Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2277. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme, stran 5877.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju šolske sheme (Uradni list RS, št. 26/17) se v 2. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. šolska shema je finančna pomoč Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah ter otrok in mladostnikov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe (v nadaljnjem besedilu: šola);«.
2. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo iz prejšnjega člena izpolni in vlaga odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev. Vlogo odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku iz prvega odstavka 6. člena te uredbe. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni oddaji vloge. Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
(2) Podrobnejša navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na spletni strani agencije.«.
3. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Podatke o številu učencev, otrok in mladostnikov po posameznih šolah, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. septembra leta, v katerem se šolsko leto začne, agencija pridobi do 5. oktobra istega leta od ministrstva, pristojnega za izobraževanje.«.
4. člen 
V 11. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Upravičenost stroškov se presoja na podlagi razumne cene posameznega proizvoda iz 5. člena te uredbe. Razumna cena je enaka referenčni ceni, ki predstavlja vsoto povprečne cene posameznega proizvoda iz preteklega šolskega leta in vpliva faktorjev, navedenih v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe. Če je cena posameznega proizvoda v zahtevku višja od referenčne cene posameznega proizvoda, se zahtevek šole iz 12. člena te uredbe v delu, ki predstavlja preseženo vrednost, zavrne.«.
5. člen 
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevek šole mora biti vložen v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom odgovorne osebe šole ali njenega pooblaščenca ter vložen v roku iz prejšnjega odstavka na način, kot je določeno v prvem odstavku 7. člena te uredbe.«.
6. člen 
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(začetek uporabe) 
Določba spremenjenega drugega odstavka 12. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2020.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2330-0071
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti