Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2483. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2019/2020, stran 6763.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 6. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18 in 50/19) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2019/2020 
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2019/2020, za izvajanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 37), in sicer:
– način izračuna stroškov prestrukturiranja vinogradov in
– višino priznane vrednosti izpada dohodka.
II 
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz Priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III 
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča, ki zajema tako založno gnojenje in pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini, ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;
2. postavitev opore, ki pomeni postavitev končne opore in zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk, ki zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana na podlagi povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;
4. navoz zemlje na površino, ki zajema navoz zemlje le na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda. Ukrep iz te točke je mogoče uveljavljati le v vinorodnem okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik, ki pomeni oporo, potrebno za gojitveno obliko latnik, in zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico. Ukrep iz te točke je mogoče uveljavljati le v vinorodnem okolišu Kras;
6. naprava ozkih teras, ki pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada, ki pomeni posaditev vinograda s cepljenkami kategorije bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
IV 
(1) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri lastni predelavi grozdja, določena na podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega grozdja za predelavo, z upoštevanjem stroškov za kmetijska zemljišča in večkratnika za vino, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski dohodek, znaša 3.393 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 2.262 EUR/ha.
(2) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri prodaji grozdja za nadaljnjo predelavo, določena na podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega grozdja za predelavo, z upoštevanjem stroškov za kmetijska zemljišča, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski dohodek, znaša 1.131 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 754 EUR/ha.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2019
Ljubljana, dne 5. septembra 2019
EVA 2019-2330-0032
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik