Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2276. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 5875.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: podukrep), ki je del ukrepa Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 2538 z dne 27. marca 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se določajo namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog na javni razpis, pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
5. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
10. Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 56).«.
2. člen 
V 3. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. skupnega dajanja blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;«.
V 3. točki se beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku pod 2. v točki j) beseda »ali« nadomesti z vejico.
V točki k) se pika nadomesti z vejico.
Za točko k) se dodata novi točki l) in m), ki se glasita:
»l) grozdje za vino ali
m) krompir.«.
4. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku v 3. točki beseda »oziroma« nadomesti z besedo »ali«.
V 12. točki se pika nadomesti s podpičjem.
Za 12. točko se dodata novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. če je priznan za sektor grozdje za vino, mora imeti najmanj 15 članov, ki pridelujejo grozdje za namen pridelave vina na najmanj 30 ha kmetijskih površin, namenjenih vinski trti;
14. če je priznan za sektor krompir, mora imeti najmanj 20 članov, ki pridelujejo krompir na najmanj 75 ha kmetijskih površin.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega in drugega odstavka tega člena«.
5. člen 
V 8. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer je leto 2022 zadnje leto trajanja podpore.«.
6. člen 
V 10. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi »Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva lahko:
– prerazporedijo na drug sklop iz istega javnega razpisa ali
– proporcionalno prerazporedijo na ostale sklope iz istega javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva presegajo razpisana sredstva, če je na istem javnem razpisu več sklopov.«.
7. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.«.
8. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedo »neporavnanih« doda beseda »zapadlih«.
9. člen 
V 16. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vrednost tržne proizvodnje iz petega odstavka tega člena je razvidna iz evidence organizacij in skupin proizvajalcev, razen v primerih iz druge do pete alineje tretjega odstavka 8. člena te uredbe. V teh primerih je vrednost tržne proizvodnje prihodek pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, od prodaje proizvodov iz sektorja, za katerega je priznana, ki je razviden iz njenih knjigovodskih evidenc. Če upravičenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode iz sektorja, za katerega je priznan, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži izpis iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Upravičenec mora izpolniti obvezne razvojne cilje v roku, določenem v Prilogi 1 te uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev mora priložiti dokazilo o realizaciji posameznega razvojnega cilja iz poslovnega načrta v skladu s Prilogo 1 te uredbe.«.
Dvanajsti in trinajsti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(12) Upravičenec mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja iz 13. člena Uredbe 808/2014/EU in predpisa, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
(13) Za elektronsko izpolnjevanje zahtevka za izplačilo sredstev se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev zahtevka s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP na spletnem vstopnem mestu iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži zahtevek za izplačilo sredstev v informacijski sistem ARSKTRP.«.
Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje natisnjen zahtevek za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka skupaj z vsemi sestavnimi deli zahtevka, ki jih določa javni razpis.
Zahtevek za izplačilo sredstev je treba poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana ali vložiti v vložišču ARSKTRP.«.
Dosedanji štirinajsti in petnajsti odstavek postaneta petnajsti in šestnajsti odstavek.
10. člen 
18. člen se črta.
11. člen 
V Prilogi 1 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. obvezne razvojne cilje:
Zap. št.
Dokazilo
1.
Upravičenec bo v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev povečal število članov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis. Če upravičenec uveljavlja podporo za obdobje, ki je daljše od dveh koledarskih let, lahko namesto povečanja števila članov izpolni razvojni cilj s povečanjem rasti vrednosti tržne proizvodnje v koledarskem letu, za katero se vlaga zadnji zahtevek za izplačilo sredstev glede na koledarsko leto po vložitvi vloge na javni razpis.
Izpolnjevanje cilja je razvidno iz evidence organizacij ali skupin proizvajalcev oziroma njenih knjigovodskih evidenc
2.
Upravičenec bo najpozneje v drugem koledarskem letu trajanja podpore pripravil poročilo o raziskavi trga, možnosti povečanja števila članstva organizacije ali skupine proizvajalcev, pripravil skupna pravila o informacijah o proizvodnji in priporočila za izboljšanje kakovosti proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan (lastnosti proizvoda, tehnološka navodila, smernice).
Poročilo, skupna pravila, priporočila
3.
Upravičenec bo v obdobju trajanja podpore razvijal poslovne in trženjske spretnosti ter organiziral in pospeševal procese inovacij na način, da bo v času trajanja podpore izvedel najmanj dve izobraževanji članov organizacije ali skupine proizvajalcev na temo izboljšanja tehnologije oziroma pridelave proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan, v skupnem trajanju najmanj šest ur, pri čemer se mora izobraževanja udeležiti najmanj pet članov organizacije ali skupine proizvajalcev.«.
Poročilo, fotografije, gradivo, lista prisotnosti, program izobraževanja
12. člen 
V Prilogi 2 se v naslovu poglavja A. za besedo »pesa« dodata vejica in besedilo »grozdje za vino, krompir«.
V prvem odstavku se za besedo »pesa« dodata vejica in besedilo »grozdje za vino, krompir«.
V poglavju G. se na koncu preglednice dodajo štiri nove vrstice, ki se glasijo:
»
GROZDJE ZA VINO
/
/
VINO
100
KROMPIR 
/
/
KROMPIR
20
«. 
13. člen 
V Prilogi 3 se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začeti postopki) 
(1) Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18), obravnavajo v skladu s spremenjenima sedmim in dvanajstim odstavkom 16. člena uredbe.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2330-0056
 
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti