Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2478. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 6753.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) na 7. redni seji dne 21. 8. 2019 sprejel
O D L O K 
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom občinski svet določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa in za razvojne ter strokovne naloge na področju športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Sredstva se zagotovijo letno v proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Občina v okviru danih možnosti uresničuje javni interes v športu. To realizira predvsem tako, da:
– zagotavlja sredstva za realizacijo letnega programa športa v občini,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte, na katerih je možno izvajati in razvijati posamezne športne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
3. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci letnega programa športa so:
– športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci iz prejšnjega člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani in delujejo najmanj štiri leta pred vložitvijo vloge za sofinanciranje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva in zveze),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.
III. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev športnih programov in področij) 
V skladu s tem pravilnikom se sofinancirajo naslednji programi in področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov (tudi s posebnimi potrebami)
– predšolski otroci 
– šoloobvezni otroci 
– otroci s posebnimi potrebami 
– mladina 
– mladina s posebnimi potrebami 
– študenti 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
– športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Športna rekreacija
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
– Vzdrževanje športnih objektov
– Sofinanciranje najema telovadnice
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– Založništvo v športu
– Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– Športne prireditve
IV. ŠPORTNI PROGRAMI 
6. člen 
(prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov) 
1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Programi, ki se sofinancirajo na lokalni ravni:
– Mali sonček (sofinancira se strokovni kader, objekt, knjižice, medalje in diplome).
– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in objekt za izvedbo 10-urnega plavalnega tečaja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok).
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader za izvedbo enodnevnega izleta za skupino do 20 otrok).
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci kot 60-urne programe za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok. Sofinancira se strokovni kader in objekt.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1/A, ki je v prilogi tega pravilnika.
1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe v času od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolskega programa. Programi, ki jih sofinancira Občina Sveti Jurij ob Ščavnici:
– Zlati sonček (sofinancira se strokovni kader, objekt, knjižice, medalje in diplome).
– Krpan (sofinancira se material: knjižice, medalje in diplome).
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci kot 80-urne programe za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok. Sofinancira se strokovni kader in objekt.
– Organizacija in izpeljava šolskih športnih tekmovanj.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1/B, ki je v prilogi tega pravilnika.
1.3. Prostočasna športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira strokovni kader in objekt za programe, ki obsegajo 80 ur na skupino, v kateri je 10 otrok. Sofinancirajo se tudi programi Zlati sonček, Krpan, prilagajanja na vodo in organizacija ter izvedba šolskih športnih tekmovanj OŠ s prilagojenim programom.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1/B, ki je v prilogi tega pravilnika.
1.4. Prostočasna športna vzgoja mladine
Prostočasna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih v starosti od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe.
1.5. Prostočasna športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira objekt in strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 mladih.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1/B, ki je v prilogi tega pravilnika.
1.6. Prostočasna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentov.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1/B, ki je v prilogi tega pravilnika.
7. člen 
(športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) 
1.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov (panožne športne šole) morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z resornim ministrstvom in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine z naslednjim obsegom treninga:
1.
Cicibani, cicibanke
240 ur
2.
Mlajši dečki in deklice
240 do 400 ur
3.
Starejši dečki in deklice
300 do 800 ur
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti in nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost vadbenih skupin:
– Individualne športne panoge: najmanj 6 in največ 11 otrok v skupini,
– Kolektivne športne panoge: najmanj 12 in največ 23 otrok v skupini.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2/A in 2/B, ki je v prilogi tega pravilnika.
1.2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Izvajalci teh programov (panožne športne šole) morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z resornim ministrstvom in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne panoge in je lahko od 400 do 1100 ur.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira objekt in strokovni kader.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2/A in 2/B, ki je v prilogi tega pravilnika.
Sofinanciranje za kategorizirane športnike mladinskega razreda se izvaja v naslednji višini:
Status
Točke
Športnik mladinskega razreda
460 točk
Sofinanciranje kategoriziranih športnikov mladinskega razreda se izvaja skozi program izvajalca letnega programa športa.
8. člen 
(kakovostni šport) 
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V program so vključeni registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira najem objekta za 320 ur programa in strokovni kader.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 4, ki je v prilogi tega pravilnika.
Športniki s statusom državnega razreda se dodatno sofinancirajo po naslednjem ključu:
STATUS
TOČKE
Športnik državnega razreda
620 točk
Sofinanciranje kategoriziranih športnikov državnega razreda se izvaja skozi program izvajalca letnega programa športa.
9. člen 
(vrhunski šport) 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira programe posameznih športnikov, ki dosegajo po kriterijih za kategoriziranje športnikov RS Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez naslednji status: športnik svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ne glede na športno panogo.
Merila za posamezen status vrhunskega športnika:
STATUS
TOČKE
Športnik svetovnega razreda
1.150 točk
Športnik mednarodnega razreda
1.000 točk
Športnik perspektivnega razreda
770 točk
Sofinanciranje kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda se izvaja skozi program izvajalca letnega programa športa.
10. člen 
(šport invalidov) 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira objekt in strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 3, ki je v prilogi tega pravilnika.
11. člen 
(športna rekreacija) 
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 članov in članic, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa se sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 3, ki je v prilogi tega pravilnika.
12. člen 
(razvrščanje športnih panog) 
Zaradi specifičnosti vsebin športnih programov so športne panoge razvrščene na naslednje skupine:
– izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka,
– izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka,
– izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
– drugi izvajalci (miselne igre – vrednotenje po individualnih športih).
Kriteriji vsebine športne panoge so smiselno zajeti v tabelah v prilogi v tabelah od 1 do 4.
V. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
13. člen 
(vzdrževanje športnih objektov) 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira vzdrževanje odprtih in pokritih športnih objektov v občini in najem telovadnice.
Vrednost točke se določi tako, da se obseg sredstev za vzdrževanje športnih objektov deli s skupnim številom točk, kot sledi:
1. Odprti športni objekti:
Izhodišče za vrednotenje odprtih športnih objektov je 0,1 točke/m2. Z ozirom na zahtevnost vzdrževanja so odprti športni objekti razvrščeni v štiri razrede:
1. razred: 100 % dejanske kvadrature
– travnata igrišča za nogomet.
2. razred: 60 % dejanske kvadrature
– tenis igrišča
– zunanje strelišče/tarčno.
3. razred: 50 % dejanske kvadrature
– pomožna travnata igrišča za nogomet.
– odbojka na mivki.
4. razred: 30 % dejanske kvadrature
– asfaltna igrišča in ploščadi namenjene športu,
– spremljajoče in nefunkcionalne travnate površine.
Za izračun števila točk se razvrsti odprt športni objekt v ustrezen razred, izračuna se delež dejanske kvadrature, ki se pomnoži z izhodiščem za vrednotenje odprtih športnih objektov iz prve točke tega člena.
2. Pokriti športni objekti:
Izhodišče za vrednotenje pokritih športnih objektov je 0,9 točke/m2.
Za izračun števila točk za pokrite športne objekte se dejanska kvadratura pokritih športnih objektov pomnoži z izhodiščem za vrednotenje pokritih športnih objektov.
Najem telovadnice se sofinancira na podlagi predvidenega števila ur koriščenja telovadnice v tekočem koledarskem letu.
VI. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
14. člen 
(usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu) 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev povezanih s športom v skladu s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira:
– usposabljanje za naziv strokovni delavec 1., 2. in 3. stopnje,
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence).
Vlogo za sofinanciranje lahko podajo izvajalci letnega programa športa za svoje člane, ki bodo aktivno izvajali vadbo v enem od priznanih vsebin programov športa v občini. Z izvajalcem letnega programa športa mora imeti kandidat podpisano pogodbo, da bo po koncu usposabljanja še najmanj 2 leti delal v enem od programov. Nadaljnje usposabljanje se sofinancira tistim kandidatom, ki delajo kot strokovni delavci v posameznem športnem društvu že najmanj 2 leti z nižjim strokovnim nazivom.
Kot izpopolnjevanje veljajo le dejavnosti, ki so organizirane s tem namenom (trenerski seminarji, sodniški seminarji, tečaji za izpopolnjevanje, licenciranje).
Vloga izvajalca letnega programa športa mora vsebovati:
– razpis predlaganega izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja,
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vadbi v okviru športnega društva,
– dokazilo o uspešno opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziroma izpopolnjevanju.
Vloge izvajalcev letnega programa športa za pridobitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje se točkujejo:
I. stopnja usposobljenosti10 točk
II. stopnja usposobljenosti20 točk
III. stopnja usposobljenosti 30 točk
Izpopolnjevanje 5 točk.
15. člen 
(založništvo v športu) 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti. Pokrije se največ 50 % upravičenih stroškov, v primeru, da sredstva ne zadoščajo, se stroški vsem vlagateljem pokrijejo v premo-sorazmerno zmanjšanem deležu.
16. člen 
(znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu) 
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira projekte, ki jih sofinancira tudi pristojno ministrstvo oziroma je zanje zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso. Pokrije se največ 50 % upravičenih stroškov, v primeru, da sredstva ne zadoščajo, se stroški vsem vlagateljem pokrijejo v premo sorazmerno zmanjšanem deležu.
17. člen 
(informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa) 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira programe izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije na področju športa.
Pokrije se največ 50 % upravičenih stroškov, v primeru, da sredstva ne zadoščajo, se stroški vsem vlagateljem pokrijejo v premo sorazmerno zmanjšanem deležu.
VII. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
18. člen 
(športne prireditve) 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sofinancira občinske, medobčinske, državne in ostale športne prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo. V ta namen zagotavlja sofinanciranje stroškov za organizacijo in izvedbo:
– velike športne prireditve,
– športne prireditve na državni ravni,
– športno-rekreacijskih tekmovanj v obliki lig (rokomet, mali nogomet, namizni tenis ...),
– športno-rekreacijska tekmovanja v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, streljanje, tenis ...),
– propagandne akcije in prireditve za propagando in popularizacijo športnih dejavnosti,
– ostalih športnih prireditev, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini.
Športne prireditve se sofinancirajo, če se prireditev v celoti ali delno odvija na območju občine, če je prireditev v koledarju tekmovanj nacionalne panožne zveze (velja za državno in mednarodno raven) in če na njej nastopajo športniki iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 5, ki je v prilogi tega pravilnika.
VIII. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 
18. člen
(sprejemanje letnega programa športa) 
Letni program športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici sprejme Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. V letnem programu športa se določi športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna ter višino sredstev po programih in področjih.
19. člen
(prednostni program letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici) 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici vsako leto zagotovi sredstva za prednostni program, ki je opredeljen v tem členu pravilnika, in sicer:
– V letnem programu športa se vsako leto zagotovijo sredstva ekipi izvajalca letnega programa športa, ki tekmuje v I. državni ligi. Ekipi se poleg sofinanciranja stroškov objekta in strokovnega kadra, sofinancirajo tudi materialni stroški. Če ekipa izpade iz ravni prednostnega programa, je še eno leto sofinancirana po prednostnem programu, s čimer ji je omogočen ponovni prehod v višjo raven tekmovanja.
V primeru, da ekipa izstopi iz tekmovalnega sistema v letu sofinanciranja, se sofinanciranje izvede do konca koledarskega leta.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2A za kolektivne panoge in 2B za individualne panoge.
– V letnem programu športa se vsako leto zagotovijo sredstva za posamezne športnike, ki dosegajo po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez status športnika svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, mladinskega in državnega razreda, ne glede na športno panogo. Vrednotenje se izvede v skladu s 6., 8. in 9. členom tega pravilnika.
– V letnem programu športa se vsako leto zagotovijo sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerega vrednotenje je opredeljeno v 13. členu tega pravilnika.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA 
20. člen 
(javni razpis) 
V skladu z javno veljavno zakonodajo, tem odlokom in na podlagi sprejetega letnega programa športa objavi župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Javni razpis se objavi na spletni strani občine in v medobčinskem glasilu v mesecu decembru za prihodnje leto ali v mesecu januarju za tekoče leto, oziroma po sprejetju letnega programa športa.
Sklep o začetku javnega razpisa sprejme župan.
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in naslov naročnika,
– pravno podlago za javni razpis,
– vsebino,
– pogoje, ki jih mora izvajalec LPŠ izpolnjevati,
– višino sredstev za posamezna področja/vsebine,
– obdobje, za katero so izvajalcu LPŠ dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo prijavitelji podati vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o načinu pridobitve razpisne dokumentacije.
Prepozno prispele vloge se v neodprti kuverti vrnejo pošiljatelju. Izvajalce, ki niso podali popolnih vlog, se pozove, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo.
21. člen 
(komisija) 
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer iz:
– enega predstavnika občinske uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– štirih predstavnikov športnih društev iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Član komisije ne more biti zakoniti zastopnik izvajalca športnega programa, ki se prijavlja na javni razpis. Če je temu tako, se mora ta član izločiti iz postopka vrednotenja prijavljenih programov za čas ko se odloča o dodelitvi sredstev za dotično društvo, kar mora biti jasno razvidno v zapisniku.
Župan imenuje komisijo za obdobje svojega mandata.
Komisija se sestaja na sejah, ki lahko potekajo tudi dopisno. Komisija je sklepčna če je prisotna več kot polovica članov.
O izboru izvajalcev letnega programa športa in višini sredstev odloči občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici z odločbo, na katero lahko vlagatelji v roku 8 dni podajo pritožbo na župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
22. člen 
(naloge komisije) 
Naloge komisije so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
– pregled popolnih vlog ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa,
– priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila županu.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki sej komisije niso javni.
23. člen 
(vloge) 
(1) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in naveden javni razpis, na katerega se vloga nanaša. Vloga, ki ni pravilno označena, se vrne vlagatelju.
(2) Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je naveden v javnem razpisu, ne glede na način oddaje. Vloga, ki prispe po preteku roka, je prepozna in se s sklepom zavrže.
(3) Vloge morajo biti oddane na predpisanih obrazcih.
(4) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
24. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper slep ni dovoljena.
25. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove tiste predlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
26. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije župan ali od njega pooblaščena oseba izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(3) Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(4) Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
27. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz prejšnjega člena vloži ugovor. Vlagatelj mora v ugovoru natančno opredeliti razloge za pritožbo. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril in kriterijev za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
28. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, lokalna skupnost na spletni strani objavi rezultate razpisa.
29. člen 
(vsebina pogodbe) 
(1) V roku 30 dni po izbiri izvajalcev župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
(2) Pogodba o sofinanciranju programa športa za tekoče leto vsebuje naslednja določila:
– podatke obeh skleniteljev pogodbe,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg programa,
– višino dodeljenih sredstev,
– poimenska navedba kategoriziranih športnikov in višina sredstev za kategorizirane športnike,
– rok za oddajo letnega poročila,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po tromesečjih, oziroma mesečno za ekipe izvajalca letnega programa športa, ki tekmujejo v I. državni ligi.
30. člen 
(izpolnjevanje pogodbenih določil) 
(1) Izvajalci morajo o izvedbi letnega programa športa predložiti vsebinsko poročilo o izvedbi programov z opredeljenimi cilji in doseženimi rezultati ter finančnim poročilom do 31. marca naslednjega leta. Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. V kolikor v naslednjem proračunskem obdobju niso izbrani kot izvajalci letnega programa športa, sredstva za neizvedene programe vrnejo v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(2) Sredstva vrne v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici tudi izvajalec letnega programa športa, ki v roku ne dostavi poročila iz prvega odstavka tega člena.
31. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrane športne programe in področja v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program in področje v skladu z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
32. člen 
(neizvajanje programa športa) 
V kolikor se program športa pri izvajalcu ne izvaja v skladu z določili letne pogodbe, se najprej pisno opozori izvajalca, naj dejavnost primerno uredi. Če izvajalec po opozorilu dejavnosti še naprej ne izvaja v skladu z določili letne pogodbe, se sofinanciranje dejavnosti ustavi in se izvedejo ukrepi, navedeni v 30. členu tega pravilnika.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 33/10 in 40/12).
34. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0001/2019
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. avgusta 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana