Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, stran 6735.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15 in 47/17) se v 43.a členu črta besedilo »in ur dodatne strokovne pomoči za učence tujce«.
2. člen 
Za 43.b členom se doda nov 43.c člen, ki se glasi:
»43.c člen 
(dodatne ure slovenščine za učence tujce) 
Za učence, katerih materni jezik ni slovenski (v nadaljnjem besedilu: učenci tujci), ob vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji šola v prvem letu organizira dodatne ure slovenščine.
Za učence tujce, ki se v osnovno šolo vključijo v prvem ocenjevalnem obdobju, šola organizira dodatne ure slovenščine v skladu z naslednjimi merili:
Skupina
Število ur za skupino
do 4 učencev
120
od 5 do 8 učencev
160
od 9 do 17 učencev
180
Za učence tujce, ki se v osnovno šolo vključijo v drugem ocenjevalnem obdobju, šola izvede v tekočem šolskem letu še 35 dodatnih ur slovenščine. Te učence lahko šola vključi v skupino tudi v naslednjem šolskem letu na podlagi meril iz prejšnjega odstavka.
V skupino učencev iz drugega in tretjega odstavka tega člena so lahko vključeni tudi učenci, katerih materni jezik je slovenski, če so se pred vključitvijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji izobraževali v tujini.
Vrednost dodatnih ur slovenščine za učence tujce iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena s sklepom določi minister, pristojen za šolstvo.
Če se v osnovno šolo do konca meseca oktobra tekočega šolskega leta prvič vključi devet ali več učencev tujcev, lahko šola sistemizira delovno mesto strokovnega delavca v skladu z naslednjimi merili:
Število učencev
Delež delovnega mesta
9 do 17
0,25
18 do 26
0,50
27 do 35
0,75
36 do 44
1
« 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen
(začetek uporabe) 
Šesti odstavek novega 43.c člena pravilnika se začne uporabljati 1. septembra 2020.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2019
Ljubljana, dne 30. avgusta 2019
EVA 2019-3330-0031
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport