Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2469. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica, stran 6742.

  
Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) izdaja župan Občine Ilirska Bistrica
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica 
1. člen
S tem sklepom določam pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje in potrjujem Izhodišča za pripravo OPPN, ki so priloga temu sklepu.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 113/1 in 113/2, 92/2, 1763 k.o. 2536 Sabonje.
Območje OPPN meri 605 m2. Načrtovanje priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo in druge infrastrukturne ureditve kmetije lahko sega tudi izven območja OPPN.
Z OPPN se načrtuje ureditev območja za preselitev kmetije na Brdih. Predmet urejanja je določitev lokacije za gradnjo kmetijskega gospodarskega objekta skupaj s stanovanjskim delom objekta, funkcionalnega zemljišča kmetije in infrastrukturnih priključkov.
Lokacija za preselitev kmetije je v OPN Občine Ilirska Bistrica v enoti urejanja prostora EUP OD551 z namensko rabo K2.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve pridobi pobudnik OPPN.
4. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2.
Pobudnik izpolnjuje pogoje iz 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, da se lahko z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (stavbe za pridelavo zelenjave, skladiščenje in pripravo za trg). Pobudnik, nosilec kmetijskega gospodarstva KMG – MID100949108 (identifikacijska številka za DDV: SI 13937057), ima urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter z opravljanjem kmetijske dejavnosti ustvarja 100 odstotkov svojega letnega prihodka. Načrtovana preselitev kmetije je v skladu tč. č. 3ea. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. Preselitev kmetije je tudi v skladu z usmeritvami v OPN Občine Ilirska Bistrica.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:
1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO
30 dni
2. faza: osnutek OPPN in elaborat o posegu na kmetijska zemljišča
15 dni
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
30 dni
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN
15 dni
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
6. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti
30 dni
7. faza: predlog OPPN
15 dni po potrditvi stališč in pripomb na OS
8. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
30 dni
9. faza: sprejem OPPN na OS
na seji OS.
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za OPPN so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
5. Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
6. Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
7. Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica – področje občinskih cest
8. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Koper – Nova Gorica, Kolodvorska 9, 6000 Koper
9. Teles, telekomunikacije, d.o.o., Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica
ter za CPVO:
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO in
11. Ministrstvo za zdravje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.
Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni in na javni obravnavi v času javne razgrnitve. V tem času lahko javnost poda pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča do pripomb, ki bodo javno objavljena v prostorskem informacijskem sistemu Občine Ilirska Bistrica.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora) 
Podatke za pripravo OPPN posredujeta oziroma pridobita Občina Ilirska Bistrica in izbrani pooblaščeni načrtovalec iz javno dostopnih evidenc.
Geodetski načrt območja OPPN, strokovne rešitve prostorske ureditve in druge strokovne podlage za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik.
Pripravo vseh strokovnih podlag za OPPN in izdelavo strokovnih gradiv OPPN financira pobudnik.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z izhodišči za načrtovanje OPPN na uradni spletni strani Občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si.
Št.3500-5/2019-17
Ilirska Bistrica, dne 28. avgusta 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 
 
po pooblastilu št. 020-1/2019-1
z dne 5. 2. 2019 
vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo 
Dragica Kastelic Boštjančič