Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2462. Pravilnik o določitvi usklajenih kazalnikov tveganja zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, stran 6735.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi usklajenih kazalnikov tveganja zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa usklajene kazalnike tveganja zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) v skladu z Direktivo 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/128/ES).
2. člen 
(izraz) 
Izraz usklajeni kazalniki tveganja, uporabljen v tem pravilniku, pomeni kazalce tveganja iz zakona, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
3. člen 
(usklajeni kazalniki tveganja) 
(1) Usklajeni kazalnik tveganja 1 se izračuna z uporabo statističnih podatkov o letnem prometu aktivnih snovi v FFS na podlagi Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES), ki se sporočijo Evropski komisiji v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/269 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s seznamom aktivnih snovi (UL L št. 40 z dne 17. 2. 2017, str. 4).
(2) Usklajeni kazalnik tveganja 2 se izračuna z uporabo podatkov o številu dovoljenj za nujne primere za uporabo FFS, izdanih na podlagi 53. člena Uredbe 1107/2009/ES.
4. člen 
(postopki za izračun in poročanje o usklajenih kazalnikih) 
(1) Izračun usklajenih kazalnikov tveganja 1 in 2 iz prejšnjega člena se izvede v skladu s postopki in splošnimi pravili, določenimi v Prilogi IV Direktive 2009/128/ES.
(2) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in zdravstveno varstvo rastlin izračuna usklajena kazalnika tveganja 1 in 2 ter ju sporoči Evropski komisiji najpozneje 20 mesecev po izteku leta, za katero se kazalnika računata, ter ju objavi na svojih spletnih straneh.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-157/2019
Ljubljana, dne 2. septembra 2019
EVA 2019-2330-0072
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano