Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2742. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 – rebalans I., stran 7457.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 5. seji dne 3. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 – rebalans I. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans leto 2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.925.290
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.173.290
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.786.530
700 Davki na dohodek in dobiček
3.400.000
703 Davki na premoženje
259.230
704 Domači davki na blago in storitve
122.300
706 Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
386.760
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
228.260
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
13.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
46.000
714 Drugi nedavčni prihodki
92.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
62.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
60.000
73
PREJETE DONACIJE
3.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
3.687.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.687.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.000.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.620.961
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.574.796
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
304.580
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.813
402 Izdatki za blago in storitve
1.204.403
403 Plačila domačih obresti
1.000
409 Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.382.785
410 Subvencije
353.850
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.534.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
61.800
413 Drugi domači transferi
433.135
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.635.680
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.635.680
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
27.700
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
25.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
–1.695.671
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.706.140
500 Domače zadolževanje
1.706.140
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
42.400
550 Odplačila domačega dolga
42.400
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–31.931
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.663.740
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
1.695.671
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
31.931
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2019 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se 13. člen spremeni tako, da glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 1.706.140 Eur.
Občina Žužemberk v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-54/2018
Žužemberk, dne 4. oktobra 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež