozivom, ki se objavi najmanj šest mesecev pred iztekom obdobja, za katero so imenovani obstoječi člani izpitne komisije. Poziv se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
(3) Član izpitne komisije je lahko oseba, ki je strokovnjak za upravni postopek in izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima opravljen izpit iz upravnega postopka,
– obvlada slovenski jezik,
– ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, in
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega zadnjih pet let pri odločanju v upravnem postopku oziroma pri opravljanju drugih zahtevnih nalog na področju upravnega procesnega prava.
(4) Ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka je član izpitne komisije lahko sodnik Upravnega sodišča Republike Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
(5) Med kandidati za člane izpitne komisije, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, minister, pristojen za upravo, določi člane izpitne komisije.
(6) O imenovanju v izpitno komisijo se člani izpitnih komisij obvestijo v dveh mesecih od objave poziva.«.
10. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(dolžnosti članov izpitne komisije) 
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo vestno, strokovno in nepristransko opravljati delo v izpitni komisiji.
(2) Člani izpitne komisije in zapisnikar takoj, ko izvedo za razlog, zaradi katerega ne bi mogli opraviti dela v izpitni komisiji, o tem obvestijo izvajalca izpitov.
(3) Minister, pristojen za upravo, razreši člana izpitne komisije ali zapisnikarja, če krši dolžnost obveščanja, izpitni red in druge dolžnosti, določene s to uredbo.«.
11. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku besedi »en mesec« nadomestita z besedama »petnajst dni«.
Četrti odstavek se črta.
12. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(cena izpita) 
Cena izpita se določi z odlokom. Izvajalci izpita ne morejo določiti nižje ali višje cene.«.
13. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
(plačilo za delo v komisiji) 
Članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada plačilo za delo v izpitni komisiji v višini, določeni z odlokom.«.
14. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(povračilo potnih stroškov) 
Izpitni komisiji in zapisnikarju pripada kilometrina v višini, ki jo prejmejo javni uslužbenci kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(1) Do določitve cene izpita iz spremenjenega 25. člena uredbe in plačila za delo v izpitni komisiji iz spremenjenega 26. člena uredbe se za določanje cene izpita in plačila za delo v izpitni komisiji uporabljata 25. in 26. člen Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13).
(2) Vlada izda odlok iz spremenjenega 25. in 26. člena uredbe v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
16. člen 
Kandidati, ki so se prijavili na izpit do uveljavitve te uredbe, opravljajo strokovni izpit po Uredbi o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13).
17. člen 
Člani izpitnih komisij, ki so imenovani na podlagi Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13), opravljajo naloge do izteka obdobja, za katero so imenovani.
18. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2019
Ljubljana, dne 10. oktobra 2019
EVA 2019-3130-0023
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost