Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2466. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o nepomembnih referenčnih vrednostih, stran 6737.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o nepomembnih referenčnih vrednostih 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba (EU) št. 1095/2010 je Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84).
(2) Uredba (EU) 2016/1011 je Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1).
(3) ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010.
(4) Upravljavec nepomembne referenčne vrednosti je oseba iz 6. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2016/1011, ki ima nadzor nad referenčno vrednostjo iz 27. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2016/1011.
(5) Prispevajoča oseba je oseba iz 9. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2016/1011.
2. člen 
(smernice) 
(1) ESMA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 in šestega odstavka 5. člena Uredbe (EU) 2016/1011 dne 19. junija 2019, objavila Smernice o nepomembnih referenčnih vrednostih (ESMA70-145-1209 SL).
(2) Smernice iz prejšnjega odstavka so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev in ESMA.
3. člen 
(obseg uporabe smernic) 
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev določa uporabo smernic iz prvega odstavka prejšnjega člena za:
– upravljavce nepomembnih referenčnih vrednosti;
– prispevajoče osebe;
– Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnjih dveh alinej.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2019-1
Ljubljana, dne 29. avgusta 2019
EVA 2019-1611-0099
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas