Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2437. Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, stran 6639.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se nadzorujejo, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o opravljenem preizkusu ter potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
2. člen 
(vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite) 
(1) Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, ki se nadzorujejo po tem pravilniku, so sistemi, ki so načrtovani in v objekte vgrajeni na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite), in sicer:
– sistemi za odkrivanje in javljanje požara;
– sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku;
– sistemi za nadzor dima in toplote;
– gasilni sistemi s tekočim, plinastim ali z drugim gasilom;
– varnostna razsvetljava;
– drugi sistemi aktivne požarne zaščite.
(2) Sistem za odkrivanje in javljanje požara je avtomatski sistem s svojo centralo, ki na podlagi avtomatske zaznave požara ali razmer, ki vodijo k njegovemu nastanku, aktivira požarni alarm in druge programirane ukrepe. Njegov sestavni del so tudi gradbeni proizvodi, inštalacije ter naprave in oprema, kot so požarna loputa, požarna oziroma evakuacijska vrata ali prezračevalna naprava, katerih režim delovanja je funkcionalno povezan s sistemom za odkrivanje in javljanje požara, naprave in oprema, ki služijo za pogon ali krmiljenje dvigala, avtomatski javljalniki gorljivih plinov ali javljalniki isker v transportnih cevovodih in silosih, kadar niso izvedeni kot samostojni sistemi, temveč so priključeni na požarno centralo, ter odprtine za naravni odvod dima in toplote v stopniščih, za katere je predpisana samo geometrična površina in so funkcionalno povezane s sistemom za odkrivanje in javljanje požara.
(3) Sistem za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku je avtomatski sistem za odkrivanje, javljanje in alarmiranje prisotnosti požarno nevarne koncentracije gorljivih plinov, ki ima svojo centralo in deluje samostojno.
(4) Sistem za nadzor dima in toplote je avtomatski ali polavtomatski sistem za odvod dima in toplote iz objekta ali sistem za omejevanje širjenja dima po objektu. Odprtina za naravni odvod dima in toplote v stopnišču, za katero je predpisana samo geometrična površina in je funkcionalno povezana s sistemom za odkrivanje in javljanje požara, je sestavni del sistema za odkrivanje in javljanje požara. Požarne lopute, ki se ne aktivirajo tudi s sistemom za odkrivanje in javljanje požara ali ki ne prožijo samodejnega izklopa prezračevalnega sistema, po tem pravilniku ne sodijo med vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.
(5) Gasilni sistem s tekočim, plinastim ali z drugim gasilom je avtomatski ali polavtomatski sistem za pogasitev ali omejevanje širjenja požara. Med gasilne sisteme spadajo tudi sistemi za požarno hlajenje s škropljenjem ali polivanjem, vodne zavese in podobni sistemi aktivne požarne zaščite ter sistemi, ki so sestavljeni iz sistema za odkrivanje in javljanje požara oziroma sistema za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ter gasilnega sistema.
(6) Varnostna razsvetljava je razsvetljava, ki je načrtovana in v objekt vgrajena na podlagi tehničnih rešitev za hitro in varno evakuacijo ljudi zaradi izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pred požarom. Ob izpadu splošne razsvetljave določen čas omogoča vidno evakuacijsko pot z oznakami smeri in izhodov, naprav in opreme za gašenje ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
(7) Drug sistem aktivne požarne zaščite je sistem, ki se ne razvršča v nobeno od skupin iz drugega do šestega odstavka tega člena, je pa načrtovan in v objekt vgrajen na podlagi tehničnih rešitev, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. K drugim sistemom aktivne požarne zaščite sodijo sistemi, kot so avtomatska požarna ali evakuacijska vrata z lastnim sistemom za odkrivanje in javljanje požara, sistem za preprečevanje nastanka požara, ki deluje po principu znižane koncentracije kisika, sistem za rezervno oskrbo z energijo za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki ni njegov sestavni del, ter sistem za preprečevanje požara v transportnih cevovodih in silosih.
(8) Sistem aktivne požarne zaščite, ki je ustrezen za povezavo s sprejemnikom signalov v varnostnonadzornem centru požarnega varovanja po predpisih o požarnem varovanju objektov, je sistem iz drugega odstavka tega člena.
(9) Sistem aktivne požarne zaščite, ki v objekt ni vgrajen zaradi izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pred požarom, ni predmet nadzora po tem pravilniku in lastniku ali uporabniku objekta ni treba pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju niti mu s potrdilom ni treba dokazovati brezhibnosti delovanja takšnega sistema, če je naročnik požarnega varovanja po predpisih o požarnem varovanju. V primeru morebitnega preizkusa takšnega sistema izvajalec ne sme uporabiti obrazcev iz tega pravilnika.
3. člen 
(nadzor vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite) 
(1) Nadzor vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite obsega preizkus in tehnični nadzor vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
(2) Preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se izvaja kot prvi preizkus, kot periodični preizkus ali kot ponovni preizkus po odpravi pomanjkljivosti ter obsega pregled dokumentacije in izvedenega stanja ter praktični preizkus delovanja vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
(3) Prvi preizkus se izvede za novovgrajene sisteme aktivne požarne zaščite. Prvi preizkus se izvede tudi po rekonstrukciji, spremembi namembnosti ali vzdrževalnih delih v objektu, če so povezana z že vgrajenim sistemom aktivne požarne zaščite, in po požaru ali drugi nesreči, če zaradi tega vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ne izpolnjuje več zahtev iz projektne dokumentacije ali zahtev iz navodil proizvajalca za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje takšnega sistema (v nadaljnjem besedilu: navodila proizvajalca).
(4) Periodični preizkus se izvede pred potekom veljavnosti predhodno izdanega potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, pri katerem ni prišlo do rekonstrukcije, spremembe namembnosti ali vzdrževalnih del v objektu oziroma požara ali druge nesreče, kar bi zahtevalo izvedbo prvega preizkusa.
(5) Ponovni preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se izvede, ko je zavezanec izvajalca preizkusov obvestil, da je odpravil pomanjkljivosti iz poročila o opravljenem preizkusu, ki ga je izvajalec preizkusov izdal pri prvem ali periodičnem preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
(6) Tehnični nadzor zajema kontrole, servise in vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v skladu z navodili proizvajalca, ki jih zavezanec v skladu s predpisi in z drugimi normativnimi dokumenti, ki urejajo graditev objektov, ob vgradnji prejme skupaj s sistemom aktivne požarne zaščite.
(7) Tehnični nadzor lahko izvajajo le izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih glede tega določajo dokumenti iz prejšnjega odstavka.
4. člen 
(zavezanec) 
(1) Zavezanec v postopku nadzora je lastnik ali uporabnik objekta, v katerem je vgrajen sistem aktivne požarne zaščite.
(2) Zavezanec mora pred začetkom uporabe novega objekta za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju. Zaradi zagotavljanja brezhibnega delovanja mora pravočasno poskrbeti za izvedbo novega preizkusa in pridobiti novo potrdilo o brezhibnem delovanju:
– po rekonstrukciji, spremembi namembnosti ali vzdrževalnih delih v objektu, če so povezana z že vgrajenim sistemom aktivne požarne zaščite,
– po požaru ali drugi nesreči iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
– pred iztekom veljavnosti predhodno izdanega potrdila iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Zavezanec mora ves čas rabe objekta skladno s šestim in sedmim odstavkom prejšnjega člena skrbeti za tehnični nadzor vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
(4) Naročnik storitve iz drugega odstavka tega člena ne sme biti izvajalec vgradnje sistema ali njegovih delov.
5. člen 
(evidenca o zavezancih) 
(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) vzpostavi elektronski informacijski sistem za zbiranje in obdelavo podatkov o zavezancih v postopku nadzora iz prejšnjega člena.
(2) Izvajalec preizkusov mora v elektronski informacijski sistem iz prejšnjega odstavka vnašati podatke o zavezancih, vrstah vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in objektih, v katerih so vgrajeni, ter vsebino poročil o opravljenih preizkusih in potrdil o brezhibnem delovanju, ki jih izda na podlagi tega pravilnika, v skladu s tehničnim navodilom za dostopanje in uporabo sistema, ki ga določi uprava in objavi na spletni strani.
(3) Izvajalec preizkusov mora podatke iz prejšnjega odstavka vnesti v elektronski informacijski sistem iz prvega odstavka tega člena najkasneje v 14 dneh od datuma izdaje poročila o opravljenem preizkusu oziroma potrdila o brezhibnem delovanju. Izvajalec preizkusov je odgovoren za pravilnost in pravočasnost vnosa podatkov.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA PREIZKUŠANJE VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE 
6. člen 
(izvajalec preizkusov) 
(1) Preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravlja le pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalec preizkusov), ki pridobi pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
(2) Za pridobitev pooblastila iz prejšnjega odstavka mora izvajalec preizkusov izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima registrirano dejavnost za tehnično preizkušanje in analiziranje;
– ima za nedoločen čas zaposleno osebo, ki ima pri Inženirski zbornici Slovenije opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike in izpolnjuje pogoje za tehničnega preglednika iz 7. člena tega pravilnika, ter za nedoločen čas zaposleno osebo, ki ima pri Inženirski zbornici Slovenije opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja strojništva in izpolnjuje pogoje za tehničnega preglednika iz 7. člena tega pravilnika;
– ima tehnično opremo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz 9. člena tega pravilnika oziroma z njo razpolaga;
– ima dokumentirano metodologijo preizkušanja za vsako od skupin sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki je skladna s tem pravilnikom, predpisi in drugimi normativnimi dokumenti, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: metodologija preizkušanja);
– ima ustrezno računalniško strojno in programsko opremo, oziroma z njo razpolaga in ima zadostno število ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje nalog iz prejšnjega člena.
(3) Izvajalec preizkusov mora imeti pred začetkom opravljanja in ves čas opravljanja preizkusov zavarovano odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zavezancu ali tretjim osebam pri izvajanju nalog iz tega pravilnika zaradi poškodovanja oseb in stvari. Zavarovanje mora vključevati tudi odgovornost za škodo na sistemu, drugih napravah in objektu, na katerem se je izvajal preizkus, povzročeno v času izvajanja preizkusa ali po njem. Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 150.000 eurov po zavarovalnem primeru in v dvakratnem letnem agregatu. Zavarovanje mora zagotavljati najmanj kritje škode zaradi poškodovanja oseb in stvari ter kritje škode na sistemu, drugih napravah in objektu, v katerem se je izvajal preizkus, povzročene v času izvajanja preizkusa ali po njem.
7. člen 
(tehnični preglednik) 
(1) Preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sme izvajati izključno tehnični preglednik, naveden v pooblastilu izvajalca preizkusov.
(2) Tehnični preglednik je posameznik, ki ima pri Inženirski zbornici Slovenije opravljen strokovni izpit za pridobitev poklicnega naziva pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike ali področja strojništva in izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima kot pooblaščeni inženir pri izvajanju poklicnih nalog gradbenotehničnega projektiranja objektov najmanj pet let delovnih izkušenj s projektiranjem vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki sodijo vsaj k dvema različnima skupinama vgrajenih sistemov iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ali najmanj pet let delovnih izkušenj kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki je v zadnjih petih letih izvedel vsaj pet preizkusov, o katerih je bilo izdano poročilo o opravljenem preizkusu v skladu s predpisi o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– ima opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom po predpisih, ki urejajo usposabljanja in pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
– se vsako leto strokovno usposablja v skladu s tem pravilnikom.
(3) Posameznik, ki v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za izdajo pooblastila ni opravljal poklica tehničnega preglednika, izpolnjuje pogoj iz tretje alineje prejšnjega odstavka, če se je v tem obdobju strokovno usposabljal v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
(4) Kot ustrezno dokazilo o petletnih delovnih izkušnjah na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prve alineje drugega odstavka tega člena se upošteva vsaj pet načrtov strojnih ali električnih inštalacij, ki jih je tehnični preglednik izdelal kot pooblaščeni inženir, če so izpolnjeni še naslednji pogoji:
– da so bili načrti izdelani v neprekinjenem petletnem obdobju, ki se ni končalo več kot pet let pred vložitvijo vloge za izdajo pooblastila;
– da so načrti sestavni del projektne dokumentacije o gradnji objekta, ki vsebuje študijo požarne varnosti ali drugo vrsto elaborata požarne varnosti oziroma načrt, v katerem so načrtovane zahteve požarne varnosti za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite;
– da je v načrtih električnih inštalacij in električne opreme projektiran vsaj po en vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite iz drugega odstavka in vsaj po en sistem iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika, v načrtih strojnih inštalacij in strojne opreme pa je projektiran vsaj po en vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite iz četrtega odstavka in vsaj po en sistem iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika.
8. člen 
(strokovno usposabljanje tehničnih preglednikov) 
(1) Zaradi ohranjanja, posodabljanja in širjenja strokovnega znanja ter seznanjanja z novimi predpisi, tehničnimi standardi in smernicami s področja načrtovanja, vgradnje in preizkušanja sistemov aktivne požarne zaščite mora izvajalec preizkusov tehničnemu pregledniku omogočiti letna strokovna usposabljanja v skladu s tem pravilnikom.
(2) Tehnični preglednik se mora vsako leto usposabljati vsaj iz dveh skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v skladu z navodilom o usposabljanju tehničnih preglednikov, ki ga izda uprava in objavi na spletni strani.
(3) Tehnični preglednik, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov eno leto ali več ni opravil nobenega preizkusa vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, mora pred izvedbo naslednjega preizkusa vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite opraviti strokovna usposabljanja vsaj za dve skupini vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki morajo biti v skladu z navodilom iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(tehnična oprema) 
(1) Izvajalec preizkusov mora imeti najmanj naslednjo tehnično opremo, ki izpolnjuje predpisane zahteve s področja meroslovja: merilnike za dolžino, maso, čas, temperaturo, tlak, hrup, osvetljenost, električni tok, napetost, upornost, hitrost gibanja zraka, sile, koncentracijo plinov ali hlapov, pretok vode, vsebnost penila v vodi in tokovne klešče.
(2) Če je glede na značilnosti vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite to potrebno, mora imeti izvajalec preizkusa tudi vso drugo tehnično opremo, ki je potrebna za izvedbo preizkusa v skladu s tem pravilnikom.
(3) Merilne naprave, ki jih uporablja izvajalec preizkusov, morajo biti pregledane, tipsko odobrene in overjene. Merilne naprave, za katere ni predpisanih meroslovnih zahtev, morajo biti kalibrirane v akreditiranem kalibracijskem laboratoriju za opravljanje kalibracij skladno z zahtevami standarda za preizkuševalne in kalibracijske laboratorije (SIST EN ISO/IEC 17025) vsakih 12 mesecev, razen tistih, ki se kalibrirajo vsakih 24 mesecev.
(4) Izvajalec preizkusov vodi pisni seznam tehnične opreme iz prvega odstavka tega člena, ki vsebuje naslednje podatke:
– datum seznama;
– naziv tehnične opreme, identifikacija tipa in serijska številka, ime proizvajalca, podatki o lastništvu;
– datum prevzema tehnične opreme in predpisani roki za kalibracijo;
– podatke o skladnost z odobrenim tipom ter podatke o veljavni listini o izpolnjevanju predpisanih meroslovnih in tehničnih zahtev (za merilne naprave).
(5) Listine iz četrte alineje prejšnjega odstavka so priloga seznama tehnične opreme.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV, PRENEHANJE IN ODVZEM POOBLASTILA ZA PREIZKUŠANJE VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE 
10. člen 
(vloga) 
(1) Izvajalec preizkusov, ki želi pridobiti pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo za preizkušanje), pri upravi vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem pravilnikom.
(2) V zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalec preizkusov vlogi iz prejšnjega odstavka priloži naslednja dokazila:
– seznam tehnične opreme iz četrtega odstavka prejšnjega člena s prilogo iz petega odstavka prejšnjega člena;
– dokumentirano metodologijo preizkušanja iz četrte alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika za vsako od skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika;
– dokazilo zavarovalnice o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zavezancu ali tretjim osebam pri preizkusu ali po njem iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki ga zavarovalnica izda na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(3) Za tehničnega preglednika izvajalec preizkusov k vlogi iz prvega odstavka tega člena priloži naslednja dokazila:
– dokazilo o zaposlitvi iz druge alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega pravilnika.
11. člen 
(pooblastilo za preizkušanje) 
Uprava izda pooblastilo za preizkušanje vseh skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, če izvajalec izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom. Pooblastilo se izda za nedoločen čas.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti pooblastila za preizkušanje) 
(1) Pooblastilo za preizkušanje preneha veljati:
– če izvajalec preizkusov pisno izjavi, da ne želi več opravljati dejavnosti preizkušanja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– zaradi prenehanja poslovanja izvajalca preizkusov v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, ali drugimi predpisi;
– zaradi uvedbe postopka zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja ali likvidacije v skladu z zakonom.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka uprava izda ugotovitveno odločbo.
13. člen 
(odvzem pooblastila za preizkušanje) 
(1) Pooblastilo za preizkušanje se odvzame, če izvajalec preizkusov preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom, ali če v neprekinjenem obdobju 18 mesecev ne izda nobenega poročila o opravljenem preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
(2) Pooblastilo za preizkušanje se odvzame tudi, če izvajalec preizkusov pri preizkusih, ki jih izvede v enem koledarskem letu, stori katero od naslednjih nepravilnosti oziroma napak pri delu in je bil glede katerekoli od njih v istem letu že enkrat pisno opozorjen s strani uprave, in sicer:
– da izvajalec preizkusov ni ravnal v skladu z obveznostmi iz 21. člena tega pravilnika ob ugotovljenih pomanjkljivostih pri preizkusu;
– da je izvajalec preizkusov pri izdaji poročila o opravljenem preizkusu ali potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite storil napake ali nepravilnosti, ki bistveno vplivajo na zagotavljanje brezhibnega delovanja vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite;
– da je preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite opravila oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za tehničnega preglednika iz 7. člena tega pravilnika, ali oseba, ki ni navedena na pooblastilu za preizkušanje;
– da je izvajalec preizkusov na predpisanem obrazcu iz tega pravilnika izdal potrdilo o brezhibnem delovanju ali poročilo o opravljenem preizkusu za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite iz devetega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Pooblastilo za preizkušanje se odvzame tudi, če izvajalec preizkusov pri preizkusih, ki jih izvede v enem koledarskem letu, stori katero od naslednjih nepravilnosti oziroma napak pri delu in je bil glede katerekoli od njih v istem letu že dvakrat pisno opozorjen s strani uprave, in sicer:
– ne upošteva predpisanih zahtev za obliko in vsebino poročila o opravljenem preizkusu iz 20. člena ali potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz 22. člena tega pravilnika;
– v elektronski informacijski sistem za zbiranje in obdelavo podatkov o zavezancih vnese podatke v nasprotju s 5. členom tega pravilnika.
(4) Pooblastilo za preizkušanje v primerih iz prvega do tretjega odstavka tega člena izvajalcu preizkusov uprava odvzame po uradni dolžnosti ali na obrazložen predlog pristojne inšpekcije z odločbo.
(5) Če je bilo pooblastilo za preizkušanje izvajalcu preizkusov odvzeto zaradi razlogov iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, lahko izvajalec znova pridobi pooblastilo za preizkušanje po preteku enega leta od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu pooblastila.
(6) Če je bilo pooblastilo za preizkušanje izvajalcu preizkusov odvzeto zaradi nepravilnosti, ki jih je pri preizkusu storil tehnični preglednik, tak tehnični preglednik ne sme izvajati preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite eno leto od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu pooblastila.
IV. POSTOPEK PREIZKUSA VGRAJENEGA SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE 
14. člen 
(preizkus) 
(1) Zavezanec mora omogočiti tehničnemu pregledniku, da izvede preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v skladu s tem pravilnikom.
(2) Pri preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora sodelovati zavezanec ali od njega pooblaščena oseba. Ob upoštevanju navodil proizvajalca iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika lahko tehnični preglednik zahteva, da mora pri preizkusu sodelovati tudi oseba, ki je vgradila sistem, ali oseba, ki je s strani zavezanca zadolžena za servisiranje sistema.
(3) Pri ponovnem preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora izvajalec preizkusa na kraju samem preveriti, ali so bile predhodno ugotovljene pomanjkljivosti ustrezno odpravljene.
15. člen 
(postopek preizkusa) 
(1) Pri preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se preveri, ali sistem brezhibno deluje in ali ustreza tehničnim rešitvam iz projektne dokumentacije.
(2) Preizkus se začne s pregledom dokumentacije vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, nadaljuje s pregledom izvedenega stanja in konča s praktičnim preizkusom delovanja sistema.
(3) Tehnična preglednika s področja elektrotehnike in strojništva morata hkrati in usklajeno preizkušati naslednje vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika:
– sistem za odkrivanje in javljanje požara, katerega sestavni del so gradbeni proizvodi oziroma inštalacije, kot so požarne lopute, požarna oziroma evakuacijska vrata, prezračevalna naprava, naprave in oprema, ki služijo za pogon ali krmiljenje dvigala, ali javljalniki isker v transportnih cevovodih in silosih;
– sistem za nadzor dima in toplote, ki je funkcionalno povezan s sistemom za odkrivanje in javljanje požara, razen odprtin za naravni odvod dima in toplote v stopnišču, za katere je predpisana samo geometrična površina;
– gasilni sistem s tekočim, plinastim ali z drugim gasilom;
– drug sistem aktivne požarne zaščite, kot je sistem za preprečevanje požara v transportnih cevovodih in silosih, ali podoben sistem, ki ni sestavljen zgolj iz električnih napeljav, opreme in naprav.
(4) Preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se lahko nanaša samo na dograjeni, zamenjani ali spremenjeni del obstoječega sistema, če posegi, povezani z dogradnjo, zamenjavo ali s spremembo, niso vplivali na brezhibnost delovanja preostalega dela vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
16. člen 
(pregled dokumentacije) 
(1) Zavezanec mora dati tehničnemu pregledniku na vpogled dokumentacijo o gradnji objekta, ki se nanaša na vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ter drugo dokumentacijo v zvezi z vgrajenim sistemom aktivne požarne zaščite, ki je določena v prvi točki poročila o opravljenem preizkusu iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Če lastnik ali uporabnik objekta, v katerem je vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, nima na voljo dokumentacije o gradnji objekta, ki se nanaša na vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, mora pred preizkusom pridobiti strokovno presojo, ki jo izdela pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Če iz tako izdelane presoje izhaja, da je sistem aktivne požarne zaščite v objektu vgrajen na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom, kot je določeno v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika, je lastnik ali uporabnik objekta zavezanec in mora pred preizkusom pridobiti tudi drugo dokumentacijo o vgrajenem sistemu, ki je potrebna za pregled izvedenega stanja in praktični preizkus delovanja.
(3) Pri periodičnem preizkusu mora zavezanec tehničnemu pregledniku dati na vpogled tudi predhodno potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s pripadajočim poročilom o opravljenem preizkusu.
17. člen 
(pregled izvedenega stanja) 
(1) Pri pregledu izvedenega stanja vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se oceni, ali:
– vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ustrezajo tehničnim rešitvam iz projektne dokumentacije ter so ustrezno in v zadostnem številu vgrajeni na mestih, kot je določeno v projektni dokumentaciji in navodilih proizvajalca za vgradnjo sistema aktivne požarne zaščite;
– vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ustreza tehničnim rešitvam, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom;
– je sistem aktivne požarne zaščite vgrajen tako, da ne ogroža ljudi, ki bodo izpostavljeni delovanju sistema;
– so vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pravilno označeni skladno z dokumentacijo;
– so za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izdelana potrebna varnostna navodila in sheme;
– so pri uporabi vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ustrezno upoštevana proizvajalčeva navodila o vgradnji in uporabi za proizvode, za katerih pravilno uporabo je potrebno poznavanje lastnosti proizvoda in namena rabe;
– so pri uporabi vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ustrezno upoštevana proizvajalčeva navodila o vzdrževanju.
(2) Listine proizvajalca vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite oziroma njegovih sestavnih delov, ki morajo biti priložene proizvodom ob njihovem dajanju na trg oziroma vgradnji v objekt in so navedene v prvi točki poročila o opravljenem preizkusu iz 20. člena tega pravilnika, mora zavezanec predložiti izvajalcu preizkusa pri prvem preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, v primeru nejasnosti pa tudi pri periodičnem preizkusu.
18. člen 
(praktični preizkus delovanja) 
(1) S praktičnim preizkusom delovanja vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se ugotovi, ali sistem izpolnjuje v projektni dokumentaciji določene značilnosti in zmogljivosti ter ali je skladen z namembnostjo oziroma s tehnologijo, kot sta bili upoštevani pri njeni izdelavi.
(2) Delovanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se preizkusi s simulacijo požarnih veličin in preverjanjem odziva sistema po postopkih, ki jih predvidevajo predpisi in drugi normativni dokumenti, ki urejajo graditev ter so bili podlaga za načrtovanje in vgradnjo sistema. Preizkus mora zajeti tudi krmiljenje drugih sistemov in naprav (mehanskega prezračevanja, dvigal, požarnih vrat, požarnih loput in podobno), ki so sestavni del vgrajenega sistema požarne zaščite ali pa je njihovo delovanje v požaru z njim povezano. Povsod tam, kjer so sistemi namenjeni krmiljenju, se končni preizkus sistema in krmiljenja opravi takrat, ko so vsi deli sistemov in naprav ustrezno vgrajeni; testiranje se izvede vključno z nameščenimi izvršnimi elementi in napravami, ki se krmilijo. Vsi sestavni deli sistema, tudi naprave ali proizvodi, ki se krmilijo ali aktivirajo, morajo biti vgrajeni v skladu z navodili proizvajalca in tako, da lahko opravljajo funkcije v skladu s tehničnimi rešitvami.
(3) Obseg in vrsta praktičnega preizkusa delovanja vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ter obseg pri tem preizkušenih delov sistema so odvisni od vrste sistema in z njim povezanih predpisov in drugih normativnih dokumentov, ki urejajo graditev, ki so bili podlaga za načrtovanje in vgradnjo sistema. Tehnični preglednik lahko pri preizkusu upošteva pisno dokumentirane preizkuse, ki jih je opravil vgraditelj, če so bili taki preizkusi skladni s predpisi in drugimi normativnimi dokumenti, ki urejajo graditev ter so bili podlaga za načrtovanje in vgradnjo sistema ter skladni z navodili proizvajalca.
(4) Destruktivni preizkusi, pri katerih se porabijo drago gasilo ali aktivatorji odpiranja odprtin za odvod dima in toplote, morajo biti čim bolj omejeni. Tudi kadar popolni preizkus delovanja ni mogoč, ker bi z njim nastala velika škoda ali stroški, mora preizkus zajeti vse dele sistema, vendar se lahko končni izvršilni elementi preizkusijo ločeno od elementov, ki bi se pri preizkusu poškodovali ali uničili.
(5) Praktični preizkus iz tega člena mora zajeti tudi vse varnostne naprave pri sistemih, ki ob delovanju ogrožajo ljudi.
19. člen 
(omejitve pri preizkušanju) 
(1) Izvajalec preizkusov in tehnični preglednik ne smeta preizkušati vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, če:
– gre za sistem, za katerega sta sočasno zavezanca za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju ali sta z zavezancem lastniško povezana;
– gre za sistem, pri katerem nastopata kot proizvajalec, zastopnik, vgraditelj ali vzdrževalec oziroma sta s katerim od naštetih lastniško povezana;
– v zvezi s sistemom opravljata kakšno drugo pridobitno dejavnost.
(2) Tehnični preglednik ne sme preizkušati vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, če:
– v zvezi s sistemom nastopa kot pooblaščeni inženir, razen če je kot pooblaščeni inženir načrtoval le ukrepe požarne varnosti;
– v postopku izdaje uporabnega dovoljenja sodeluje kot izvedenec s področja inženirskih storitev.
V. POROČILO O OPRAVLJENEM PREIZKUSU 
20. člen 
(oblika in vsebina poročila o opravljenem preizkusu) 
Poročilo o opravljenem preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se izdela na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Poročilo ne sme vsebovati nobenih priporočil, opomb, drugih informacij ali vsebin, ki v tem obrazcu niso predvidene.
21. člen 
(obveznosti izvajalca preizkusov ob ugotovljenih pomanjkljivostih) 
(1) Če iz poročila o opravljenem preizkusu izhaja, da vgrajen sistem aktivne požarne zaščite ni brezhiben, izvajalec preizkusov takšno poročilo pošlje zavezancu najkasneje v treh delovnih dneh od datuma njegove izdaje.
(2) Izvajalec preizkusov poročilo iz prejšnjega odstavka v enakem roku pošlje tudi inšpekciji iz 25. člena tega pravilnika, če je pri preizkusu ugotovljena katera od naslednjih pomanjkljivosti:
– vgrajen sistem aktivne požarne zaščite zaradi nepravilne vgradnje ali neskladne uporabe objekta, v katerem je vgrajen, ne izpolnjuje zahtev požarne varnosti iz projektne dokumentacije, ki je bila podlaga za vgradnjo;
– vgrajen sistem aktivne požarne zaščite ne deluje brezhibno in glede na ugotovljene pomanjkljivosti njegovega brezhibnega delovanja ni mogoče vzpostaviti v sedmih dneh od dneva, ko izvajalec preizkusa pošlje poročilo o opravljenem preizkusu zavezancu.
(3) Izvajalec preizkusov poročilo o opravljenem preizkusu iz prvega odstavka tega člena pošlje inšpekciji iz 25. člena tega pravilnika tudi v primeru, če v tridesetih dneh od njegove izdaje ni mogel opraviti ponovnega preizkusa v skladu s tem pravilnikom oziroma če je pri ponovnem preizkusu ugotovil, da pomanjkljivosti niso bile ustrezno odpravljene. Poročilo mora v tem primeru inšpekciji poslati najkasneje v treh delovnih dneh od poteka 30-dnevnega roka.
VI. POTRDILO O BREZHIBNEM DELOVANJU 
22. člen 
(izdaja in veljavnost potrdila o brezhibnem delovanju) 
(1) Izvajalec preizkusa zavezancu izda potrdilo o brezhibnem delovanju, če je iz poročila o preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite razvidno, da je sistem brezhiben. Potrdilo o brezhibnem delovanju velja tri leta od datuma izdaje takšnega poročila.
(2) Izvajalec preizkusov izdana potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite hrani v fizični obliki pet let od datuma izdaje.
(3) Potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga izvajalec preizkusov izda na podlagi preizkusa dograjenega, spremenjenega ali zamenjanega dela obstoječega sistema skladno s četrtim odstavkom 15. člena tega pravilnika, je ne glede na prvi odstavek tega člena veljavno samo do izteka veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju, ki je bilo pred tem izdano za celoten vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite. Po izteku veljavnosti takšnega potrdila o brezhibnem delovanju izvajalec preizkusi celoten vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite.
(4) Če izvajalec ob preizkusu oceni, da glede upoštevanja predpisov ali drugih normativnih dokumentov projektna dokumentacija ni izdelana v skladu s pravili stroke, ob izdaji potrdila o brezhibnem delovanju o tem pisno obvesti zavezanca in inšpekcijo iz 25. člena tega pravilnika. Če je na podlagi tega izrečen inšpekcijski ukrep zoper pooblaščenega inženirja, pristojni inšpektor v zvezi s tem poda prijavo Inženirski zbornici Slovenije.
23. člen 
(oblika in vsebina potrdila o brezhibnem delovanju) 
(1) Potrdilo o brezhibnem delovanju se izda na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika. Potrdilo ne sme vsebovati nobenih priporočil, opomb, drugih informacij ali vsebin, ki v tem obrazcu niso predvidene.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je veljavno samo skupaj s pripadajočim poročilom o opravljenem preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, ki je njegova obvezna priloga.
24. člen 
(stroški preizkusa) 
Stroške preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite krije zavezanec.
VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
25. člen 
(inšpekcijski nadzor nad izvajanjem pravilnika) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
26. člen 
(pridobljene pravice izvajalcev preizkusov in tehničnih preglednikov) 
(1) Pooblastila za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, izdana na podlagi Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09), ostanejo v veljavi do izteka roka, navedenega v pooblastilu, razen če se ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za prenehanje ali odvzem pooblastila, določeni s tem pravilnikom. V tem primeru uprava izda odločbo o prenehanju oziroma odvzemu pooblastila.
(2) Po prenehanju veljavnosti pooblastil iz prejšnjega odstavka mora izvajalec preizkusov, ki želi pridobiti pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, izpolnjevati pogoje za pridobitev pooblastila, ki jih določa ta pravilnik.
(3) Izvajalci preizkusov, ki želijo zaradi sprememb v zvezi s tehničnimi pregledniki spremeniti pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka tega člena, morajo glede tega izpolnjevati pogoje za tehnične preglednike, določene s tem pravilnikom.
(4) Izvajalec preizkusov, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika pooblaščen za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, mora najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika upravi predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz druge in tretje alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika ter metodologijo za preizkušanje iz četrte alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, in sicer za vsako od skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(5) Izvajalec preizkusov, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika pooblaščen za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, mora za tehnične preglednike prvič zagotoviti strokovna usposabljanja, v skladu z 8. členom tega pravilnika, do konca koledarskega leta, v katerem je uprava izdala in objavila navodilo iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(6) Izvajalec preizkusov, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika pooblaščen za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, mora za tehničnega preglednika, ki ne izpolnjuje pogoja iz druge alineje drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, upravi posredovati predpisano dokazilo najkasneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
27. člen 
(metodologija preizkušanja, odprava pomanjkljivosti in ponovni preizkus) 
(1) Do preteka roka iz četrtega odstavka prejšnjega člena izvajalcu preizkusov v drugi točki poročila o opravljenem preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ni treba navajati podatkov, povezanih z metodologijo preizkušanja iz četrte alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Če izvajalec preizkusov prejme obvestilo zavezanca o odpravi pomanjkljivosti iz poročila o opravljenem pregledu in preizkusu, ki ga je izdal pred uveljavitvijo tega pravilnika, opravi ponovni preizkus v skladu s tem pravilnikom.
(3) Če zavezanec ne obvesti izvajalca preizkusov o odpravi pomanjkljivosti iz poročila o opravljenem pregledu in preizkusu, ki ga je izdal pred uveljavitvijo tega pravilnika, izvajalec preizkusov po preteku roka iz četrtega odstavka 21. člena Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09) v treh delovnih dneh pošlje poročilo o opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite inšpekciji iz 25. člena tega pravilnika.
28. člen 
(periodični preizkus in preizkus po posegu ali dogodku) 
Če je bilo predhodno potrdilo o brezhibnem delovanju izdano na podlagi Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09), izvajalec prvega periodičnega preizkusa vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ali preizkusa zaradi posega ali dogodka iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki ga izvaja po uveljavitvi tega pravilnika, znova preveri, ali lastnik oziroma uporabnik objekta, v katerem je sistem aktivne požarne zaščite vgrajen, izpolnjuje pogoje za zavezanca iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09).
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2018-43
Ljubljana, dne 26. avgusta 2019
EVA 2016-1911-0008
Karl Erjavec 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti